Когенерация в Украине

КОГЕНЕРАЦИЯ В УКРАИНЕ

...наш опыт строительства газовых электростанций на базе газопоршневых мини-ТЭЦ*
карта сайта | контакты
О нас Аналитика Коммерческая информация
 

Справка по поиску


Главная / Аналитика / Законодательное поле Украины / Постановления НКРЭ / Про затвердження Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії, N 898

Про затвердження Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії, N 898

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12.10.2005 N 898
Про затвердження Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1160 від 21.12.2005 )
Згідно з повноваженнями, наданими Законами України "Про електроенергетику", "Про теплопостачання", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", Указом Президента України від 21.04.1998 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Процедуру перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії, що додається.
2. Постанову НКРЕ від 19.11.2002 N 1266 "Про затвердження Процедури затвердження і перегляду тарифу на електричну енергію, вироблену на атомних станціях України" визнати такою, що втратила чинність.
Голова Комісії
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Міністерство палива
та енергетики України
Міністр
В.КальченкоА.В.Дашкевич


І.Плачков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
12.10.2005 N 898
ПРОЦЕДУРА
перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії

1. Загальні положення
1.1. Процедура перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії (далі - Процедура) розроблена відповідно до Законів України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного потенціалу", "Про теплопостачання", Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України".
1.2. Процедура застосовується Національною комісією регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ, Комісія) при затвердженні або перегляді тарифів та поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють або мають намір здійснювати підприємницьку діяльність з виробництва електричної та теплової енергії.
1.3. Тарифи на електричну та теплову енергію ліцензіату затверджуються, як правило, на термін не менший одного року.
1.4. Тарифи на електричну та теплову енергію ліцензіату можуть затверджуватися на інші терміни у разі виникнення непередбачених обставин, що викликають або можуть викликати істотну зміну умов здійснення ліцензованої діяльності ліцензіата, у випадку виникнення загрози істотного зниження рівня безпеки експлуатації, а також за ініціативою НКРЕ.
1.5. У цій Процедурі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
базовий період - період тривалістю рік, який передує прогнозному періоду;
відкриті засідання - форма обговорення питань щодо затвердження рівнів тарифів, що проводяться НКРЕ у порядку, визначеному її регламентом;
заява - письмове звернення до НКРЕ щодо затвердження або перегляду тарифів на виробництво електричної та теплової енергії з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;
заявник - суб'єкт господарювання, який офіційно звертається до НКРЕ з заявою;
ліцензія - єдиний документ дозвільного характеру, який видається НКРЕ і дає право на здійснення зазначеного в ньому певного виду господарювання протягом установленого строку;
нецільове або необґрунтоване використання коштів, передбачених затвердженими тарифами, - використання коштів на цілі або у розмірах, не передбачених встановленою структурою тарифів та/або схваленою інвестиційною програмою, без погодження з НКРЕ;
перегляд тарифів - зміна раніше затверджених тарифів та їх структури за заявою ліцензіата або ініціативою НКРЕ;
прогнозний період - період тривалістю один фінансовий рік, на який заявник здійснює розрахунки тарифів;
розрахункове обґрунтування - економічно і технічно обґрунтовані показники діяльності ліцензіата на період регулювання (прогнозний період), які включають операційні та фінансові витрати, необхідні для здійснення ліцензійної діяльності, і інвестиційні витрати з урахуванням амортизаційних відрахувань;
структура тарифів - перелік обґрунтованих витрат заявника (операційних витрат та витрат з прибутку) на здійснення ліцензованої діяльності, що групуються за економічними елементами і на основі яких розраховуються та затверджуються тарифи.
1.6. Заявник зобов'язаний використовувати кошти, отримані внаслідок здійснення ліцензованої діяльності, виключно на витрати, передбачені встановленою структурою тарифів.
1.7. Рішення щодо затвердження тарифів приймається НКРЕ на відкритих засіданнях, які проводяться після розгляду заяви і наданих заявником документів та аналізу результатів фінансово-господарської діяльності заявника відповідним підрозділом НКРЕ, шляхом всебічного та повного з'ясування позицій всіх учасників відкритих засідань.
1.8. Рішення НКРЕ про затвердження тарифів оформлюється постановою. Структура тарифів має конфіденційний характер.

2. Вимоги до оформлення заяви
2.1. Суб'єкти господарювання з виробництва електричної та теплової енергії надають НКРЕ для затвердження тарифів на відпуск ними електричної та теплової енергії розрахункове обґрунтування тарифів на прогнозний період та звітні матеріали за минулий рік і очікувані дані за поточний рік.
2.2. Розрахунки тарифів надаються не пізніше, ніж за 90 календарних днів до початку розрахункового періоду.
2.3. Для затвердження тарифів заявник подає до НКРЕ заяву за встановленою формою (додаток) і такі документи у друкованій та електронній формах:
1) пояснювальну записку з детальною інформацією про ліцензіата (встановлена потужність; характеристики обладнання; зміни, що відбулись після останнього перегляду тарифу для ліцензіата, форма власності підприємства) та з обґрунтуванням тарифів, що включає аналіз результатів фінансово-господарської діяльності виробника електричної та теплової енергії за попередній період та очікувані зміни у прогнозному періоді;
2) розрахунок тарифів на прогнозний період;
3) розрахунок прибутку від здійснення ліцензованої діяльності;
4) інвестиційну програму, затверджену відповідно до статуту ліцензіата та погоджену з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, яка повинна включати:
а) інформацію щодо загального техніко-економічного стану ліцензіата на час подання інвестиційної програми;
б) перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, запланованих для закупівлі на прогнозний період згідно з інвестиційною програмою з розбивкою на етапи закупівель (квартали);
в) техніко-економічне обґрунтування необхідності і доцільності проведення робіт по кожному розділу інвестиційної програми;
г) обґрунтування вартості запланованих робіт;
ґ) джерела фінансування інвестиційної програми;
д) розрахунок економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми.
2.4. У разі необхідності НКРЕ може ініціювати проведення експертизи інвестиційної програми.
2.5. Інвестиційна програма має бути пронумерована, прошнурована і завірена підписом посадової особи та печаткою заявника.
2.6. Схвалена НКРЕ інвестиційна програма оформлюється ліцензіатом у чотирьох примірниках. Перший примірник та його електронна версія надається центральному апарату НКРЕ, другий - відповідному територіальному представництву НКРЕ, третій - центральному органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, четвертий - залишається у ліцензіата.
( Пункт 2.6 розділу 2 в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 1160 від 21.12.2005 )
2.7. Звіт щодо виконання інвестиційної програми надається ліцензіатом до відповідного територіального представництва та центрального апарату НКРЕ щоквартально та за підсумками року не пізніше 20 числа місяця, що наступає за звітним періодом.
( Розділ 2 доповнено пунктом 2.7 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1160 від 21.12.2005 )
2.8. При невиконанні ліцензіатом інвестиційної програми НКРЕ може зменшити діючі тарифи ліцензіата, вилучивши зі структури тарифів невикористані кошти, що були передбачені на реалізацію інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми на прогнозний період.
( Розділ 2 доповнено пунктом 2.8 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1160 від 21.12.2005 )
2.9. Контроль за виконанням інвестиційної програми здійснює відповідне територіальне представництво НКРЕ.
( Розділ 2 доповнено пунктом 2.9 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1160 від 21.12.2005 )
2.10. Координацію робіт з контролю за виконанням інвестиційних програм та підготовку матеріалів до розгляду на засіданні Комісії питання щодо їх виконання здійснює відповідний підрозділ центрального апарату НКРЕ.
( Розділ 2 доповнено пунктом 2.10 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 1160 від 21.12.2005 )

3. Порядок та строки розгляду заяви
3.1. Відповідно до вимог цієї процедури обов'язковою умовою початку розгляду питання про перегляд тарифів ліцензіата є реєстрація в НКРЕ оформленої належним чином заяви на перегляд діючих тарифів. Заява подається з пакетом документів, передбачених розділом 2 цієї Процедури.
3.2. Рішення про перегляд тарифів приймається протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви.
3.3. У разі, якщо заява та додані документи не відповідають вимогам розділу 2 цієї Процедури, заява залишається без розгляду, про що НКРЕ сповіщає ліцензіата.
3.4. За необхідності НКРЕ може звернутися до заявника з вимогою надати додаткові матеріали. Додаткові матеріали надаються заявником до НКРЕ протягом десяти робочих днів.
3.5. НКРЕ може ініціювати проведення експертизи розрахунків тарифів на прогнозний період та/або інвестиційної програми.
3.6. Питання щодо перегляду та затвердження тарифів розглядаються на відкритих засіданнях НКРЕ.
3.7. Копія постанови НКРЕ про затвердження тарифів та їх структури надсилається заявнику рекомендованим листом.

4. Підстави для перегляду тарифів на виробництво електричної та теплової енергії
4.1. Перегляд тарифів може бути ініційований шляхом надання ліцензіатом до НКРЕ заяви на перегляд діючих тарифів, оформленої і зареєстрованої відповідно до вимог розділів 2 та 3 цієї Процедури з обов'язковим доданням до неї розрахункового обґрунтування.
4.2. Підставою для звернення до НКРЕ з пропозицією про перегляд тарифів за ініціативою ліцензіата і оформлення заяви відповідно до вимог розділу 2 цієї Процедури можуть бути такі обставини, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період регулювання:
1) істотна зміна витрат на виробництво електричної енергії внаслідок інфляційних процесів та підвищення цін на паливо, сировину, матеріали, послуги;
2) прийняття у встановленому порядку рішень про необхідність залучення інвестицій за рахунок власних джерел для фінансування інвестиційних програм ліцензіата.
4.3. У разі встановлення факту нецільового або необґрунтованого використання коштів, передбачених структурою тарифів ліцензіата, або зміни інвестиційної програми без погодження з НКРЕ, надання заявником до НКРЕ недостовірної інформації щодо здійснення ліцензованої діяльності та в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКРЕ, Комісія має право відмовити ліцензіату у перегляді тарифів або знизити рівні тарифів.
4.4. Підставою для перегляду тарифів за ініціативою НКРЕ можуть бути такі обставини:
1) суттєве скорочення витрат ліцензіата внаслідок виконання завдань щодо зниження витрат на виробництво і підвищення коефіцієнта використання встановленої потужності;
2) зміна організаційної структури ліцензіата;
3) нецільове використання коштів ліцензіатом згідно з встановленою структурою тарифів;
4) надання ліцензіатом до НКРЕ недостовірної інформації щодо здійснення ліцензованої діяльності;
5) в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКРЕ;
6) наявність перехресного субсидіювання між видами господарської діяльності ліцензіата.
Начальник відділу ціноутворення
генеруючих підприємств

В.Волошенюк


Додаток
до Процедури перегляду
та затвердження тарифів
для ліцензіатів
з виробництва електричної
та теплової енергії
Голові Національної комісії
регулювання
електроенергетики України
ЗАЯВА
щодо затвердження (перегляду) тарифів суб'єкта господарювання
__________________________________________________________________
(назва заявника)
Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо
затвердження (перегляду) тарифів на
__________________________________________________________________
(вид ліцензованої діяльності)
Підтверджую, що додані до заяви документи містять достовірну інформацію.
До заяви додаються: _________________________________________
__________________________________________________________________
(перелік документів)
Керівник організації ___________________ ___________________
(підпис)       (П.І.Б.)
"___" ____________ 200__ р.
М.П..
     
  ©  ЧНПП "СИНАПС". Все права защищены.
©  Разработка сайта  Студия РОМАрт 2006
03055 Киев, В.Василевской 7, ЧНПП "СИНАПС", т/ф +38 (044)238-09-67
ссылка на e-mail,  корпоративный сайт:  http://sinapse.ua
 
  *публикуемые материалы (кроме форума) отражают точку зрения компании "СИНАПС". Мы отвечаем за объективность и достоверность всей информации.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции, ссылка на
ресурс о когенерации www.cogeneration.com.ua обязательна.