Когенерация в Украине

КОГЕНЕРАЦИЯ В УКРАИНЕ

...наш опыт строительства газовых электростанций на базе газопоршневых мини-ТЭЦ*
карта сайта | контакты
О нас Аналитика Коммерческая информация
 

Справка по поиску


Главная / Аналитика / Законодательное поле Украины / Постановления НКРЭ / Про схвалення Примірного договору про приєднання до електричних мереж, N 1136

Про схвалення Примірного договору про приєднання до електричних мереж, N 1136

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
14.12.2005 N 1136
Про схвалення Примірного договору про приєднання до електричних мереж
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 21.04.1998 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Схвалити Примірний договір про приєднання до електричних мереж (додається).
2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності постанови НКРЕ від 14 грудня 2005 р. N 1137 "Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж".
Голова Комісії В.Кальченко


СХВАЛЕНО
Постанова НКРЕ
14.12.2005 N 1136
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про приєднання до електричних мереж N ______________
________________________       ___________________
(місце укладення)            (дата)
_________________________________________________________________,
(найменування власника електричних мереж)
в особі _________________________________________________________,
(посада , прізвище та ініціали)
та ______________________________________________, далі - Власник,
(назва установчого документа)
з однієї сторони,
та ______________________________________________________________,
(найменування замовника)
далі - Замовник, в особі
__________________________________________________________, що діє
(посада , прізвище та ініціали)
на підставі _____________________________________________________,
(найменування, реєстраційний номер та дата реєстрації
установчого документа)
з іншої  сторони,  уклали  цей  договір  про  приєднання
електроустановок Замовника до електричних мереж Власника (далі -
Договір).
При виконанні умов цього Договору, а також вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, сторони зобов'язуються керуватися Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж (далі - Правила), іншими нормативно-правовими актами.

1. Предмет Договору
1.1. Власник здійснює приєднання та підключення електроустановок Замовника до своїх електричних мереж після виконання технічних умов, оплати вартості приєднання, укладення Замовником договору про постачання електричної енергії та/або договору про купівлю-продаж електричної енергії та у випадках, обумовлених Правилами користування електричною енергією, договору про спільне використання технологічних електричних мереж або про технічне забезпечення електропостачання.
1.2. Узгоджена проектна документація є додатком до цього Договору. Зміни до проектної документації можуть бути внесені згідно з встановленими Правилами порядку.
1.3. Прогнозована межа балансової належності електромереж
встановлюється на ________________________________________________
__________________________________________________________________
(вказується точка розмежування)
1.4. Клас напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності і буде становити ________ кВ, ____________ клас.

2. Обов'язки сторін
2.1. Власник зобов'язаний підключити електроустановки Замовника до своїх електромереж протягом 5 робочих днів після виконання Замовником вимог пункту 2.2 цього Договору, прийняття устаткування та оформлення акта допуску на підключення електроустановки замовника.
2.2. Замовник зобов'язаний:
2.2.1. Виконати вимоги технічних умов N __________ на приєднання електроустановок Замовника до електромереж Власника в точці приєднання в повному обсязі і в передбачені терміни.
2.2.2. Забезпечити розроблення проектної документації згідно з вимогами технічних умов у встановленому Правилами порядку.
2.2.3. Узгодити з Власником мереж проектну документацію у встановленому Правилами порядку.
2.2.4. Оплатити вартість наданих Власником послуг з приєднання до електричних мереж у точці приєднання.
2.2.5. До підключення електроустановки до електричної мережі Власника укласти договір про постачання електричної енергії, а за необхідності інші договори, передбачені Правилами користування електричною енергією.

3. Порядок розрахунків
3.1. Вартість приєднання електроустановок Замовника визначається після розробки та узгодження проектної документації відповідно до Правил.
Оплата рахунків здійснюється Замовником протягом _________ операційних днів після їх одержання.
3.2. Розрахунки за приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж Власника проводяться Замовником у формі попередньої оплати, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до підключення електроустановки Замовника.

4. Відповідальність сторін
4.1. Власник несе відповідальність за зміст та обґрунтованість виданих технічних умов, відповідність здійсненого розрахунку вартості за приєднання нормативно-правовим актам.
4.2. Замовник несе відповідальність за своєчасне та належне виконання вимог технічних умов, розроблення проектної документації, своєчасне узгодження цієї проектної документації з Власником.
4.3. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.

5. Порядок вирішення спорів
5.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

6. Строк дії Договору
6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.
6.2. Договір може бути змінено або розірвано і в іншій термін за ініціативою будь-якої із сторін у порядку, визначеному законодавством України.

7. Інші умови Договору
Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Власника.

8. Місцезнаходження сторін
Власник мереж:            Споживач:
________________________________   ____________________________
________________________________   ____________________________
________________________________   ____________________________
тел: __________________        тел: __________________
М.П.                 М.П.
______________________________    ____________________________
(підпис, П.І.Б.)           (підпис, П.І.Б.)
_____________________200___ року   __________________200__ року
     
  ©  ЧНПП "СИНАПС". Все права защищены.
©  Разработка сайта  Студия РОМАрт 2006
03055 Киев, В.Василевской 7, ЧНПП "СИНАПС", т/ф +38 (044)238-09-67
ссылка на e-mail,  корпоративный сайт:  http://sinapse.ua
 
  *публикуемые материалы (кроме форума) отражают точку зрения компании "СИНАПС". Мы отвечаем за объективность и достоверность всей информации.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции, ссылка на
ресурс о когенерации www.cogeneration.com.ua обязательна.