Когенерация в Украине

КОГЕНЕРАЦИЯ В УКРАИНЕ

...наш опыт строительства газовых электростанций на базе газопоршневых мини-ТЭЦ*
карта сайта | контакты
О нас Аналитика Коммерческая информация
 

Справка по поиску


Главная / Аналитика / Законодательное поле Украины / Постановления НКРЭ / Про затвердження Правил приєднання когенераційних установок до електричних мереж

Про затвердження Правил приєднання когенераційних установок до електричних мереж

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
21.01.2006 N 47
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2006 р.
за N 97/11971
Про затвердження Правил приєднання когенераційних установок до електричних мереж
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213/95 (із змінами), та Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" , Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Правила приєднання когенераційних установок до електричних мереж (додаються).
2. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами (Городиський І.М.) у встановленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Голова Комісії
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Голова Антимонопольного
комітету України
Перший заступник Голови
Державного комітету України з
питань технічного регулювання та
споживчої політики
Перший заступник Міністра
палива та енергетики України
В.КальченкоА.В.Дашкевич

О.О.КостусєвІ.Б.Саєвич

Ю.В.Продан


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
21.01.2006 N 47
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2006 р.
за N 97/11971
ПРАВИЛА
приєднання когенераційних установок до електричних мереж

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила регулюють відносини, що виникають між власниками електричних мереж та замовниками під час приєднання та підключення новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих когенераційних установок замовників до електричних мереж.
1.2. Для цілей цих Правил терміни та визначення вживаються у такому значенні:
акт технічної комісії про готовність когенераційної установки до прийняття в експлуатацію - документ, який підтверджує готовність когенераційної установки до експлуатації;
вихідні дані для проектування - перелік обґрунтованих технічних вимог щодо інженерного електрозабезпечення об'єкта будівництва або реконструкції чи модернізації;
власник електричних мереж - юридична або фізична особа, якій належать на праві власності електроустановки, призначені для передачі та/або розподілу електричної енергії;
допуск на підключення когенераційної установки - комплекс заходів, необхідних для забезпечення безпечної та безаварійної подачі напруги та спрямованих на запобігання випадків подачі напруги з порушенням Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року N 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1996 р. за N 417/1442 (із змінами) (далі - Правила користування електричною енергією) та цих Правил;
замовник - власник когенераційної установки, який бажає приєднати до електричних мереж новозбудовану (встановлену або споруджену на базі існуючого енергетичного об'єкта), реконструйовану чи модернізовану когенераційну установку, або змінити надійність її електрозабезпечення;
когенераційна установка - комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію;
оперативно-технічне обслуговування - цілодобова технічна експлуатація електроустановок із забезпеченням надійного і безперебійного, з дотриманням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної енергії споживачам;
приєднання когенераційної установки - надання власником мереж послуги замовнику із створення технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання до електроустановки замовника відповідної потужності електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням її якості та надійності;
точка приєднання когенераційної установки - запроектована або фактично існуюча межа балансової належності електроустановки;
технічні умови приєднання когенераційної установки до електричної мережі - документ, що видається замовнику власником електричних мереж і містить вихідні дані для проектування (далі - технічні умови);
транзитна електроустановка - електроустановка, якою електрична енергія, крім власника цієї електроустановки передається іншим суб'єктам господарювання або споживачам електричної енергії.
Інші терміни та визначення вживаються в цих Правилах у значенні, встановленому Правилами користування електричною енергією.
1.3. Приєднання когенераційної установки замовника здійснюється власником електричних мереж на підставі договору про приєднання, що укладається між власником електричних мереж та замовником.
Технічні умови є невід'ємним додатком до договору про приєднання і містять вихідні дані для проектування (додаток 1).
1.4. Власникам когенераційних установок незалежно від встановленої електричної потужності надається право безперешкодного доступу до місцевих (локальних) електричних мереж.
Електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж клгенераційної установки замовника за умови дотримання ним цих Правил.
Не дозволяється таке приєднання когенераційної установки, внаслідок виконання якого споживач буде володіти на правах власності транзитними електроустановками.
1.5. Якщо в межах території, на якій розташована когенераційна установка або передбачається будівництво нової когенераційної установки замовника, є можливість приєднання до електричних мереж, що належать різним власникам (електропередавальним організаціям), розмежування повноважень між ними щодо приєднання когенераційної установки до електричної мережі визначаються відповідно до технічних параметрів цієї когенераційної установки (потужності, напруги тощо) та вибору замовника.
1.6. Споживач має право приєднати до власних технологічних електричних мереж когенераційну установку замовника з урахуванням пропускної здатності технологічних електричних мереж споживача для передачі потужності від когенераційної установки в мережі електропередавальної організації. У разі незгоди споживача на приєднання когенераційної установки замовника до своїх електричних мереж, споживач протягом 5 робочих днів з дня звернення повідомляє замовника про відмову.
1.7. Приєднання когенераційної установки замовника до електричної мережі передбачає такі етапи:
визначення замовником проектної організації, яка буде розробляти на договірних умовах із замовником відповідну проектну документацію;
подання замовником власнику мереж заяви про приєднання його когенераційної установки до електричної мережі та документів, необхідних для видачі технічних умов приєднання, оплата замовником вартості видачі технічних умов приєднання;
підготовка власником електричних мереж проекту договору про приєднання та технічних умов приєднання;
видача замовнику проекту договору про приєднання та технічних умов приєднання;
підписання сторонами договору про приєднання;
розроблення замовником (проектною організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації для об'єктів будівництва і реконструкції чи модернізації і її узгодження з власником електричних мереж (організацією, яка видала технічні умови);
розроблення і узгодження сторонами договору про приєднання схеми передачі електричної потужності до об'єднаної енергетичної системи України (у разі приєднання когенераційної установки, що призначена для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України) відповідно до умов договору про приєднання;
оплата замовником власнику мереж вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;
будівництво і монтажно-налагоджувальні роботи згідно з узгодженою проектною документацією;
проведення приймально-здавальних випробувань;
отримання акта технічної комісії про готовність когенераційної установки до прийняття в експлуатацію (можливість безпечної та безаварійної подачі напруги від когенераційної установки);
укладення договорів, передбачених законодавством України, в тому числі Правилами користування електричною енергією;
підключення когенераційної установки замовника до електричної мережі;
забезпечення власниками транзитних електроустановок їх оперативно-технічного обслуговування (у разі їх наявності).
1.8. Спірні питання між замовником та власником мереж розглядаються в межах наданих законодавством повноважень НКРЕ, центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, Антимонопольним комітетом України, Держенергонаглядом та судом.

2. Підготовка та видача технічних умов
2.1. Технічні умови приєднання видаються власником електричних мереж у разі приєднання нової когенераційної установки, збільшення електричної потужності когенераційної установки внаслідок реконструкції чи модернізації, зміни вимог замовника до надійності передачі електричної енергії та потужності від когенераційної установки в електричну мережу в точці приєднання когенераційної установки.
У разі зміни власника або форми власності когенераційної установки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог до категорії з надійності передачі потужності від когенераційної установки в електричну мережу в точці приєднання когенераційної установки, нові технічні умови приєднання не видаються.
2.2. У разі необхідності приєднання когенераційної установки замовника до електричних мереж напругою вище 1000 В технічні умови приєднання розробляються власником відповідних мереж з урахуванням вимог детальних планів території та схем розвитку електричних мереж напругою вище 1000 В на поточний та перспективний періоди, розроблених на підставі генеральних планів населених пунктів.
2.3. За умови досягнення між відповідним споживачем та замовником взаємної згоди щодо приєднання когенераційної установки замовника до електричної мережі споживача, технічні умови приєднання видаються цим споживачем за узгодженням із електропередавальною організацією та/або постачальником електричної енергії вимог до організації розрахункового обліку електричної енергії та точок встановлення розрахункових засобів обліку.
За письмовою згодою споживача електропередавальна організація може видати замовнику технічні умови приєднання його когенераційної установки до технологічних електричних мереж споживача.
У разі, якщо у споживача недостатньо пропускної здатності технологічних електричних мереж для передачі потужності від когенераційної установки в мережі електропередавальної організації, замовник звертається із заявою до електропередавальної організації щодо видачі технічних умов приєднання до електричних мереж електропередавальної організації.
2.4. Для отримання технічних умов та проекту договору про приєднання замовник звертається до власника електричних мереж за місцем розташування його когенераційної установки із заявою про приєднання.
2.5. У заяві про приєднання когенераційної установки мають бути такі дані:
сфера діяльності, місцезнаходження та банківські реквізити заявника;
назва об'єкта та його місцезнаходження, мета отримання технічних умов приєднання (будівництво, реконструкція чи модернізація, зміна категорії надійності електрозабезпечення, збільшення потужності, використання виключно для власних потреб чи для продажу надлишку виробленої електричної енергії).
До заяви додаються:
підписаний заявником та проектувальною організацією опитувальний лист за типовою формою (додаток 2);
ситуаційний план із зазначенням місця розташування когенераційної установки;
копія дозволу на проектно-вишукувальні роботи на певній ділянці;
копія документа, який підтверджує право власності на цей об'єкт та право власності чи користування земельною ділянкою для будівництва або реконструкції чи модернізації об'єкта;
копія належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори.
2.6. Вартість видачі технічних умов приєднання або змін до них визначається організацією, яка розробляє технічні умови, згідно з кошторисом, складеним на підставі Порядку надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.99 N 2328.
2.7. У разі зміни даних, зазначених в опитувальному листі, замовник має додатково звернутися до власника електричних мереж (організації, яка видала технічні умови) щодо внесення змін до технічних умов та договору про приєднання.
Видача нових технічних умов або внесення змін до них здійснюється відповідно до встановленого цими Правилами порядку.
2.8. Власник мереж під час підготовки технічних умов приєднання має керуватися принципами надійності електрозабезпечення відповідно до заявленої замовником категорії струмоприймачів з надійності електрозабезпечення, вказаної у заяві на приєднання (при підготовці технічних умов приєднання ця категорія може бути змінена власником мереж за умови погодження із замовником), енергозбереження, забезпечення якості електричної енергії, мінімальної вартості експлуатаційних витрат під час передачі електричної енергії.
Вимоги технічних умов приєднання мають відповідати нормативно-правовим актам України та нормативно-технічним документам.
Точка обліку електричної енергії має збігатися з запроектованою межею балансової належності в точці приєднання когенераційної установки замовника.
Усі узгодження технічних умов приєднання електроустановки між структурними підрозділами власника електричних мереж (внутрішні узгодження) виконуються цим власником електричних мереж самостійно.
У разі, якщо напруга в точці приєднання когенераційної установки понад 1000 В, технічні умови приєднання мають бути погоджені власником електричних мереж з Держенергонаглядом.
2.9. Технічні умови приєднання когенераційної установки містять:
1) основні відомості про об'єкт та його місцезнаходження;
2) величину прогнозованої потужності;
3) точки приєднання (підстанція, лінія електропередачі, розподільний пристрій, секції розподільного пристрою, комірки), величину номінальної напруги електромережі, до якої приєднується когенераційна установка замовника;
4) рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення когенераційних установок.
2.10. Технічні умови приєднання когенераційної установки, призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою, додатково містять:
1) вимоги до розрахункового обліку електричної енергії та точки (місця) встановлення розрахункових засобів обліку, зокрема, щодо влаштування двостороннього (в обох напрямках) обліку активної та реактивної електричної енергії в точці приєднання;
2) розрахункові значення струмів короткого замикання в точці підключення когенераційної установки до існуючої електричної мережі, вимоги до релейного захисту, автоматики, в тому числі системної протиаварійної автоматики (СПА), телемеханіки, зв'язку, ізоляції, захисту від перенапруги і електробезпеки;
3) вимоги щодо перевірки обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання, виходячи з умов підживлення короткого замикання від когенераційної установки;
4) технічні характеристики електричної мережі, які необхідні для вибору типу і технічних параметрів засобів поліпшення якості електроенергії та забезпечення електромагнітної сумісності струмоприймачів; рекомендації, які стосуються їх вибору і застосування;
5) технічні вимоги до компенсації реактивної потужності;
6) вимоги щодо влаштування автоматичного переводу навантаження когенераційної установки у разі аварійного знеструмлення в точці приєднання шляхом організації додаткових підключень когенераційної установки за відповідними колами. Кількість та параметри додаткових кіл підключення визначаються виходячи з потужності, яку необхідно передати;
7) вимоги щодо обладнання когенераційної установки захистом від пошкоджень, у тому числі в точці приєднання;
8) вимоги щодо встановлення устаткування, що унеможливлює пошкодження обладнання у точці приєднання у випадку несинхронного включення;
9) вимоги щодо встановлення автоматики відокремлення для переводу когенераційної установки у разі порушень в об'єднаній енергетичній системі України в автономний режим роботи, а також можливість ручної та автоматичної синхронізації та виведення когенераційної установки на паралельну роботу з об'єднаною енергетичною системою України;
10) вимоги щодо встановлення засобів вимірювальної техніки, що забезпечать контроль параметрів якості електричної енергії, яка надходить в мережу об'єднаної енергетичної системи України від когенераційної установки;
11) вимоги щодо влаштування резервного захисту на випадок відмови захисту обладнання, що відключає коротке замикання у бік когенераційної установки;
12) вимоги щодо розрахунку максимальної та мінімальної електричної потужності, що передбачається до видачі в енергосистему;
13) рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження;
14) рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи когенераційної установки.
2.11. Технічні умови приєднання когенераційної установки, не призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, додатково містять:
1) вимогу щодо обладнання схеми переключення когенераційної установки в електричну мережу замовника пристроєм для блокування або двостороннім триполюсним перекидним рубильником з метою уникнення подачі напруги від когенераційної установки в об'єднану енергетичну систему України та одночасне підключення мереж замовника до об'єднаної енергетичної системи України та когенераційної установки;
2) вимогу щодо влаштування на розподільчому щиті когенераційної установки постійного контролю наявності напруги зі сторони об'єднаної енергетичної системи України шляхом встановлення відповідного засобу вимірювальної техніки та контрольної електричної лампи.
2.12. Технічні умови приєднання когенераційної установки видаються після надання замовником виконаного відповідною проектною організацією розрахунку стійкості обладнання, яке має бути підключене, максимальному ударному струму несинхронного включення у випадку виникнення аварійного режиму в об'єднаній енергетичній системі України. У разі перевищення величини цього струму нормально допустимої величини, паралельна робота цієї когенераційної установки з об'єднаною енергетичною системою України не допускається.

3. Виконання технічних умов
3.1. Власник мереж має забезпечити відповідно до умов договору про приєднання технічну можливість підключення когенераційної установки замовника в точці приєднання, у тому числі (у разі необхідності) будівництво та монтаж електроустановок та трансформаторних підстанцій для передачі електричної потужності від когенераційної установки до мереж електропередавальної організації.
Замовник має забезпечити виконання технічних умов електрозабезпечення об'єкта та оплатити власнику електричних мереж вартість приєднання до електричних мереж.
Якщо передбачається проведення реконструкції або модернізації розподільчих електричних мереж або технологічного обладнання власника електричної мережі, пов'язаних з приєднанням когенераційної установки замовника, власник цієї когенераційної установки має право звернутися до Національної комісії регулювання електроенергетики України за експертним висновком щодо технічної обґрунтованості технічних вимог на приєднання, обсягу робіт.
3.2. Замовник після оплати вартості видачі технічних умов приєднання отримує для підписання проект договору про приєднання до електричних мереж, який розробляється власником мереж на основі Примірного договору про приєднання, схваленого постановою НКРЕ від 14.12.2005 N 1136.
Проект договору про приєднання видається протягом 15 робочих днів з дня подання власнику мереж заяви про приєднання.
Договір про приєднання має містити умови, які стосуються виключно приєднання відповідної електроустановки замовника до електричної мережі.
Під час дії договору про приєднання до електричних мереж виконання технічних умов приєднання електроустановки є обов'язковим для сторін договору про приєднання й організацій, яким доручено виконувати проектні роботи. У разі необхідності обґрунтованого відхилення від вимог технічних умов приєднання це відхилення має бути погоджене з організацією, яка видала технічні умови приєднання.
3.3. Проектні, будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи, пов'язані з виконанням договору про приєднання та технічних умов приєднання, мають виконуватися організаціями та/або фізичними особами, які мають право на виконання цих робіт.
3.4. Замовник за участю проектної організації до початку будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з виконанням договору про приєднання, має надати на узгодження власнику мереж проектну документацію електрозабезпечення когенераційної установки.
Проектна документація виконується відповідно до державних стандартів, норм і правил на підставі отриманих замовником технічних умов приєднання когенераційної установки.
Проектна документація електрозабезпечення когенераційної установки напругою понад 1000 В, що призначена для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, має бути погоджена Держенергонаглядом.
Термін розгляду наданої на узгодження проектної документації і її узгодження, за умови відсутності відхилень від технічних умов приєднання і чинних нормативних документів, не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання проектної документації власником мереж. За результатами розгляду проектної документації власником мереж оформлюється технічне рішення до проектної документації. У технічному рішенні в стислій формі зазначаються основні показники запроектованих інженерних мереж електропостачання об'єкта, описується схема електропостачання, вузли обліку тощо. Зауваження та рекомендації до проектної документації викладаються окремим розділом в технічному рішенні.
У разі погодження проектної документації без зауважень гриф про погодження проставляється у правому верхньому куті аркуша "Загальні дані" одного примірника проектної документації.
Якщо в розглянутій проектній документації виявлені відхилення від технічних умов приєднання або чинних нормативних документів, власник мереж протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання проекту має надати замовнику лист із зауваженнями та рекомендаціями щодо доопрацювання проектної документації або узгодити її із зауваженнями.
У разі узгодження проектної документації із зауваженнями зауваження і пропозиції до проекту викладаються в супровідному листі, про що на аркуші "Загальні дані" одного примірника проектної документації поруч з грифом про погодження робиться відповідна відмітка.
Термін доопрацювання не може перевищувати 30 календарних днів з дня отримання замовником відхиленої проектної документації.
Після доопрацювання проектної документації термін узгодження має не перевищувати 15 робочих днів з дня отримання власником мереж доопрацьованої проектної документації.
Замовник може продовжити строк доопрацювання проектної документації шляхом надання власнику мереж відповідної заяви не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення терміну доопрацювання.
Ненадання замовником у визначений термін доопрацьованої проектної документації або неврахування в доопрацьованому проекті зауважень власника мереж або відсутності звернення щодо продовження строку доопрацювання проектної документації може бути підставою для розірвання сторонами договору у встановленому законодавством України порядку.
Узгоджена проектна документація електрозабезпечення когенераційної установки є чинною на весь час дії договору про приєднання.
Зміни до проекту можуть бути внесені згідно з встановленим цими Правилами порядком.
3.5. Тимчасове електропостачання струмоприймачів від мереж електропередавальної організації, які планується використати для будівництва (реконструкції чи модернізації) когенераційної установки, в тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов приєднання та умов договору про приєднання когенераційної установки замовника до електричної мережі, виконується на підставі договору про постачання електричної енергії між підрядником з будівництва і відповідним постачальником електричної енергії.
Приєднання будівельних струмоприймачів підрядної організації до електричних мереж власника мереж виконується відповідно до цих Правил.
Технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів до електричної мережі є невід'ємною частиною договору про приєднання будівельних струмоприймачів.
Підключення будівельних струмоприймачів до електричної мережі здійснюється після виконання технічних умов приєднання будівельних струмоприймачів.
З метою тимчасового електрозабезпечення будівельних струмоприймачів договір про постачання електричної енергії укладається у встановленому законодавством України порядку і діє до завершення терміну дії договору про приєднання когенераційної установки замовника до електричної мережі.
3.6. Умови приєднання до електричної мережі замовника електроустановок для тимчасового електропостачання струмоприймачів, які планується використати для будівництва (реконструкції чи модернізації) когенераційної установки, в тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов та умов договору про приєднання електроустановок замовника, умови постачання електричної енергії замовнику для цих цілей за згодою сторін можуть бути зазначені у договорі про приєднання електроустановок замовника до електричної мережі.
У разі приєднання струмоприймачів підрядних організацій до мереж замовника, взаємовідносини та відповідальність сторін регулюються відповідними договорами між цим замовником та підрядною організацією.
3.7. Будівництво нових ділянок електричної мережі та/або її реконструкція чи модернізація, що виконується з метою приєднання когенераційної установки замовника, здійснюється власником цієї електричної мережі.
3.8. Після закінчення будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт, нові та/або реконструйовані чи модернізовані когенераційні установки мають пройти приймально-здавальні випробування. У випадку позитивних результатів випробувань, когенераційна установка приймається замовником від будівельно-монтажних і налагоджувальних організацій згідно з актами, передбаченими нормативно-технічними документами.
Для приймально-здавальних випробувань дозволяється подача напруги на електроустановку протягом строку випробування на підставі та відповідно до умов відповідного договору.
У разі відсутності зауважень до виконання проекту та технічних умов приєднання когенераційної установки, власники суміжних електроустановок складають акт балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

4. Допуск на підключення когенераційної установки
4.1. Допуск на підключення когенераційної установки здійснює державна приймальна технічна комісія у встановленому законодавством України порядку.
До скликання державної технічної комісії замовником, у встановленому порядку, створюється робоча комісія. До її складу включаються представники замовника, власника мереж та відповідної регіональної інспекції Держенергонагляду.
Прийняття закінченої будівництвом когенераційної установки в експлуатацію здійснюється державною приймальною технічною комісією лише після усунення всіх недоліків та порушень, виявлених робочою комісією. До акта технічної комісії про готовність установки до прийняття в експлуатацію додається однолінійна схема електрозабезпечення із зазначенням основних параметрів електричної мережі та обладнання. Схема електрозабезпечення підписується особою, відповідальною за електрогосподарство, затверджується керівником замовника та завіряється печаткою.
4.2. Усі новозбудовані, реконструйовані та модернізовані когенераційні установки замовників повинні відповідати вимогам нормативних актів, проектної документації, цих Правил і мають бути забезпечені проектною, приймально-здавальною та експлуатаційною документацією та засобами захисту від ураження електрострумом.
4.3. Підключення до електричної мережі когенераційної установки здійснюється на підставі акта технічної комісії про готовність електроустановки до прийняття в експлуатацію.
Акт технічної комісії про готовність когенераційної установки до прийняття в експлуатацію оформлюється у разі позитивних результатів приймально-здавальних випробувань цієї електроустановки.
4.4. Для оформлення результатів приймально-здавальних випробувань когенераційної установки замовник пред'являє представникам відповідної робочої комісії для перевірки та технічного огляду когенераційну установку.
Під час технічного огляду замовник надає в необхідному обсязі проектну та технічну документацію, акти виконаних робіт тощо.
Робоча комісія проводить перевірку спорудженої когенераційної установки замовника на відповідність затвердженій проектній документації.
4.5. Оформлення результатів приймально-здавальних випробувань когенераційної установки, в якій використовується обладнання іноземного виробництва, проводиться за наявності сертифіката відповідності цього обладнання діючим в Україні стандартам, якщо таке обладнання підлягає сертифікації.
4.6. Технічне обстеження когенераційної установки проводиться робочою комісією за участю особи, відповідальної за електрогосподарство замовника. Відповідальна за електрогосподарство замовника особа згідно з Правилами безпечної експлуатації електроустановок має забезпечити необхідні заходи безпеки.
Під час технічного обстеження голові та членам державної технічної комісії забороняється виконувати будь-які роботи в когенераційній установці замовника.
4.7. У разі виявлення недоробок та дефектів, відхилення від проекту, відсутності відповідних засобів пожежогасіння, відсутності у замовника власного електротехнічного персоналу, який має необхідні знання, пройшов інструктаж відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок, та призначеної відповідальної особи за електрогосподарство результати приймально-здавальних випробувань не оформлюються.
Замовник зобов'язаний усунути виявлені при обстеженні порушення.
4.8. Після розгляду наданої документації, технічного обстеження когенераційної установки та комплексного випробування, державною приймальною комісією складається акт про готовність когенераційної установки до експлуатації. Акт містить висновок про відповідність будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт затвердженій проектній документації та можливість підключення електричної частини когенераційної установки до електричної мережі.
До акта додається складена власником мереж, до яких приєднується електроустановка замовника, однолінійна схема інженерного електрозабезпечення із зазначенням основних параметрів мережі та обладнання. Схема електрозабезпечення підписується замовником.
4.9. У разі неготовності когенераційної установки державною приймальною комісією складається акт про відмову в рішенні про введення когенераційної установки в експлуатацію, в якому зазначається перелік недоліків, після усунення яких когенераційна установка підлягає повторному обстеженню в порядку, передбаченому цими Правилами.
4.10. До введення в експлуатацію когенераційної установки, робота якої можлива паралельно з електроустановками (електричними мережами) електропередавальної організації, власником когенераційної установки разом з відповідною електропередавальною організацією має бути розроблений та узгоджений порядок взаємодії оперативного персоналу електропередавальної організації з оперативним персоналом власника когенераційної установки під час включення в роботу когенераційної установки.

5. Підключення когенераційної установки до електричної мережі
5.1. Підключення когенераційної установки замовника до електричної мережі здійснюється власником мереж відповідно до договору про приєднання на підставі акта про готовність когенераційної установки до експлуатації, про що обов'язково повідомляється постачальник електричної енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого відбувається підключення.
У разі, якщо когенераційна установка призначена для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, про її підключення повідомляється державному підприємству, яке виконує функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України.
5.2. Підключення когенераційної установки замовника до електричної мережі проводиться відповідно до умов договору про приєднання протягом 5 робочих днів після виконання таких вимог:
1) схема інженерного електрозабезпечення і когенераційна установка замовника (нова, або реконструйована чи модернізована), схема розрахункового обліку електричної енергії відповідають вимогам чинних нормативних документів, технічним умовам приєднання когенераційної установки, проектній документації, узгодженій у встановленому порядку;
2) виконавча, технічна та приймально-здавальна документація надана замовником у повному обсязі і відповідає вимогам нормативних документів;
3) оформлено допуск на підключення когенераційної установки;
4) замовником оплачена визначена договором сума коштів за приєднання до електричних мереж електропередавальної організації та вартість послуг з підключення відповідно до умов договору про приєднання;
5) укладені передбачені законодавством договори, пов'язані з виробництвом, передачею (у разі необхідності) та продажем виробленої електричної енергії;
6) у замовника є електротехнічний персонал та особа, відповідальна за електрогосподарство, або укладений договір про обслуговування когенераційної установки з організаціями або фізичними особами, які пройшли навчання, атестовані та мають право на виконання таких робіт;
7) виконано роботи з уведення точок обліку електричної енергії до інформаційно-обчислювального комплексу електропередавальної організації та проведення погодження звітних макетів;
8) у разі потреби між власником транзитної електроустановки та організацією, яка має право на виконання відповідних робіт, укладено договір про оперативно-технічне обслуговування транзитних електроустановок (кабельних ліній, розподільчих пунктів, трансформаторних підстанцій тощо), які набули статусу транзитних після виконання технічних умов приєднання електроустановки замовника відповідно до договору про приєднання.
5.3. Оперативно-технічне обслуговування транзитної електроустановки може бути забезпечене її власником самостійно або шляхом передачі цієї електроустановки електропередавальній організації у встановленому законодавством України порядку.
Начальник відділу
регулювання відносин
ліцензіатів із споживачами


І.Городиський


Додаток 1
до Правил приєднання
когенераційних установок
до електричних мереж
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
приєднання когенераційної установки до електричних мереж (типова форма)

Додаток _____
до договору про приєднання
до електричних мереж
"____"_____________ року
N ______________________
Дата видачі "____"_______________20___ року
____________________________________________________________
(найменування замовника)
Розрахункові значення:
Струм короткого замикання в точці підключення: ________ А;
Нормально допустимий струм обладнання когенераційної установки: ________ А;
Максимальний ударний струм несинхронного включення: ______ А.
Розрахунки виконано: ________________________________________
(найменування проектної, наукової або
__________________________________________________________________
іншої організації, яка виконала розрахунки)
______________________________________________________ (додаються)
1. Місцезнаходження об'єкта, його найменування:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Прогнозована величина електричної потужності _______ кВт,
у тому числі:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Точка приєднання _____________________, опора N _________
(диспетчерська назва
ЛЕП, ТП)
4. Вимоги до точки приєднання:
4.1. Перевірка обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання виходячи з умов підживлення короткого замикання від когенераційної установки:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4.2. Обладнання комірки в точці приєднання дуговим захистом за струмовим принципом:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4.3. Вимоги щодо встановлення устаткування, яке виключає можливість пошкодження обладнання в точці приєднання у випадку несинхронного включення:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4.4. Обладнання схеми переключення електроустановки в електричну мережу замовника пристроєм для блокування або двостороннім триполюсним перекидним рубильником з метою уникнення подачі напруги електроустановки в об'єднану енергетичну систему України та одночасне підключення мереж замовника до об'єднаної енергетичної системи України та електрогенераційної установки:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4.5. Улаштування на розподільчому щиті електроустановки постійного контролю наявності напруги з боку об'єднаної енергетичної системи України:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Компенсація реактивної потужності
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Розрахунковий облік відпущеної електричної енергії
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Для приєднання когенераційної установки замовнику необхідно забезпечити технічні характеристики електричної мережі від точки (точок) приєднання до електроустановки:
7.1. Лінії основного приєднання:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7.2. Лінії резервного приєднання:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7.3. Вимоги щодо влаштування автоматичного переведення навантаження електроустановки в разі аварійного знеструмлення в точці приєднання:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7.4. Установлення автоматики відокремлення для переведення електроустановки в разі порушень в об'єднаній енергетичній системі України в автономний режим роботи, а також можливість ручної та автоматичної синхронізації та виведення електроустановки на паралельну роботу з об'єднаною енергетичною системою України:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7.5. Засоби поліпшення якості та забезпечення електромагнітної сумісності:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7.6. Засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та перевантажень, у тому числі вимоги щодо влаштування резервного захисту на випадок відмови захисту обладнання, що відключає коротке замикання в бік електроустановки:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Телемеханізація:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. Організація зв'язку:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
11. Організація змін в інформаційно-обчислювальному комплексі:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
12. Плани траси ЛЕП 0,4 - 10 кВ і місце розташування ТП 6-10/0,4 кВ погодити з усіма заінтересованими організаціями, землевласниками (землекористувачами) та
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
13. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
14. До початку будівництва проект погодити з
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
15. Оформити допуск на підключення об'єкта під напругу відповідно до законодавства:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
16. Додаткові вимоги та рекомендації (за згодою замовника):
16.1. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
16.2. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
16.3. Рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи електроустановки:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
17. Примітки:
17.1. Для когенераційної установки, не призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, заповнюються тільки пункти 1, 2, 3, 4.4, 4.5, 7.1, 15.1.
17.2. Для когенераційної установки, що призначена для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, не заповнюються пункти 4.4 та 4.5.
Головний інженер __________________ _________________
Вик. інженер _____________________ тел. __________________

Додаток 2
до Правил приєднання
когенераційних установок
до електричних мереж
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
(типова форма)
1. Розрахункова електрична потужність когенераційної установки:
_________________________________________________________________,
розрахунок виконано проектувальною організацією:
_________________________________________________________________
(найменування проектувальної організації)
2. Категорія надійності електропостачання діючих струмоприймачів споживача за надійністю електропостачання (у разі приєднання когенераційної установки до мереж споживача ):
------------------------------------------------------------------
|N |Струмоприймач     |Належність |Категорія,|Навантаження|
|  |            |до     |за ПУЕ  |      |
|  |            |екологічної |     |      |
|  |            |або     |     |      |
|  |            |аварійної  |     |      |
|  |            |броні    |     |      |
|---+-----------------------+------------+----------+------------|
|  |            |      |     |      |
|---+-----------------------+------------+----------+------------|
|  |            |      |     |      |
------------------------------------------------------------------
3. Режим роботи когенераційної установки: __________________
4. Орієнтовна схема підключення:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Графік уведення в дію потужностей по роках:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Технічні параметри когенераційної установки замовника, зокрема, вплив на якість електричної енергії і електромагнітну сумісність струмоприймачів, навколишнє середовище, електробезпеку, енергозбереження:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Проектувальна організація:     Замовник:
_______________________________   _____________________________
_______________________________   _____________________________
_______________________________   _____________________________
Проектувальна організація:     Замовник:
__________ ___________________   ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)   (підпис) (прізвище, ініціали)
     
  ©  ЧНПП "СИНАПС". Все права защищены.
©  Разработка сайта  Студия РОМАрт 2006
03055 Киев, В.Василевской 7, ЧНПП "СИНАПС", т/ф +38 (044)238-09-67
ссылка на e-mail,  корпоративный сайт:  http://sinapse.ua
 
  *публикуемые материалы (кроме форума) отражают точку зрения компании "СИНАПС". Мы отвечаем за объективность и достоверность всей информации.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции, ссылка на
ресурс о когенерации www.cogeneration.com.ua обязательна.