Когенерация в Украине

КОГЕНЕРАЦИЯ В УКРАИНЕ

...наш опыт строительства газовых электростанций на базе газопоршневых мини-ТЭЦ*
карта сайта | контакты
О нас Аналитика Коммерческая информация
 

Справка по поиску


Главная / Аналитика / Законодательное поле Украины / Нормативная база по механизму проектов совместного осуществления в Украине / НАКАЗ МІНПРИРОДИ від 17.07.2006 N 341

НАКАЗ МІНПРИРОДИ від 17.07.2006 N 341


                             Герб України                             
                МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
17.07.2006 N 341
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2006 р.
за N 925/12799

Про затвердження Вимог до документів,
у яких обґрунтовуються обсяги антропогенних
викидів та абсорбції парникових газів,
для отримання листа-підтримки власником
джерела викидів, на якому планується
реалізація проекту спільного впровадження

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
18 серпня 2005 року N 346-р ( 346-2005-р ) "Про затвердження
Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського
протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про
зміну клімату", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Вимоги до документів, у яких обґрунтовуються
обсяги антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, для
отримання листа-підтримки власником джерела викидів, на якому
планується реалізація проекту спільного впровадження (додаються).
2. Відділу супроводу Кіотського протоколу ( 995_801 ) та
регулювання озоноруйнуючих речовин (Кудін М.К.) Департамту
державного екологічного моніторингу та експертизи, інформаціих
технологій та захисту інформаційних ресурсів подати цей наказ у
п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гриценка А.В.
Міністр П.М.Ігнатенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
17.07.2006 N 341
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2006 р.
за N 925/12799

ВИМОГИ
до документів, у яких обґрунтовуються обсяги
антропогенних викидів та абсорбції парникових
газів, для отримання листа-підтримки власником
джерела викидів, на якому планується реалізація
проекту спільного впровадження

1. Загальні положення
1.1. Ці Вимоги розроблено на виконання Національного плану
заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової
конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
18 серпня 2005 року N 346-р ( 346-2005-р ), та Порядку розгляду,
схвалення та реалізації проектів, спрямованих на зменшення обсягу
антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів
згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
22 лютого 2006 року N 206 ( 206-2006-п ).
1.2. Вимоги до документів для отримання листа-підтримки
власником джерела, на якому планується виконання проекту спільного
впровадження (далі - проект СВ), встановлює перелік таких
документів, а також загальні вимоги в частині побудови, оформлення
та змісту документів, які необхідні для отримання листа-підтримки.
1.3. Наданням листа-підтримки засвідчується потенційна
можливість кваліфікування проекту зі скорочення викидів та/або
збільшення абсорбції парникових газів у якості проекту СВ згідно
Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
( 995_801 ) та схвалюється подальше розроблення проекту.
1.4. Документи, які необхідні для отримання листа-підтримки
власником джерела, на якому планується виконання проекту СВ (далі
- обґрунтовуючі матеріали щодо можливого проекту СВ), є
невід'ємною частиною заяви.
1.5. Конфіденційна інформація - це відомості, які знаходяться
у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи
юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до
передбачених ними умов.
1.6. Лист-підтримки щодо можливого виконання проекту СВ
видається Мінприроди безкоштовно на звернення власника джерела, на
якому планується виконання проекту СВ, або іншої уповноваженої ним
юридичної особи за формою, наведеною у додатку 1.
2. Терміни та визначення
2.1. Джерело викидів (об'єкт) парникових газів -
підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб тощо, з
якого в атмосферне повітря надходить парниковий газ, аерозоль чи
прекурсор парникового газу.
2.2. Поглинач парникових газів - будь-який об'єкт, який
адсорбує парниковий газ, аерозоль чи прекурсор парникових газів з
атмосферного повітря.
2.3. Власник джерела викидів або поглинача парникових газів,
на якому планується виконання проекту СВ - будь-яка фізична чи
юридична особа на території якої знаходиться цех, агрегат,
установка, будь-який інший об'єкт або його відокремлений
підрозділ, функціонування яких зумовлює надходження в атмосферне
повітря парникового газу, його прекурсора або аерозолю, а також
будь-який об'єкт, що абсорбує парниковий газ, його прекурсор або
аерозоль.
2.4. Парниковий газ - газ, який затримує інфрачервоне
випромінювання земної поверхні, що призводить до глобального
потепління на планеті. До основних парникових газів відносяться -
двоокис вуглецю (СО ), метан (СН ), закис азоту (N O),
2 4 2 гідрофторовуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), та гексафторид
сірки (SF ).
6
2.5. Викиди парникових газів - загальний обсяг парникових
газів, який викинуто в атмосферне повітря за визначений період
часу.
2.6. Еквівалент двоокису вуглецю - умовна одиниця, парниковий
ефект якої дорівнює парниковому ефекту викидів однієї тонни
двоокису вуглецю. Перерахування викидів парникових газів у
фізичних одиницях до еквіваленту двоокису вуглецю здійснюється з
використанням коефіцієнтів (потенціалів глобального потепління).
2.7. Спільне впровадження - механізм, передбачений статтями 6
та 12 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату ( 995_801 ), який застосовується з метою: а) допомоги Сторонам Додатка 1 Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату ( 995_044 ) в забезпеченні сталого розвитку; б) досягнення кінцевої мети Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату ( 995_044 ); в) допомоги Сторонам Додатка 1 Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату ( 995_044 ) у забезпеченні виконання їх зобов'язань
щодо кількісних обмежень та скорочення викидів парникових газів
відповідно до Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату ( 995_801 ).
2.8. Проект спільного впровадження - проект, який передбачає
скорочення антропогенних викидів та/або збільшення абсорбції
парникових газів і виконується відповідно до статті 6 Кіотського
протоколу ( 995_801 ).
2.9. Одиниця скорочення викидів - одиниця, яка дорівнює одній
метричній тонні еквіваленту двоокису вуглецю і створюється
відповідно до статтей 6 та 12 Кіотського протоколу ( 995_801 ) та
відповідних документів, прийнятих на виконання цього протоколу.
2.10. Період кредитування - період в роках, за які власник
джерела, на якому здійснено проект СВ, має передати покупцеві
перевірені скорочення викидів парникових газів, що отримані в
результаті цього проекту.
2.11. Моніторинг антропогенних викидів парникових газів -
діяльність із збору та архівування усіх необхідних даних для
оцінки або вимірювання обсягів антропогенних викидів та/або
абсорбції парникових газів у межах проекту протягом періоду
кредитування.
2.12. План моніторингу - система вимог щодо виконання
моніторингу, як невід'ємної частини проектної документації,
необхідної для отримання листа-схвалення, яким проект остаточно
схвалюється в якості проекту СВ.
2.13. Межі проекту - межі, які охоплюють усі значні
антропогенні викиди парникових газів, що знаходяться під контролем
учасників проекту та обґрунтовано можуть бути пов'язані з
діяльністю за проектом.
2.14. Рік - період з дати введення до 31 грудня в дію
об'єктів проекту та кожний наступний 12 місячний період після
цього.
2.15. Базовий сценарій - найбільш ймовірний прогноз динаміки
антропогенних викидів та/або абсорбції парникових газів, яка б
мала місце за відсутності проекту СВ.
2.16. Лист-підтримки - лист, яким схвалюється подальше
розроблення конкретного проекту СВ згідно статті 6 Кіотського
протоколу ( 995_801 ).
2.17. Конфіденційна інформація - це відомості, які
знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих
фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно
до передбачених ними умов.
3. Документи, які подаються
для отримання листа-підтримки
Для отримання листа-підтримки власник джерела викидів або
поглинача парникових газів, на якому планується виконання проекту
СВ, або інша уповноважена ним юридична особа (розробник проекту,
консультант або фінансовий посередник) подає до Мінприроди такі
документи:
3.1. Заяву з проханням надати листа-підтримки за формою,
наведеною у додатку 2.
3.2. Обґрунтовуючі матеріали щодо можливого проекту СВ у
письмовій формі та на магнітному носії, а також документи щодо
фінансового стану (баланс підприємства, звіт про фінансові
результати, завірені бухгалтером або керівником підприємства)
заявника проекту за три останніх роки (у разі існування
підприємства менше ніж три роки - за останній рік діяльності або
за період діяльності) або аудиторський висновок щодо фінансового
стану власника джерела викидів або поглинача парникових газів.
4. Загальні вимоги в частині побудови,
оформлення та змісту обґрунтовуючих матеріалів
щодо можливого проекту СВ
4.1. Обґрунтовуючі матеріали щодо можливого проекту СВ мають: 4.1.1. Передбачати діяльність за проектом, яка не суперечить
актам міжнародного права та законодавству України. 4.1.2 Передбачати заходи інвестиційного характеру, що
забезпечують уведення в дію нових або модернізацію, реконструкцію,
технічне переозброєння існуючих основних виробничих фондів,
функціонування яких призведе до скорочення та/або поглинання
викидів парникових газів. 4.1.3. Демонструвати, що діяльність за проектом СВ не
призведе до погіршення стану навколишнього природного середовища
на місцевому рівні. Обґрунтовуючі матеріали щодо можливого проекту СВ уключають: 4.2.1. Титульний аркуш за формою, наведеною у додатку 3. 4.2.2. Загальні відомості, у яких наводиться: Мета надання документів (для отримання листа-підтримки
власником джерела, на якому планується виконання проекту СВ). Контактні дані суб'єкта господарювання - власника джерела, на
якому планується виконання проекту СВ: назва джерела (об'єкта), у
разі наявності - кількість виробничих майданчиків;
місцезнаходження об'єкта, в тому числі кожного виробничого
майданчика; контактні дані (прізвище, ім'я, побатькові особи,
посада, телефон, факс, електронна пошта); код об'єкта за ЄДРПОУ
(Єдиний державний реєстр підприємств, організацій України); назва
виду економічної діяльності об'єкта за КВЕД ( va375202-05 ) (код
видів економічної діяльності згідно із загальним класифікатором
видів економічної діяльності). Відомості про організацію, яка підготувала обґрунтовуючі
матеріали щодо можливого проекту СВ, контактні дані
відповідального виконавця (прізвище, ім'я, по батькові, посада,
телефон, факс, електронна пошта). Контактні дані (прізвище, ім'я, по батькові, посада, телефон,
факс, електронна пошта) стосовно інших учасників проекту з
вказівкою їх ролі в проекті (консультант, проектант, постачальник
основного обладнання тощо). 4.2.3. Інформацію про проект: Нетехнічне резюме проекту зрозуміле для непрофільних
організацій, установ та громадськості. Опис технічних аспектів проекту. Причини, за якими проект ініціюється, та технологія, яка буде
застосовуватися, уключаючи характеристику її основних технічних
параметрів. Описуються конкретні заходи, які призведуть до
скорочення антропогенних викидів та/або збільшення абсорбції
парникових газів. Визначення меж, у яких оцінюється вплив проекту на зміну
викидів (поглинання) парникових газів. Ці межі визначають
діяльність, що враховується при розрахунку антропогенних викидів
та/або абсорбції парникових газів за базовим сценарієм, а також у
результаті проекту та підлягає моніторингу після здійснення
проекту. Стисла інформація щодо юридичних осіб, зацікавлених в
успішності проекту. У разі потреби наводиться характеристика стану та оцінка
перспективи розвитку ринку для продукції проекту. Очікувані дати початку та завершення інвестиційної та
експлуатаційної фаз проекту у форматі "день - місяць - рік". Відомості стосовно наявності або необхідності розробки
техніко-економічного обґрунтування (далі - ТЕО) чи бізнес-плану
проекту. У разі відсутності ТЕО чи бізнес-плану вказується очікувана
тривалість розробки цих документів. Попередній опис базового сценарію та орієнтовний розрахунок
антропогенних викидів та/або абсорбції парникових газів окремо та
в цілому (в метричних тоннах еквіваленту двоокису вуглецю) у
визначених межах проекту по роках періоду кредитування, а також за
весь життєвий цикл проекту. Наводиться стислий опис методології,
яка буде використана для визначення антропогенних викидів та/або
абсорбції парникових газів за базовим сценарієм на етапі
підготовки проектної документації для отримання листа-схвалення
проекту. Обґрунтування того, чому заходи, передбачені проектом, є
додатковими до базового сценарію та чому реалізація цих заходів
вважаються недоцільною або неможливою без використання механізму
СВ. Орієнтовний розрахунок антропогенних викидів та/або абсорбції
основних парникових газів в метричних тоннах еквіваленту двоокису
вуглецю в результаті здійснення проекту в цілому в визначених
границях проекту по роках періоду кредитування, а також за
життєвий цикл проекту. Результати орієнтовного розрахунку кількості одиниць
скорочення викидів (далі - ОСВ) в цілому в визначених межах
проекту по роках періоду кредитування, а також разом за життєвий
цикл проекту. Кількість ОСВ розраховується як різниця між обсягами
викидів за базовим сценарієм та за проектом СВ в перерахунку у
метричні тонни еквіваленту двоокису вуглецю. У перший період
відповідальності (2008-2012 рр.) проект має забезпечувати
середньорічне скорочення викидів парникових газів в обсязі не менш
20 тис. тонн ОСВ. Скорочення викидів парникових газів у результаті
проекту має призводити до еквівалентного скорочення викидів
парникових газів в національному кадастрі. Основні заходи, які будуть використовуватися для моніторингу
скорочень антропогенних викидів та/або абсорбції парникових газів
у визначених межах проекту після введення в дію проекту СВ. Оцінку вартості проекту та укрупнену структуру капітальних
витрат (проектування, будівельно-монтажні роботи, обладнання та
устаткування, приріст оборотного капіталу, непередбачені витрати). Орієнтовну структуру фінансування проекту та обґрунтування її
реальності (наводяться будь-які документальні підтвердження, якщо
є), а також обсяг надходжень інвестицій від реалізації одиниць
скорочення антропогенних викидів та/або абсорбції парникових
газів. При визначенні структури фінансування проекту враховуються
надходження коштів від реалізації ОСВ зовнішньому покупцю,
виходячи з припущення, що 20-30% цих коштів можуть бути отримані
для фінансування інвестиційної фази проекту СВ. Разом з тим,
урахування цієї обставини не є обов'язковим у випадку, коли
планується запропонувати ціну на ОСВ по факту поставки на рівні,
що компенсує власнику проекту втрати від відстроченого отримання
коштів (зазначається в тексті обгрунтовуючих матеріалів). Фактори ризику, які можуть призвести до втрати або перегляду
(в сторону зменшення) очікуваної кількості ОСВ у період
кредитування та заходи, які будуть спрямовані на зниження ризиків. Додаткову інформацію (заповнюється за бажанням), яка включає
відомості, не передбачені попередніми пунктами, які можуть
допомогти визначити проект, як такий, що може бути реалізований в
рамках механізму спільного впровадження.
5. Критерії оцінки обґрунтовуючих матеріалів
можливого проекту СВ для прийняття висновку
щодо відмови у видачі листа-підтримки
5.1. Некомплектність проектно-технічної документації.
5.2. Очевидна недостовірність будь-якої складової
проектно-технічної документації або неможливість задоволення
запиту заявника щодо дотримання конфіденційності.
5.3. Відсутність або недостовірність відомостей стосовно
власника проекту.
5.4. Проектно-технічна документація не містить усіх
відомостей, які передбачені відповідними методичними
рекомендаціями з її підготовки.
5.5. Збиткова діяльність власника джерела викидів або
поглинача парникових газів, на якому планується виконання проекту
СВ.
5.6. Прострочена заборгованість за будь-якими видами
бюджетних позик або за іншими кредитами (позиками).
5.7. Прострочена заборгованість перед державним бюджетом зі
сплати податків та інших обов'язкових платежів.
5.8. Власник джерела викидів або поглинача парникових газів,
на якому планується виконання проекту СВ перебуває у процесі
санації, банкрутства або ліквідації.
Директор Департаменту
державного екологічного
моніторингу та експертизи,
інформаційних технологій та
захисту інформаційних ресурсів В.О.Тарасенко

Додаток 1
до Вимог до документів,
у яких обґрунтовуються
обсяги антропогенних
викидів та абсорбції
парникових газів,
для отримання
листа-підтримки власником
джерела викидів, на якому
планується реалізація
проекту спільного
впровадження
________________________
назва підприємства/
організації - власника
джерела на якому
планується здійснення
проекту СВ)
________________________
(адреса)

ЛИСТ-ПІДТРИМКИ ПРОЕКТУ СПІЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ
_____________________________________________________
(назва проекту)

Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України, як офіційний і уповноважений представник України,
розглянуло проект ________________________________________________________________,
(назва проекту)
(далі - проект СВ), поданий
________________________________________________________________,
(назва підприємства/організації власника джерела
________________________________________________________________,
на якому планується здійснення проекту СВ)
що розташоване в _______________________________________________,
(місцезнаходження)
надалі - Заявник, та заявляє:
1. Україна ратифікувала Кіотський протокол.
2. Для участі у діяльності відповідно до статті 6 Кіотського
протоколу Україна має відповідати вимогам Рішення 11 Конференції
Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка водночас була
Першою Зустріччю Сторін Кіотського протоколу (Монреаль, листопад
2005 року).
3. Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України розглянуло проект СВ та проінформоване, що Заявник має
намір продати отримані одиниці скорочення викидів (ОСВ)
зацікавленій компанії із зарахуванням ОСВ до реєстру
країни-покупця. Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України оцінить проект СВ на відповідність українським
критеріям проектів спільного впровадження та розпочне переговори
із Заявником щодо розподілу отриманих ОСВ. Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України підтримує подальшу
розробку проекту СВ та зобов'язується надавати, у разі потреби,
необхідне сприяння у здійсненні незалежної експертизи, перевірці
та передачі ОСВ.
4. У разі позитивної оцінки проекту СВ Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України розгляне питання щодо
надання офіційного схвалення проекту СВ, що дозволить передати ОСВ
на рахунок країни-покупця.
5. У разі впровадження проекту СВ до 1 січня 2008 року та
досягнення ним скорочення викидів парникових газів у період до
2008 року, Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України розгляне питання щодо передачі країні-покупцю
одиниць встановленої кількості (ОВК) виключно в обсягах, створених
в результаті здійснення проекту СВ до 2008 року, через механізм
торгівлі викидами згідно Статті 17 Кіотського протоколу. Україна
погоджується застосовувати той самий метод перевірки ОВК, який
застосовується для перевірки ОСВ.
________ ________ ______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
МП
Директор Департаменту
державного екологічного
моніторингу та експертизи,
інформаційних технологій та
захисту інформаційних ресурсів В.О.Тарасенко

Додаток 2
до Вимог до документів,
у яких обґрунтовуються
обсяги антропогенних
викидів та абсорбції
парникових газів,
для отримання
листа-підтримки власником
джерела викидів, на якому
планується реалізація
проекту спільного
впровадження
Міністерство охорони
навколишнього природного
середовища України

ЗАЯВА

Прошу надати лист, яким підтверджується підтримка
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
проекту _______________________________________________________ як
(назва проекту)
можливого проекту спільного впровадження.
Я підтверджую, що інформація стосовно власника джерела
викидів (об'єкту поглинання), на якому планується здійснення
проекту спільного впровадження та його фінансового стану, яка
надана у додатках до обґрунтовуючих матеріалів щодо можливого
проекту спільного впровадження, є достовірною, точною та повною, а
наведена в цих матеріалах прогнозна та оціночна проектна
інформація є об'єктивною.
Від імені ___________________________________
(назва підприємства/організації
____________________________________________
власника джерела на якому планується
____________________________________________
здійснення проекту СВ)
________ ________ ________________________________
(посада) (підпис) (прізвище ім'я по батькові особи
МП
Директор Департаменту
державного екологічного
моніторингу та експертизи,
інформаційних технологій та
захисту інформаційних ресурсів В.О.Тарасенко

Додаток 3
до Вимог до документів,
у яких обґрунтовуються
обсяги антропогенних
викидів та абсорбції
парникових газів,
для отримання
листа-підтримки власником
джерела викидів, на якому
планується реалізація
проекту спільного
впровадження

Зразок титульного аркуша

ОБҐРУНТОВУЮЧІ МАТЕРІАЛИ
щодо можливого проекту спільного
впровадження, для отримання листа-підтримки
власником джерела, на якому планується виконання
проекту спільного впровадження
___________________________________________________
(назва проекту)
Посада керівника організації,
установи, закладу - розробника
документу
_______ _________ _____________________________________
(дата) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові особи)
МП
Посада керівника суб'єкта господарювання -
власника джерела, на якому планується
виконання проекту спільного
впровадження
_______ _________ _____________________________________
(дата) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові особи)
МП
Місто, місяць, рік
Директор Департаменту
державного екологічного
моніторингу та експертизи,
інформаційних технологій та
захисту інформаційних ресурсів В.О.Тарасенко

Посилання на оригінал на сайті Верховної Ради.

     
  ©  ЧНПП "СИНАПС". Все права защищены.
©  Разработка сайта  Студия РОМАрт 2006
03055 Киев, В.Василевской 7, ЧНПП "СИНАПС", т/ф +38 (044)238-09-67
ссылка на e-mail,  корпоративный сайт:  http://sinapse.ua
 
  *публикуемые материалы (кроме форума) отражают точку зрения компании "СИНАПС". Мы отвечаем за объективность и достоверность всей информации.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции, ссылка на
ресурс о когенерации www.cogeneration.com.ua обязательна.