Когенерация в Украине

КОГЕНЕРАЦИЯ В УКРАИНЕ

...наш опыт строительства газовых электростанций на базе газопоршневых мини-ТЭЦ*
карта сайта | контакты
О нас Аналитика Коммерческая информация
 

Справка по поиску


Главная / Аналитика / Законодательное поле Украины / Постановления НКРЭ / Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж

Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж

Про затвердження Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 19 липня 2007 року N 983

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2007 р. за N 959/14226

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 16, 11 березня 2008 р.)

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (із змінами), та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 N 452-р "Про впорядкування оплати послуг, що надаються власниками електричних мереж" Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, що додається.

2. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Голова Комісії 

С. Тітенко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
К. О. Ващенко 

Перший заступник
Міністра палива та
енергетики України 

 
 
В. Чупрун 

Заступник Голови
Держспоживстандарту України 

 
О. Ю. Пічугін 

Голова Антимонопольного
комітету України 

 
О. Костусєв 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 19 липня 2007 р. N 983

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2007 р. за N 959/14226 


Методика обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика встановлює порядок обрахування плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж, збільшення приєднаної потужності електроустановок або зміни вимог до надійності електропостачання електроустановок.

1.2. Методика застосовується під час обрахування плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж.

Методика не застосовується, якщо договір про приєднання укладено між суб'єктами господарювання до набрання чинності цією Методикою.

1.3. Нормативні посилання:

- Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (далі - ПКЕЕ);

- Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені постановою НКРЕ від 14.12.2005 N 1137, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.01.2006 за N 42/11916 (далі - ППЕМ);

- ДСТУ 2790-94 Системи електропостачальні номінальною напругою понад 1000 В: джерела, мережі, перетворювачі та споживачі електричної енергії. Терміни та визначення.

1.4. У цій Методиці наведені такі позначення та скорочення:

ЗТП - закрита трансформаторна підстанція;

КЛ - кабельна лінія електропередачі;

КТП - комплектна трансформаторна підстанція;

КТПММ - комплектна трансформаторна підстанція для міських електричних мереж;

ЛЕП - лінія електропередачі;

ПЛ - повітряна лінія електропередачі;

ПС - електрична підстанція;

РП - розподільчий пункт;

ТП - трансформаторна підстанція;

ЩТП - щоглова трансформаторна підстанція;

ТЕО - техніко-економічне обґрунтування.

1.5. В цій Методиці наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

- безвтратний споживач (замовник) на певному ступені напруги (безвтратний споживач) - споживач (замовник), електроустановки якого приєднані (планується приєднати) до шин відповідної напруги ПС без використання ЛЕП електропередавальної організації цього ступеня напруги;

- плата за приєднання електроустановок до електричних мереж (плата за приєднання) - плата за послуги, надані власником електричних мереж замовнику, зі створення технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання до електроустановок замовника відповідної потужності з забезпеченням якості електричної енергії та надійності електропостачання;

- втратний споживач (замовник) на певному ступені напруги (втратний споживач) - споживач (замовник), живлення електроустановок якого здійснюється (планується здійснювати) з використанням ЛЕП електропередавальної організації цього ступеня напруги;

- елементи та обладнання електричних мереж на ступенях напруги - віднесення ліній електропередачі та обладнання ПС за їх номінальною напругою до відповідних ступенів напруги, а силових трансформаторів - до ступенів напруги, до яких ними трансформується потужність та енергія;

- питома вартість приєднання - умовна оціночна вартість електричних мереж електропередавальних організацій, віднесена до одиниці потужності трансформаторів ПС;

- приєднана потужність - максимальне розрахункове навантаження електроустановок у точці приєднання відповідно до проектних рішень, кВт;

- споживачі (замовники) на ступенях напруги - умовний поділ споживачів (замовників) електричної енергії залежно від того, на якій напрузі їх електроустановки приєднуються (планується приєднати) до електричних мереж;

- ступінь напруги - одне з номінальних значень напруги, що використовується в даній мережі (ДСТУ 3465-96);

- точка забезпечення потужності - точка (місце) в електричних мережах, від якої передбачають нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення електричних мереж власника (власників) електричних мереж для надання замовнику послуги з приєднання в узгодженій точці приєднання.

1.6. У Методиці використано терміни, встановлені в:

- ПКЕЕ: електропередавальна організація, електрична мережа, електроустановка, межа балансової належності, передача електричної енергії, споживач електричної енергії, якість електричної енергії;

- ППЕМ: власник електричних мереж, договір про приєднання до електричних мереж, замовник, приєднання електроустановки, технічні умови приєднання електроустановки замовника до електричної мережі, точка приєднання електроустановок;

- ДСТУ 2790-94: лінія електропередачі, повітряна лінія електропередачі, кабельна лінія електропередачі, електрична підстанція, електричний розподільчий пункт, силовий трансформатор.

1.7. Плату за приєднання до електричних мереж розраховують виходячи з питомої вартості приєднання та приєднаної потужності (збільшення приєднаної потужності або зміни вимог до надійності електропостачання) електроустановок замовника з урахуванням:

- узгодженої точки приєднання електроустановок згідно з договором про приєднання між електропередавальною організацією та замовником;

- схем електропостачання електроустановок замовників, виходячи з розміщення їх на місцевості відносно електричних мереж, з урахуванням генеральних планів населених пунктів і детальних планів територій та схем розвитку місцевих (локальних) електричних мереж на поточний та перспективний періоди;

- віддаленості від ПС, від яких передбачають забезпечення потужності;

- діапазону потужності електроустановок та їх категорії щодо надійності електропостачання;

- фактичного завантаження ПС, від яких передбачають забезпечення потужності (з урахуванням існуючого максимального навантаження ПС, приєднаної потужності електроустановок замовника, що звернувся стосовно приєднання, резерву потужності, передбаченого згідно з діючими договорами для існуючих споживачів (замовників), та дозволеної потужності для замовників згідно з чинними технічними умовами та договорами про приєднання).

1.8. Питому вартість приєднання визначено на підставі умовної грошової оцінки у поточних цінах (умовної оціночної вартості) електричних мереж електропередавальних організацій, які здійснюють діяльність на закріпленій території за адміністративно-територіальним поділом України, віднесеної до одиниці потужності трансформаторів ПС.

1.9. Питому вартість приєднання (додаток 1) визначено за чотирма ступенями напруги (110(150), 35, 10(6) і 0,4 кВ) виходячи зі структури електричних мереж і встановленої потужності трансформаторів ПС електропередавальних організацій, розміщених на територіях відповідно до адміністративно-територіального поділу України.

Для електропередавальних організацій, які здійснюють ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на відповідній території, та власників електричних мереж приймають питому вартість приєднання та інші показники (додатки 2 - 4), визначені для відповідних адміністративно-територіальних одиниць за місцем розташування електричних мереж, до яких приєднуються електроустановки замовника.

1.10. Плата за приєднання передбачає відшкодування витрат на нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів електричних мереж (електропередавальних організацій та власників електричних мереж), пов'язаних з приєднанням до їх мереж електроустановок замовників. Кошти, отримані від замовників як плата за приєднання, компенсують витрати власника мереж на виконання робіт із створення технічної можливості приєднання електроустановок замовників, без отримання власником мереж прибутку від надання послуг з приєднання. 

Якщо приєднана потужність електроустановок замовника становить 10 МВт і більше, плату за приєднання визначають на підставі техніко-економічного обґрунтування (далі - ТЕО) будівництва електричних мереж у зоні приєднання з визначенням частки замовника в загальних затратах на будівництво, пропорційної приєднаній потужності його електроустановок.

Надходження та використання коштів від діяльності з надання послуг з приєднання обліковуються окремо від коштів, отриманих від інших видів діяльності.

1.11. Питому вартість приєднання визначено за вихідними даними електропередавальних організацій, якими є:

- кількість та технічна характеристика електричних мереж;

- потужність силових трансформаторів ПС.

1.12. Умовну оціночну вартість електричних мереж електропередавальних організацій розраховано з використанням усереднених укрупнених показників оціночної вартості об'єктів електричних мереж.

1.13. Питому вартість приєднання визначено у цінах 2006 року, без ПДВ.

Плату за приєднання електроустановок замовника приводять до поточних цін року виконання розрахунків (приєднання) з застосуванням індексу зміни цін виробників промислової продукції.

1.14. Спірні питання, у випадку недосягнення згоди, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

2. Визначення питомої вартості приєднання

2.1. Питому вартість приєднання на кожному ступені напруги для втратних і безвтратних споживачів та її лінійну і підстанційну складові, наведені в додатку 1, для електропередавальних організацій визначено за їх вихідними даними за формулами:

- для втратних споживачів ступеня напруги 110(150) кВ:

ПП1.1 = ПП1.1л + ПП1.1с

(1) 


 

 

 

В1.1л 

 

у тому числі: лінійна складова: 

ПП1.1.л 

______, 

(2) 

 

 

 

W1Кр 

 

 

 

 

В1.1с 

 

підстанційна складова: 

ПП1.1.с 

______; 

(3) 

 

 

 

W1Кр 

 


- для безвтратних споживачів ступеня напруги 35 кВ:

ПП2.0 = ПП2.0.с

(4) 


 

 

 

В2.0.с 

 

де підстанційна складова: 

ПП2.0.с 

______; 

(5) 

 

 

 

W2Кр 

 


- для втратних споживачів ступеня напруги 35 кВ:

ПП2.1 = ПП2.1.л + ПП2.1.с

(6) 


 

 

 

В2.1.л 

 

у тому числі: лінійна складова: 

ПП2.1.л 

______, 

(7) 

 

 

 

W2Кр 

 

 

 

 

В2.1.с 

 

підстанційна складова: 

ПП2.1.с 

______; 

(8) 

 

 

 

W2Кр 

 


- для безвтратних споживачів ступеня напруги 10(6) кВ:

ПП3.0 = ПП3.0.с

(9) 


 

 

 

В3.0.с 

 

де підстанційна складова: 

ПП3.0.с 

______; 

(10) 

 

 

 

W3Кр 

 


- для втратних споживачів ступеня напруги 10(6) кВ:

ПП3.1 = ПП3.1.л + ПП3.1.с

(11) 


 

 

 

В3.1.л 

 

у тому числі: лінійна складова: 

ПП3.1.л 

______, 

(12) 

 

 

 

W3Кр 

 

 

 

 

В3.1.с 

 

підстанційна складова: 

ПП3.1.с 

______; 

(13) 

 

 

 

W3Кр 

 


- для безвтратних споживачів ступеня напруги 0,4 кВ:

ПП4.0 = ПП4.0.с

(14) 


 

 

 

В4.0.с 

 

де підстанційна складова: 

ПП4.0.с 

______; 

(15) 

 

 

 

W4Кр 

 


- для втратних споживачів ступеня напруги 0,4 кВ:

ПП4.1 = ПП4.1.л + ПП4.1.с

(16) 


 

 

 

В4.1.л 

 

у тому числі: лінійна складова: 

ПП4.1.л 

______, 

(17) 

 

 

 

W4Кр 

 

 

 

 

В4.1.с 

 

підстанційна складова: 

ПП4.1.с 

______, 

(18) 

 

 

 

W4Кр 

 


де ПП - питома вартість приєднання та її лінійна та підстанційна складові для втратних і безвтратних споживачів на ступенях напруги, наведена в додатку 1, тис. грн./кВт;

В - умовна оціночна вартість електричних мереж для втратних і безвтратних споживачів на ступенях напруги, наведена в додатку 1, тис. грн.

Цифрові індекси у позначеннях величин ПП і В означають: перша цифра - ступінь напруги: 1 - 110(150) кВ, 2 - 35 кВ, 3 - 10(6) кВ, 4 - 0,4 кВ; друга цифра - ознака споживачів на кожному ступені напруги: 0 - безвтратні, 1 - втратні; літерні індекси в позначеннях величин означають: л і с - відповідно лінійна та підстанційна складові питомої вартості приєднання.

Кр - коефіцієнт потужності (перехід від загальної потужності в кВ·А до активної в кВт). Прийнято рівним 0,92;

W1 - сумарна потужність ПС напругою 110(150)/35/10(6) і 110(150)/10(6), кВ·А, визначена за формулою:

W1 = W1(1) + W1(2), 

(19) 


де W1(1) - сумарна потужність дво- W2 110(150)/35 та однотрансформаторних W1 110(150)/35 ПС напругою 110/35/10(6) і 150/35/10(6) кВ, кВ·А, визначена за формулою:

W1(1) = 0,7W2 110(150)/35 + W1 110(150)/35; 

(20) 


W1(2) - сумарна потужність дво- W2 110(150)/10 та однотрансформаторних W1 110(150)/10 ПС напругою 110/10(6) і 150/10(6) кВ, кВ·А, визначена за формулою:

W1(2) = 0,7W2 110(150)/10 + W1 110(150)/10; 

(21) 


W2 - половина сумарної потужності ПС напругою 110/35/10(6) і 150/35/10(6) кВ, віднесена до ступеня напруги 35 кВ, кВ·А, визначена за формулою:

W2 = 0,5W1(1); 

(22) 


W3 - половина сумарної потужності ПС напругою 110/35/10(6) і 150/35/10(6) кВ та сумарна потужність ПС напругою 110/10(6) і 150/10(6) кВ та дво- W2 35 та однотрансформаторних W1 35 ПС 35/10 кВ, віднесених до ступеня напруги 10 кВ, кВ·А, визначена за формулою:

W3 = 0,5W1(1) + W1(2) + 0,7W2 35 + W1 35; 

(23) 


W4 - сумарна потужність дво- W2 10 та однотрансформаторних W1 10 ТП напругою 10/0,4 кВ (ЗТП, КТП, РП 10 кВ, сумісні з ЗТП, ЩТП), кВ·А, визначена за формулою:

W4 = 0,7 W2 10 + W1 10. 

(24) 


Сумарну потужність ПС прийнято згідно з вихідними даними.

2.2. Умовну оціночну вартість електричних мереж електропередавальних організацій, наведену в додатку 1, розраховано виходячи з кількості та технічної характеристики об'єктів електричних мереж (ПС і ЛЕП) з використанням усереднених укрупнених показників питомої оціночної вартості об'єктів електричних мереж. Приклад розрахунку умовної оціночної вартості електричних мереж електропередавальної організації наведено в додатках 5, 6.

2.3. Усереднені укрупнені показники питомої оціночної вартості об'єктів електричних мереж розроблено з використанням вартісних показників об'єктів-аналогів, взятих з кошторисів запроектованих об'єктів, за умови забезпечення максимальної відповідності характеристик об'єктів-аналогів і об'єктів, умовну оціночну вартість яких приймають за функціональним призначенням, потужністю, схемою, основним обладнанням та конструктивним виконанням.

Показники для умовної оціночної вартості ліній електропередачі напругою 10(6) і 0,38 кВ прийнято як середньозважені вартісні показники великої кількості проектів ліній цієї напруги.

Показники умовної оціночної вартості прийнято у цінах 2006 року за зведеними кошторисними розрахунками без податку на додану вартість.

Усереднені укрупнені показники питомої оціночної вартості об'єктів електричних мереж, затверджені Мінпаливенерго, подано в додатках 7 - 9.

2.4. Умовну оціночну вартість об'єктів електричних мереж віднесено до ступенів напруги згідно з додатками 10, 11 за такою схемою:

- ЛЕП за їх номінальною напругою - до відповідних ступенів напруги;

- ПС: розподільчі пристрої за їх напругою - до відповідних ступенів напруги;

вузли силових трансформаторів - до ступенів напруги, що відповідають нижчій напрузі двохобмоткових трансформаторів і порівну - середній та нижчій напрузі трьохобмоткових трансформаторів.

2.5. Потужність трансформаторів ПС для визначення питомої вартості приєднання на ступенях напруги прийнято за такою схемою:

- ступінь напруги 110(150) кВ: потужність трансформаторів ПС 110(150)/35/10(6) і 110(150)/10(6) кВ;

- ступінь напруги 35 кВ: половина потужності трансформаторів ПС 110(150)/35/10(6) кВ;

- ступінь напруги 10(6) кВ: половина потужності трансформаторів ПС 110(150)/35/10(6) кВ, потужність трансформаторів ПС 110(150)/10(6) і ПС 35/10(6) кВ;

- ступінь напруги 0,4 кВ: потужність трансформаторів ПС 10(6)/0,4 кВ (ЗТП, КТП, РП, сумісні з ЗТП, ЩТП).

Сумарну потужність трансформаторів двотрансформаторних ПС прийнято з коефіцієнтом 0,7 до установленої потужності трансформаторів.

3. Коефіцієнти до питомої вартості приєднання

3.1. Під час обрахування плати за приєднання електроустановок замовника застосовують коефіцієнти, значення яких наведено в додатках 3, 4.

3.2. Коефіцієнт категорії надійності електропостачання приймають виходячи з затрат на виконання вимог Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) щодо схем електричних мереж для надійності електропостачання (наприклад, забезпечення електроенергією електроустановок 1 категорії від двох незалежних джерел живлення).

Якщо у складі електроустановок замовника є електроустановки різних категорій надійності, до приєднаної потужності електроустановок кожної категорії надійності застосовують відповідні коефіцієнти згідно з додатком 3.

3.3. Коефіцієнт віддаленості від ПС, від яких передбачають забезпечення потужності, Кв приймають шляхом співставлення довжини ліній електропередачі певної напруги lф, які планують будувати (реконструювати) від ПС, від яких передбачають забезпечення потужності, з наведеною в додатку 2 для електропередавальних організацій середньою довжиною однієї лінії відповідної напруги, за якої визначено питому вартість приєднання.

Якщо нове будівництво чи реконструкцію лінії електропередачі певної напруги не передбачають, коефіцієнт віддаленості приймають рівним нулю.

3.4. Середню довжину одної лінії 110(150) і 35 кВ l1 і l2 у км визначено за формулами:

 

 

l110(150) 

 

l

______________________________________; 

(25) 

 

 

(К110(150)/35 + К110(150)/10)[2Кд + (1 - Кд)] 

 


 

 

l35 

 

l

________________, 

(26) 

 

 

К35 [2Кд + (1 - Кд)] 

 


де l110(150), l35 - довжина ПЛ напругою відповідно 110(150) і 35 кВ згідно з вихідними даними, км;

К110(150)/35, К110(150)/10 і К35 - кількість ПС напругою відповідно 110(150)/35/10(6), 110(150)/10(6) і 35 кВ згідно з вихідними даними, одиниць;

Кд - частина ПС напругою 110(150)/35/10(6), 110(150)/10(6) і 35 кВ, живлення яких здійснюється двома лініями 110(150) і 35 кВ згідно зі звітними даними електропередавальних організацій.

Середню довжину одної лінії 10(6) кВ l3 у км визначено за формулою:

 

 

l10(6) · КМ 

 

l

_________, 

(27) 

 

 

К10(6) 

 


де l10(6) - загальна довжина ЛЕП напругою 10 і 6 кВ згідно з вихідними даними, км;

К10(6) - умовна кількість ліній 10(6) кВ, що відходять від ПС 35 - 110 кВ, одиниць;

КМ - відношення довжини ліній 10(6) кВ без відгалужень до загальної довжини ліній 10(6) кВ, відносна величина. Прийнято КМ рівним 0,7.

Умовну кількість ліній 10(6) кВ визначено за формулою:

К10(6) = 12К2 110(150)/35 + 6К1 110(150)/35 + 10К2 110(150)/10 + 5К1 110(150)/10 + 8К2 35 + 4К1 35, 

(28) 


де множники 12, 6, 10, 5, 8 і 4 - прийнята середня кількість ліній 10(6) кВ від ПС певного типу, одиниць;

К2 110(150)/35 і К1 110(150)/35 - кількість відповідно дво- та однотрансформаторних ПС напругою 110(150)/35/10(6) кВ, одиниць;

К2 110(150)/10 і К1 110(150)/10 - кількість відповідно дво- та однотрансформаторних ПС напругою 110(150)/10(6) кВ, одиниць;

К2 35 і К1 35 - кількість відповідно дво- та однотрансформаторних ПС напругою 35/10(6) кВ, одиниць.

Кількість ПС прийнято згідно з вихідними даними.

Середню довжину одної лінії 0,38 кВ l4 у км визначено за формулою:

 

 

l04 

 

l

____, 

(29) 

 

 

К04 

 


де l04 - загальна довжина ПЛ і КЛ напругою 0,38 кВ згідно з вихідними даними, км;

К04 - умовна кількість ліній 0,38 кВ від ТП та РП, одиниць.

Умовну кількість ліній 0,38 кВ визначено за формулою:

К04 = 8(К2 ЗТП + К2 РП) + 5(К1 ЗТП = К1 РП) + 4(ККТП + ККТПММ) + 3(КЩТП), 

(30) 


де множники 8, 5, 4 і 3 - прийнята середня кількість ліній 0,38 кВ від певного типу ТП, одиниць;

К2 ЗТП, К1 ЗТП, К2 РП, К1 РП, ККТП, ККТПММ, КЩТП - кількість відповідно дво- та однотрансформаторних ЗТП, РП 10(6) кВ, сумісних з ЗТП, КТП, КТПММ та ЩТП згідно з вихідними даними, одиниць.

Середню потужність ПС певного типу і напруги Wпс сер визначено у МВ·А (кВ·А) за формулою:

 

 

Wпс 

 

Wпс сер 

____, 

(31) 

 

 

Кс 

 


де Wпс - сумарна потужність ПС певного типу і напруги згідно з вихідними даними, МВ·А (кВ·А);

Кс - кількість ПС певного типу і напруги згідно з вихідними даними, одиниць.

3.5. Коефіцієнти діапазону потужності Кп враховують фактичну приєднану потужність електроустановок замовника у співставленні з наведеним у колонці 4 додатка 10 діапазоном рекомендованих потужностей електроустановок, за яким визначено питому вартість приєднання.

Значення коефіцієнтів діапазону потужності визначено шляхом співставлення оціночної вартості однотрансформаторної ПС з трансформаторами різної потужності напругою 110/10(6) кВ - для ступеня напруги 110(150) кВ, напругою 35/10(6) кВ - для ступеня напруги 35 кВ, ЗТП 10(6)/0,4 кВ - для ступеня напруги 10(6) кВ і КТП 10(6)/0,4 кВ - для ступеня напруги 0,4 кВ.

3.6. Коефіцієнти застосовують:

Кн - до лінійної та підстанційної складових питомої вартості;

Кв - до лінійної складової питомої вартості;

Кп - до підстанційної складової питомої вартості.

4. Обрахування плати за приєднання

4.1. Плату за приєднання до електричних мереж електроустановок замовника визначають, виходячи з узгодженої точки приєднання електроустановок; схеми розвитку електричних мереж регіону та схеми електропостачання електроустановок замовника, виходячи з розміщення їх на місцевості відносно електричних мереж; питомої вартості приєднання на ступені напруги, що відповідає узгодженій точці приєднання електроустановок, та на інших вищих ступенях напруги; приєднаної потужності (збільшення приєднаної потужності) електроустановок замовника та вимог до надійності електропостачання, з урахуванням віддаленості від ПС і завантаження ПС, від яких передбачають забезпечення потужності електроустановок замовника.

Виходячи з розміщення електроустановок замовника на місцевості відносно електричних мереж, можливі (згідно з рис. 1 (додаток 10)) три варіанти схеми електропостачання електроустановок з використанням електричних мереж 10(6) кВ: від ПС 110(150)/10(6) кВ; від ПС 110(150)/35/10(6) кВ; від ПС 35/10(6) кВ, які живляться в свою чергу від ПС 110(150)/35/10(6) кВ.

Плату за приєднання до електричних мереж електроустановок замовника П, у тисячах гривень, визначають за формулою:

П = Кіцв [(КзфППр + (Кзрп · ППрп)] · Wс

(32) 


де Кіцв - індекс зміни цін виробників промислової продукції на час обрахування плати за приєднання по відношенню до 2006 року;

ППр - розрахункова питома вартість приєднання для втратних або безвтратних споживачів на ступені напруги точки приєднання електроустановок, тис. грн./кВт;

Кзф - коефіцієнт фактичного завантаження електричної мережі на ступені напруги точки приєднання електроустановок, відносна величина;

ППрп - розрахункова питома вартість приєднання для втратних споживачів на певному ступені напруги, вищому ступеня напруги точки приєднання електроустановок, тис. грн./кВт;

Кзрп - розрахунковий коефіцієнт завантаження електричної мережі на певному ступені напруги, вищому ступеня напруги точки приєднання електроустановок, відносна величина;

Wс - приєднана потужність (збільшення приєднаної потужності) електроустановок замовника, кВт;

п - можлива кількість ступенів напруги, вищих ступеня напруги точки приєднання електроустановок.

Розрахункову питому вартість приєднання для втратних або безвтратних споживачів на певному ступені напруги ППр визначають за формулою:

ППр = ППлКлнКлв + ППсКснКсп

(33) 


де ППл - лінійна складова питомої вартості приєднання на певному ступені напруги, тис. грн./кВт;

ППс - підстанційна складова питомої вартості приєднання на певному ступені напруги, тис. грн./кВт;

Клн - коефіцієнт категорії надійності електропостачання до лінійної складової питомої вартості приєднання на певному ступені напруги, відносна величина;

Ксн - коефіцієнт категорії надійності електропостачання до підстанційної складової питомої вартості приєднання на певному ступені напруги, відносна величина;

Клв - коефіцієнт віддаленості від ПС до лінійної складової питомої вартості приєднання на певному ступені напруги, відносна величина;

Ксп - коефіцієнт діапазону приєднаної потужності електроустановок на певному ступені напруги, відносна величина.

Питому вартість приєднання на ступенях напруги та її лінійну та підстанційну складові приймають згідно з додатком 1, значення коефіцієнтів категорії надійності електропостачання, віддаленості від ПС і діапазону потужності приймають у відповідності з пунктами 3.2, 3.3 і 3.5 згідно з додатками 3, 4.

4.2. Розрахункові коефіцієнти завантаження електричних мереж на певному ступені напруги, Кзр, приймають в залежності від коефіцієнтів фактичного завантаження (з урахуванням існуючого максимального навантаження ПС, приєднаної потужності електроустановок замовника, що звернувся стосовно приєднання, передбаченого згідно з діючими договорами резерву потужності для існуючих споживачів та дозволеної потужності для замовників згідно з діючими технічними умовами та договорами про приєднання), Кзф, ПС, якими трансформується потужність до цих ступенів напруги, такими:

Кзр = 0, якщо Кзф < 0,4;

Кзр = Кзф, якщо Кзф становить 0,4 - 0,7;

Кзр = 1, якщо Кзф > 0,7.

Граничне значення коефіцієнта фактичного завантаження електричних мереж на ступенях напруги, вищих ступеня напруги точки приєднання електроустановок, Кзф < 0,4 прийнято шляхом дослідження та узагальнення умов, за яких приєднання нової потужності до електричних мереж не потребує виконання робіт з будівництва електричних мереж цих ступенів напруги (Кзр = 0).

Граничне значення коефіцієнта Кзф > 0,7 визначено виходячи із забезпечення сталої роботи електричних мереж в аварійних і ремонтних режимах, для чого запас потужності повинен бути не менше 30 відсотків.

Коефіцієнт завантаження електричної мережі на ступені напруги 35 кВ приймають як коефіцієнт завантаження ПС 110(150)/35/10(6) кВ; на ступені напруги 10(6) кВ як коефіцієнт завантаження ПС 110(150)/10(6) кВ, ПС 35/10(6) кВ, обмотки напругою 10(6) кВ ПС 110(150)/35/10(6) кВ залежно від схеми живлення електроустановок замовника; на ступені напруги 0,4 кВ як коефіцієнт завантаження ПС 10/0,4 кВ.

Коефіцієнт завантаження електричних мереж на ступені напруги 110(150) кВ приймають як середній коефіцієнт завантаження магістральних електричних мереж, рівний 0,6.

Для ступеня напруги точки приєднання електроустановок завжди приймають коефіцієнт фактичного завантаження електричної мережі.

4.3. Коефіцієнт фактичного завантаження конкретної ПС (обмоток ПС з трьохобмотковими трансформаторами) певної напруги, від якої передбачають забезпечення потужності електроустановок замовника, визначають за формулою:

 

 

 

Wмф 

 

- для ПС: 

Кзф 

_____; 

(34) 

 

 

 

Wуф 

 


- для обмоток ПС з трьохобмотковими трансформаторами:

 

 

Wмф об 

 

Кзфоб 

_______, 

(35) 

 

 

Wуфоб 

 


де Wмф - максимальне навантаження ПС певної напруги, від якої передбачають забезпечення потужності електроустановок замовника (з урахуванням існуючого максимального навантаження ПС, приєднаної потужності електроустановок замовника, що звернувся стосовно приєднання, резерву потужності, передбаченого згідно з діючими договорами для існуючих споживачів, та дозволеної потужності для замовників згідно з діючими технічними умовами та договорами про приєднання), МВ·А. Для ПС з трьохобмотковими трансформаторами - максимальне навантаження відповідних обмоток трансформаторів, Wмф об;

Wуф - установлена потужність силових трансформаторів конкретної ПС певної напруги, МВ·А. Для ПС з трьохобмотковими трансформаторами - потужність певних обмоток трансформаторів, Wуф об.

4.4. Плату за приєднання для замовників з електроустановками різних категорій надійності Пк обраховують за формулою:

Прк = Прк1 + Прк2 + Прк3, 

(36) 


де Прк1, Прк2, Прк3 - визначена за формулою (39) плата за приєднання, виходячи з приєднаної потужності електроустановок 1-ої, 2-ої та 3-ої категорії надійності, тис. грн.

4.5. Плату за приєднання, пов'язану з підвищенням категорії надійності електроустановок замовника без збільшення потужності, визначають за формулою:

Пк = Пк1 - Пк2, 

(37) 


де Пк - плата за приєднання, пов'язана з підвищенням категорії надійності, тис. грн.;

Пк1 - плата за приєднання з урахуванням відповідних значень коефіцієнтів підвищеної категорії надійності, визначена за формулою (39), тис. грн.;

Пк2 - плата за приєднання, визначена за формулою (39) з урахуванням коефіцієнтів існуючої категорії надійності, тис. грн.

Для визначення Пк1 і Пк2 приймають незмінними приєднану потужність електроустановок, категорію надійності яких підвищують, і показники існуючої схеми електропостачання.

4.6. У разі зміни замовником точки приєднання електроустановок до електричних мереж без зміни приєднаної потужності:

а) зміна точки приєднання у межах однієї ділянки електричних мереж з необхідністю будівництва (реконструкції) лінії електропередачі певної напруги. Вартість приєднання П у тисячах гривень визначається за формулою:

 

 

 

 

 

lф 

 

 

П 

Кіцв 

· 

ППл 

__ 

Wс

(38) 

 

 

 

 

 

l 

 

 


де Кіцв - індекс зміни цін виробників промислової продукції на час обрахування плати за приєднання по відношенню до 2006 року;

ППл - лінійна складова питомої вартості приєднання на певному ступені напруги, наведена у додатку 1, тис. грн./кВт;

lф - довжина лінії електропередачі певної напруги, яку планують будувати (реконструювати), км;

l - середня довжина одної лінії електропередачі певної напруги, за якої визначено питому вартість приєднання, наведена в додатку 2, км;

W - приєднана потужність електроустановок замовника, кВт;

б) зміна точки приєднання у межах однієї ділянки електричних мереж, будівництво (реконструкція) лінії електропередачі не планують. Плату за приєднання, пов'язану зі зміною точки приєднання, не передбачають;

в) у разі перенесення точки приєднання до ділянки електричної мережі, технічна характеристика якої повністю відмінна від попередньої, плата за приєднання обраховується на загальних умовах.

4.7. Приклади обрахування плати за приєднання до електричних мереж електроустановок замовників з використанням цієї Методики наведено в додатку 12.

Обрахування плати за приєднання до електричних мереж електроустановок замовника починають зі ступеня напруги точки приєднання електроустановок і продовжують до точки забезпечення потужності.

Розрахунки на кожному ступені напруги виконують з використанням лінійної та підстанційної складових питомої вартості приєднання на відповідних ступенях напруги та коефіцієнтів до них щодо категорії надійності електропостачання, віддаленості від ПС і діапазону потужності.

На ступені напруги точки приєднання електроустановок враховують коефіцієнт фактичного завантаження електричної мережі, визначений як завантаження конкретної ПС, якою трансформується потужність до ступеня напруги точки приєднання електроустановок.

На ступенях напруги, вищих ступеня напруги точки приєднання електроустановок, розрахунки виконують виходячи з розрахункових коефіцієнтів завантаження електричної мережі, прийнятих залежно від коефіцієнтів фактичного завантаження ПС, якими трансформується потужність до відповідних ступенів напруги.

Коефіцієнт фактичного завантаження ПС визначають з урахуванням існуючого максимального навантаження ПС, приєднаної потужності електроустановок замовника, що звернувся стосовно приєднання, резерву потужності, передбаченого згідно з діючими договорами для існуючих споживачів, та дозволеної потужності для замовників згідно з діючими технічними умовами та договорами про приєднання.

З урахуванням зазначеного на підставі формул (32) і (33) обрахування плати за приєднання до електричних мереж електроустановок замовника виконують за ступенями напруги за формулою:

П = КіцвКзр1(ППл1Клн1Клв1 + ППс1Ксн1Ксп1) · Wс + КіцвКзр2(ППл2Клн2Клв2 + ППс2Ксн2Ксп2) · Wс+ + КіцвКзр3(ППл3Клн3Клв3 + ППс3Ксн3Ксп3) · Wс + КіцвКзр4(ППл4Клн4Клв4 + ППс4Ксн4Ксп4) · Wс.

(39) 


Приклади обрахування плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж, у тому числі вихідні дані та характеристика ПС забезпечення потужності, подано у додатках 12 - 15.

 

Начальник відділу
регулювання відносин
ліцензіатів із споживачами 

 
 
І. Городиський 


 

Додаток 1
до пункту 1.9 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж 


Питома вартість приєднання до електричних мереж на ступенях напруги

Вартісні показники у цінах 2006 р. (без ПДВ)

Ступінь напруги, кВ 

Характерні точки приєднання до електричних мереж згідно з рис. 1 та ознака споживачів електричної енергії на ступенях напруги 

Умовна оціночна вартість електричних мереж на ступенях напруги, тис. грн. 

Потужність трансформаторів ПС, прийнята для визначення питомої вартості приєднання, МВ·А 

Питома вартість приєднання до електричних мереж на ступенях напруги, тис. грн./кВт 

всього 

у тому числі складові: 

всього 

у тому числі складові: 

лінійна 

підстанційна 

лінійна 

підстанційна 

позначення 

110(150) 

С1.1 

В1.1 

В1.1.л 

В1.1.с 

W

ПП1.1 

ПП1.1 л 

ПП1.1 с 

35 

С2.0 

В2.0 

 

В2.0.с 

W

ПП2.0 

ПП2.0 л 

ПП2.0 с 

С2.1 

В2.1 

В2.1.л 

В2.1.с 

ПП2.1 

ПП2.1 л 

ПП2.1 с 

10(6) 

С3.0 

В3.0 

 

В3.0.с 

W

ПП3.0 

ПП3.0 л 

ПП3.0 с 

С3.1 

В3.1 

В3.1.л 

В3.1.с 

ПП3.1 

ПП3.1 л 

ПП3.1 с 

0,4 

С4.0 

В4.0 

 

В4.0.с 

W

ПП4.0 

ПП4.0 л 

ПП4.0 с 

С4.1 

В4.1 

В4.1.л 

В4.1.с 

ПП4.1 

ПП4.1 л 

ПП4.1 с 

значення 

Вінницька область 

110(150) 

втратні 

567120 

464219 

102901 

1269 

0,486 

0,398 

0,088 

35 

безвтратні 

185820 

 

185820 

362 

0,558 

 

0,558 

втратні 

501502 

315682 

185820 

1,506 

0,948 

0,558 

10 (6) 

безвтратні 

651171 

 

651171 

1342 

0,527 

 

0,527 

втратні 

2221920 

1570749 

651171 

1,799 

1,272 

0,527 

0,4 

безвтратні 

615333 

 

615333 

1690 

0,396 

 

0,396 

втратні 

2418406 

1803073 

615333 

1,556 

1,160 

0,396 

Всього 

 

5708948 

4153723 

1555225 

 

 

 

 

Волинська область 

110(150) 

втратні 

239586 

181396 

58190 

625 

0,416 

0,315 

0,101 

35 

безвтратні 

108981 

 

108981 

122 

0,971 

 

0,971 

втратні 

276715 

167734 

108981 

2,465 

1,494 

0,971 

10 (6) 

безвтратні 

424885 

 

424885 

772 

0,598 

 

0,598 

втратні 

1350412 

925527 

424885 

1,901 

1,303 

0,598 

0,4 

безвтратні 

368787 

 

368787 

907 

0,442 

 

0,442 

втратні 

1288104 

919317 

368787 

1,544 

1,102 

0,442 

Всього 

 

3154817 

2193974 

960843 

 

 

 

 

Дніпропетровська область 

110(150) 

втратні 

1116834 

776388 

340446 

4594 

0,265 

0,184 

0,081 

35 

безвтратні 

501420 

 

501420 

1962 

0,278 

 

0,278 

втратні 

1314902 

813482 

501420 

0,729 

0,451 

0,278 

10 (6) 

безвтратні 

1403973 

 

1403973 

4132 

0,369 

 

0,369 

втратні 

3604167 

2200194 

1403973 

0,948 

0,579 

0,369 

0,4 

безвтратні 

1097626 

 

1097626 

2651 

0,450 

 

0,450 

втратні 

3662136 

2564510 

1097626 

1,501 

1,051 

0,450 

Всього 

 

9698039 

6354574 

3343465 

 

 

 

 

Донецька область 

110(150) 

втратні 

1174212 

930304 

243908 

4029 

0,317 

0,251 

0,066 

35 

безвтратні 

574421 

 

574421 

1398 

0,447 

 

0,447 

втратні 

1294614 

720193 

574421 

1,007 

0,560 

0,447 

10 (6) 

безвтратні 

2001158 

 

2001158 

4941 

0,440 

 

0,440 

втратні 

4467573 

2466415 

2001158 

0,983 

0,543 

0,440 

0,4 

безвтратні 

1470687 

 

1470687 

3534 

0,452 

 

0,452 

втратні 

5304517 

3833830 

1470687 

1,631 

1,179 

0,452 

Всього 

 

12240916 

7950742 

4290174 

 

 

 

 

Житомирська область 

110(150) 

втратні 

418776 

330601 

88175 

1084 

0,420 

0,332 

0,088 

35 

безвтратні 

182099 

 

182099 

311 

0,636 

 

0,636 

втратні 

539811 

357712 

182099 

1,886 

1,250 

0,636 

10 (6) 

безвтратні 

667883 

 

667883 

1262 

0,575 

 

0,575 

втратні 

2037509 

1369626 

667883 

1,755 

1,180 

0,575 

0,4 

безвтратні 

490683 

 

490683 

1328 

0,402 

 

0,402 

втратні 

1807598 

1316915 

490683 

1,480 

1,078 

0,402 

Всього 

 

4803694 

3374854 

1428840 

 

 

 

 

Закарпатська область 

110(150) 

втратні 

423877 

368797 

55080 

639 

0,721 

0,627 

0,094 

35 

безвтратні 

136880 

 

136880 

241 

0,617 

 

0,617 

втратні 

432629 

295749 

136880 

1,951 

1,334 

0,617 

10 (6) 

безвтратні 

449539 

 

449539 

800 

0,611 

 

0,611 

втратні 

1185570 

736031 

449539 

1,611 

1,000 

0,611 

0,4 

безвтратні 

397115 

 

397115 

1036 

0,417 

 

0,417 

втратні 

1102061 

704946 

397115 

1,157 

0,740 

0,417 

Всього 

 

3144137 

2105523 

1038614 

 

 

 

 

Запорізька область 

110(150) 

втратні 

786602 

525984 

260618 

4162 

0,205 

0,137 

0,068 

35 

безвтратні 

370033 

 

370033 

1349 

0,298 

 

0,298 

втратні 

1018364 

648331 

370033 

0,820 

0,522 

0,298 

10 (6) 

безвтратні 

1145343 

 

1145343 

4141 

0,301 

 

0,301 

втратні 

2736874 

1591531 

1145343 

0,719 

0,418 

0,301 

0,4 

безвтратні 

619609 

 

619609 

1823 

0,369 

 

0,369 

втратні 

2160033 

1540424 

619609 

1,287 

0,918 

0,369 

Всього 

 

6701873 

4306270 

2395603 

 

 

 

 

м. Київ 

110(150) 

втратні 

372174 

192120 

180054 

2541 

0,159 

0,082 

0,077 

35 

безвтратні 

187733 

 

187733 

472 

0,432 

 

0,432 

втратні 

527978 

340245 

187733 

1,216 

0,784 

0,432 

10 (6) 

безвтратні 

1160468 

 

1160468 

2787 

0,453 

 

0,453 

втратні 

2801717 

1641249 

1160468 

1,093 

0,640 

0,453 

0,4 

безвтратні 

853899 

 

853899 

2029 

0,457 

 

0,457 

втратні 

2211501 

1357602 

853899 

1,184 

0,727 

0,457 

Всього 

 

5913370 

3531216 

2382154 

 

 

 

 

Київська область 

110(150) 

втратні 

675754 

538159 

137595 

1868 

0,393 

0,313 

0,080 

35 

безвтратні 

242081 

 

242081 

486 

0,541 

 

0,541 

втратні 

640638 

398557 

242081 

1,432 

0,891 

0,541 

10 (6) 

безвтратні 

903093 

 

903093 

2050 

0,479 

 

0,479 

втратні 

2457539 

1554446 

903093 

1,303 

0,824 

0,479 

0,4 

безвтратні 

642991 

 

642991 

1653 

0,423 

 

0,423 

втратні 

2310322 

1667331 

642991 

1,519 

1,096 

0,423 

Всього 

 

6084253 

4158493 

1925760 

 

 

 

 

Кіровоградська область 

110(150) 

втратні 

544812 

448187 

96625 

1131 

0,524 

0,431 

0,093 

35 

безвтратні 

215764 

 

215764 

561 

0,418 

 

0,418 

втратні 

675458 

459694 

215764 

1,309 

0,891 

0,418 

10 (6) 

безвтратні 

609365 

 

609365 

1391 

0,476 

 

0,476 

втратні 

1902495 

1293130 

609365 

1,486 

1,010 

0,476 

0,4 

безвтратні 

379718 

 

379718 

1101 

0,375 

 

0,375 

втратні 

1549397 

1169679 

379718 

1,530 

1,155 

0,375 

Всього 

 

4672162 

3370690 

1301472 

 

 

 

 

Автономна Республіка Крим 

110(150) 

втратні 

591815 

453313 

138502 

1615 

0,398 

0,305 

0,093 

35 

безвтратні 

281586 

 

281586 

414 

0,739 

 

0,739 

втратні 

955123 

673537 

281586 

2,507 

1,768 

0,739 

10 (6) 

безвтратні 

1221902 

 

1221902 

2246 

0,591 

 

0,591 

втратні 

3176244 

1954342 

1221902 

1,537 

0,946 

0,591 

0,4 

безвтратні 

983916 

 

983916 

2288 

0,467 

 

0,467 

втратні 

2155774 

1171858 

983916 

1,024 

0,557 

0,467 

Всього 

 

6878956 

4253050 

2625906 

 

 

 

 

Луганська область 

110(150) 

втратні 

775871 

591122 

184749 

3261 

0,259 

0,197 

0,062 

35 

безвтратні 

454877 

 

454877 

1150 

0,430 

 

0,430 

втратні 

1115093 

660216 

454877 

1,054 

0,624 

0,430 

10 (6) 

безвтратні 

1430000 

 

1430000 

3906 

0,398 

 

0,398 

втратні 

2952362 

1522362 

1430000 

0,822 

0,424 

0,398 

0,4 

безвтратні 

847454 

 

847454 

2026 

0,455 

 

0,455 

втратні 

3094577 

2247123 

847454 

1,661 

1,206 

0,455 

Всього 

 

7937903 

5020823 

2917080 

 

 

 

 

Львівська область 

110(150) 

втратні 

588534 

494855 

93679 

1401 

0,457 

0,384 

0,073 

35 

безвтратні 

225263 

 

225263 

365 

0,671 

 

0,671 

втратні 

632996 

407733 

225263 

1,885 

1,214 

0,671 

10 (6) 

безвтратні 

873062 

 

873062 

1898 

0,500 

 

0,500 

втратні 

2420357 

1547295 

873062 

1,386 

0,886 

0,500 

0,4 

безвтратні 

724386 

 

724386 

1731 

0,455 

 

0,455 

втратні 

2497293 

1772907 

724386 

1,568 

1,113 

0,455 

Всього 

 

6139180 

4222790 

1916390 

 

 

 

 

Миколаївська область 

110(150) 

втратні 

435866 

335959 

99907 

950 

0,498 

0,384 

0,114 

35 

безвтратні 

218030 

 

218030 

475 

0,499 

 

0,499 

втратні 

784200 

566170 

218030 

1,795 

1,296 

0,499 

10 (6) 

безвтратні 

651606 

 

651606 

1268 

0,559 

 

0,559 

втратні 

1696920 

1045314 

651606 

1,455 

0,896 

0,559 

0,4 

безвтратні 

389147 

 

389147 

1064 

0,398 

 

0,398 

втратні 

1309090 

919943 

389147 

1,338 

0,940 

0,398 

Всього 

 

4226076 

2867386 

1358690 

 

 

 

 

Одеська область 

110(150) 

втратні 

608417 

475718 

132699 

2036 

0,325 

0,254 

0,071 

35 

безвтратні 

284693 

 

284693 

561 

0,552 

 

0,552 

втратні 

894290 

609597 

284693 

1,733 

1,181 

0,552 

10 (6) 

безвтратні 

1016715 

 

1016715 

2241 

0,493 

 

0,493 

втратні 

2808869 

1792154 

1016715 

1,362 

0,869 

0,493 

0,4 

безвтратні 

675095 

 

675095 

1820 

0,403 

 

0,403 

втратні 

2394948 

1719853 

675095 

1,430 

1,027 

0,403 

Всього 

 

6706524 

4597322 

2109202 

 

 

 

 

Полтавська область 

110(150) 

втратні 

536555 

421207 

115348 

1308 

0,446 

0,350 

0,096 

35 

безвтратні 

193713 

 

193713 

382 

0,551 

 

0,551 

втратні 

541538 

347825 

193713 

1,541 

0,990 

0,551 

10 (6) 

безвтратні 

703516 

 

703516 

1379 

0,555 

 

0,555 

втратні 

2156161 

1452645 

703516 

1,700 

1,145 

0,555 

0,4 

безвтратні 

558640 

 

558640 

1549 

0,392 

 

0,392 

втратні 

2203129 

1644489 

558640 

1,546 

1,154 

0,392 

Всього 

 

5437383 

3866166 

1571217 

 

 

 

 

Івано-Франківська область 

110(150) 

втратні 

342354 

277916 

64438 

800 

0,466 

0,378 

0,088 

35 

безвтратні 

143558 

 

143558 

254 

0,614 

 

0,614 

втратні 

401295 

257737 

143558 

1,717 

1,103 

0,614 

10 (6) 

безвтратні 

497970 

 

497970 

1000 

0,541 

 

0,541 

втратні 

1611828 

1113858 

497970 

1,752 

1,211 

0,541 

0,4 

безвтратні 

388455 

 

388455 

920 

0,459 

 

0,459 

втратні 

1841040 

1452585 

388455 

2,175 

1,716 

0,459 

Всього 

 

4196517 

3102096 

1094421 

 

 

 

 

Рівненська область 

110(150) 

втратні 

306445 

257019 

49426 

655 

0,509 

0,427 

0,082 

35 

безвтратні 

111612 

 

111612 

192 

0,632 

 

0,632 

втратні 

318027 

206415 

111612 

1,801 

1,169 

0,632 

10 (6) 

безвтратні 

427650 

 

427650 

830 

0,560 

 

0,560 

втратні 

1368154 

940504 

427650 

1,792 

1,232 

0,560 

0,4 

безвтратні 

424239 

 

424239 

1066 

0,433 

 

0,433 

втратні 

1425172 

1000933 

424239 

1,454 

1,021 

0,433 

Всього 

 

3417798 

2404871 

1012927 

 

 

 

 

м. Севастополь 

110(150) 

втратні 

109248 

64577 

44671 

321 

0,370 

0,219 

0,151 

35 

безвтратні 

14907 

 

14907 

11 

1,473 

 

1,473 

втратні 

36730 

21823 

14907 

3,629 

2,156 

1,473 

10 (6) 

безвтратні 

208932 

 

208932 

419 

0,542 

 

0,542 

втратні 

342570 

133638 

208932 

0,889 

0,347 

0,542 

0,4 

безвтратні 

112411 

 

112411 

263 

0,465 

 

0,465 

втратні 

228010 

115599 

112411 

0,943 

0,478 

0,465 

Всього 

 

716558 

335637 

380921 

 

 

 

 

Сумська область 

110(150) 

втратні 

349239 

281989 

67250 

922 

0,411 

0,332 

0,079 

35 

безвтратні 

162256 

 

162256 

264 

0,668 

 

0,668 

втратні 

486358 

324102 

162256 

2,002 

1,334 

0,668 

10 (6) 

безвтратні 

619428 

 

619428 

1118 

0,602 

 

0,602 

втратні 

1776172 

1156744 

619428 

1,727 

1,125 

0,602 

0,4 

безвтратні 

499176 

 

499176 

1318 

0,412 

 

0,412 

втратні 

1739335 

1240159 

499176 

1,435 

1,023 

0,412 

Всього 

 

4351104 

3002994 

1348110 

 

 

 

 

Тернопільська область 

110(150) 

втратні 

242578 

186067 

56511 

646 

0,408 

0,313 

0,095 

35 

безвтратні 

133856 

 

133856 

222 

0,655 

 

0,655 

втратні 

353024 

219168 

133856 

1,728 

1,073 

0,655 

10 (6) 

безвтратні 

463179 

 

463179 

736 

0,684 

 

0,684 

втратні 

1358250 

895071 

463179 

2,006 

1,322 

0,684 

0,4 

безвтратні 

349780 

 

349780 

866 

0,439 

 

0,439 

втратні 

1286201 

936421 

349780 

1,614 

1,175 

0,439 

Всього 

 

3240053 

2236727 

1003326 

 

 

 

 

Харківська область 

110(150) 

втратні 

882991 

706631 

176360 

2729 

0,351 

0,281 

0,070 

35 

безвтратні 

299542 

 

299542 

644 

0,506 

 

0,506 

втратні 

789350 

489808 

299542 

1,333 

0,827 

0,506 

10 (6) 

безвтратні 

1251273 

 

1251273 

2897 

0,469 

 

0,469 

втратні 

3152059 

1900786 

1251273 

1,182 

0,713 

0,469 

0,4 

безвтратні 

931496 

 

931496 

2557 

0,396 

 

0,396 

втратні 

2683396 

1751900 

931496 

1,141 

0,745 

0,396 

Всього 

 

7507796 

4849125 

2658671 

 

 

 

 

Херсонська область 

110(150) 

втратні 

358673 

279140 

79533 

938 

0,415 

0,323 

0,092 

35 

безвтратні 

228254 

 

228254 

469 

0,529 

 

0,529 

втратні 

864703 

636449 

228254 

2,004 

1,475 

0,529 

10 (6) 

безвтратні 

684190 

 

684190 

1597 

0,466 

 

0,466 

втратні 

1865060 

1180870 

684190 

1,270 

0,804 

0,466 

0,4 

безвтратні 

308381 

 

308381 

949 

0,353 

 

0,353 

втратні 

1296667 

988286 

308381 

1,485 

1,132 

0,353 

Всього 

 

4385103 

3084745 

1300358 

 

 

 

 

Хмельницька область 

110(150) 

втратні 

377937 

281005 

96932 

1077 

0,382 

0,284 

0,098 

35 

безвтратні 

154402 

 

154402 

288 

0,583 

 

0,583 

втратні 

403172 

248770 

154402 

1,522 

0,939 

0,583 

10 (6) 

безвтратні 

586611 

 

586611 

1123 

0,568 

 

0,568 

втратні 

1934303 

1347692 

586611 

1,872 

1,304 

0,568 

0,4 

безвтратні 

446166 

 

446166 

1265 

0,383 

 

0,383 

втратні 

1760868 

1314702 

446166 

1,513 

1,130 

0,383 

Всього 

 

4476280 

3192169 

1284111 

 

 

 

 

Черкаська область 

110(150) 

втратні 

349790 

269500 

80290 

947 

0,401 

0,309 

0,092 

35 

безвтратні 

182550 

 

182550 

311 

0,638 

 

0,638 

втратні 

533690 

351140 

182550 

1,865 

1,227 

0,638 

10 (6) 

безвтратні 

606190 

 

606190 

1177 

0,560 

 

0,560 

втратні 

1842802 

1236612 

606190 

1,702 

1,142 

0,560 

0,4 

безвтратні 

531579 

 

531579 

1498 

0,386 

 

0,386 

втратні 

2031434 

1499855 

531579 

1,474 

1,088 

0,386 

Всього 

 

4757716 

3357107 

1400609 

 

 

 

 

Чернівецька область 

110(150) 

втратні 

206987 

157193 

49794 

546 

0,412 

0,313 

0,099 

35 

безвтратні 

58648 

 

58648 

105 

0,607 

 

0,607 

втратні 

137893 

79245 

58648 

1,427 

0,820 

0,607 

10 (6) 

безвтратні 

267119 

 

267119 

559 

0,519 

 

0,519 

втратні 

816467 

549348 

267119 

1,587 

1,068 

0,519 

0,4 

безвтратні 

204719 

 

204719 

577 

0,386 

 

0,386 

втратні 

1054644 

849925 

204719 

1,987 

1,601 

0,386 

Всього 

 

2215991 

1635711 

580280 

 

 

 

 

Чернігівська область 

110(150) 

втратні 

315807 

253964 

61843 

760 

0,451 

0,363 

0,088 

35 

безвтратні 

157130 

 

157130 

238 

0,718 

 

0,718 

втратні 

515770 

358640 

157130 

2,356 

1,638 

0,718 

10 (6) 

безвтратні 

553960 

 

553960 

957 

0,629 

 

0,629 

втратні 

1774674 

1220714 

553960 

2,015 

1,386 

0,629 

0,4 

безвтратні 

514627 

 

514627 

1340 

0,417 

 

0,417 

втратні 

1829086 

1314459 

514627 

1,483 

1,066 

0,417 

Всього 

 

4435337 

3147777 

1287560 

 

 

 

 


 

Додаток 2
до пункту 1.9 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж 


Середні показники об'єктів електричних мереж електропередавальних організацій

Електропередавальна організація 

За ступенями напруги, кВ 

110 (150) 

35 

10(6) 

0,4 

Довжина однієї лінії
110(150) кВ, l1, км 

Потужність однієї ПС 110(150)/35/10(6) кВ, МВ·А 

Потужність однієї ПС 110(150)/10(6) кВ, МВ·А 

Довжина однієї лінії
35 кВ, l2, км 

Потужність однієї ПС 35/10(6) кВ, МВ·А 

Довжина однієї лінії 10(6) кВ, l3, км 

Потужність однієї КТП і ЩТП, кВ·А 

Потужність однієї ЗТП, КТПММ і РП, сумісних з ЗТП, кВ·А 

Довжина однієї лінії
0,4 кВ, l4, км 

дво-
транс-
форма-
торної 

одно-
транс-
форма-
торної 

дво-
транс-
форма-
торної 

одно-
транс-
форма-
торної 

дво-
транс-
форма-
торної 

одно-
транс-
форма-
торної 

дво-
транс-
форма-
торної 

одно-
транс-
форма-
торної 

ВАТ "АК "Вінницяобленерго" 

14,8 

34,715 

11,538 

39,073 

6,597 

10,73 

8,059 

2,988 

9,32 

132 

667 

292 

0,57 

ВАТ "Волиньобленерго" 

11,6 

18,344 

4,267 

43,400 

8,300 

9,02 

6,925 

2,712 

8,61 

125 

498 

804 

0,51 

ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 

12,4 

83,769 

34,867 

64,815 

26,667 

9,76 

9,065 

4,733 

5,23 

146 

676 

303 

0,56 

ВАТ "Донецькобленерго" 

11,8 

61,975 

28,192 

35,617 

14,383 

6,19 

13,095 

5,401 

4,47 

167 

767 

328 

0,70 

ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

17,1 

38,530 

11,714 

28,895 

12,500 

10,23 

6,651 

2,362 

7,55 

119 

687 

313 

0,50 

ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" 

16,9 

37,769 

11,660 

20,657 

6,289 

7,99 

8,267 

3,473 

5,17 

166 

823 

341 

0,47 

ВАТ "Запоріжжяобленерго" 

12,7 

89,368 

40,000 

100,130 

63,000 

9,41 

9,323 

4,112 

4,64 

152 

810 

407 

0,51 

АЕК "Київенерго" 

2,8 

83,214 

42,667 

71,357 

39,800 

14,04 

26,529 

9,433 

1,50 

308 

1132 

398 

0,20 

ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" 

14,4 

44,034 

19,700 

33,169 

7,500 

8,51 

5,709 

4,020 

6,21 

139 

701 

225 

0,59 

ВАТ "Кіровоградобленерго" 

32,2 

73,222 

33,333 

12,600 

 

9,08 

7,457 

2,983 

6,00 

125 

729 

309 

0,49 

ВАТ "Крименерго" 

10,2 

41,000 

16,460 

27,251 

8,520 

8,74 

7,677 

2,896 

5,05 

144 

665 

364 

0,28 

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 

11,9 

68,014 

21,083 

37,324 

18,075 

7,47 

12,898 

4,041 

3,76 

139 

743 

316 

0,64 

ВАТ "Львівобленерго" 

15,5 

48,158 

9,844 

40,788 

14,354 

6,80 

8,985 

2,722 

5,99 

130 

462 

539 

0,55 

ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" 

25,6 

57,333 

22,800 

 

 

10,03 

7,182 

3,223 

5,55 

153 

755 

300 

0,52 

ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" 

13,1 

42,485 

17,563 

47,160 

17,660 

9,64 

6,719 

2,654 

5,95 

154 

710 

401 

0,55 

ВАТ "Полтаваобленерго" 

17,7 

39,192 

13,000 

31,558 

6,911 

11,68 

6,131 

2,286 

7,71 

122 

695 

332 

0,55 

ВАТ "Прикарпаттяобленерго" 

11,1 

42,800 

14,500 

27,985 

6,300 

6,34 

7,986 

2,679 

5,76 

119 

626 

283 

0,63 

ЗАТ "ЕЙ-І-ЕС Рівнеенерго" 

19,5 

39,277 

13,000 

38,657 

6,292 

8,75 

9,000 

2,536 

8,71 

116 

692 

383 

0,53 

ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" 

5,9 

32,000 

 

40,400 

16,000 

3,73 

14,825 

8,767 

1,47 

215 

845 

348 

0,25 

ВАТ "Сумиобленерго" 

19,4 

40,667 

16,000 

36,943 

7,775 

9,24 

5,500 

2,256 

6,90 

120 

840 

332 

0,52 

ВАТ "Тернопільобленерго" 

11,5 

28,379 

16,750 

29,533 

6,475 

7,05 

5,325 

2,590 

7,12 

119 

692 

273 

0,52 

АК "Харківобленерго" 

16,5 

53,374 

11,718 

48,410 

8,783 

8,73 

6,977 

2,558 

6,06 

155 

745 

377 

0,43 

ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" 

25,9 

74,375 

35,000 

 

 

9,53 

9,230 

2,837 

4,79 

164 

849 

377 

0,63 

ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 

9,6 

32,730 

9,720 

27,689 

6,622 

8,45 

6,703 

2,635 

8,67 

134 

837 

324 

0,58 

ВАТ "Черкасиобленерго" 

17,0 

36,657 

16,700 

44,844 

21,250 

10,44 

6,752 

2,586 

7,26 

128 

779 

387 

0,55 

ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 

9,3 

28,700 

10,000 

30,655 

6,633 

7,22 

5,347 

3,080 

6,97 

140 

781 

312 

0,77 

ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" 

18,9 

35,100 

16,600 

31,667 

4,400 

11,01 

6,241 

2,113 

8,42 

122 

602 

292 

0,52 


 

Додаток 3
до пункту 1.9 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж 


Коефіцієнти категорії надійності електропостачання

Категорія електроустановок щодо забезпечення надійності електропостачання 

За ступенями напруги, кВ 

110(150) 

35 

10(6) 

0,4 

До складових питомої вартості 

лінійної 

підстанційної 

лінійної 

підстанційної 

лінійної 

підстанційної 

лінійної 

підстанційної 

позначення1) 

Клн 

Ксн 

Клн 

Ксн2) 

Клн 

Ксн2) 

Клн 

Ксн2) 

значення 

I3, 4) 

2 (1,5) 

2 (1,5) 

1,5 

2 (1,5) 

II4, 5) 

1,5 (1,5) 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

III 

____________
1) Літерні індекси в позначеннях коефіцієнтів означають: л і с - відповідно лінійна та підстанційна складові питомої вартості приєднання; н - надійність електропостачання.

2) Коефіцієнти до підстанційної складової певного ступеня напруги приймають рівними одиниці у разі забезпечення приєднаної потужності електроустановок I і II категорій щодо надійності електропостачання від двотрансформаторних ПС або від двох ПС (з незалежною схемою їх живлення), якими трансформується потужність до відповідних ступенів напруги.

3) У разі будівництва двох ЛЕП для забезпечення надійності електропостачання в розрахунках приймають загальну сумарну їх довжину, а коефіцієнт надійності електропостачання до лінійної складової рівним одиниці.

4) У дужках наведено значення коефіцієнта у разі будівництва для забезпечення надійності електропостачання двоколової лінії.

5) У разі будівництва двох чи більше ліній електропередачі для видачі потужності та забезпечення надійності приймають довжину одної (найдовшої) лінії, а коефіцієнт надійності до лінійної складової рівним одиниці. 


 

Додаток 4
до пункту 1.9 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж 


Коефіцієнти діапазону потужності електроустановок замовника

Ступінь напруги, кВ 

Рекомендована потужність електроустановок, кВт 

Діапазон потужності для застосування коефіцієнта, кВт 

Коефіцієнт Ксп1) 

110(150) 

2500 - 6300 та понад 6300 

Понад 6300 

1,33 

4000 - 6300 

1,29 

4000 

1,0 

до 4000 

0,97 

35 

1000 - 6300 

4000 - 6300 

1,12 

4000 

1,0 

1600 - 4000 

0,98 

до 1600 

0,95 

10(6) 

20 - 1500 

Понад 1000 

1,65 

630 - 1000 

1,4 

630 

1,0 

250 - 630 

0,96 

100 - 250 

0,93 

до 100 

0,9 

0,4 

50 та менше 

40 - 50 

1,5 

20 - 40 

1,07 

15 - 20 

1,0 

10 - 15 

0,9 

5 - 10 

0,8 

до 5 

0,6 

____________
1) Під час виконання розрахунків для приєднаної потужності, меншої рекомендованих на певному ступені напруги, приймають мінімальне значення коефіцієнта діапазону потужності цього ступеня напруги, для потужності, що перевищує рекомендовані на певному ступені напруги, - максимальні значення коефіцієнта діапазону потужності цього ступеня напруги. 


 

Додаток 5
до пункту 2.2 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж 


Зразок розрахунку умовної оціночної вартості електричних мереж за ступенями напруги для електропередавальної організації

Вартісні показники у цінах 2006 року (без ПДВ)

Назва об'єкта 

Одиниця виміру 

Кількість 

Умовна оціночна вартість
електричних мереж 

Питома оціночна вартість ЛЕП,1)
тис. грн./км 

Віднесена до ступеня напруги вартість ПС, % від загальної вартості згідно з додатком 11 

Умовна оціночна вартість2), тис. грн. 

1 Ступінь напруги 110 (150) кВ

1 

ПЛ 150 кВ на залізобетонних опорах: 

км 

 

 

 

 

1.1 

одноколові 

км 

222,156 

 

1.2 

двоколові 

км 

299,475 

 

2 

ПЛ 150 кВ на металевих опорах: 

км 

 

 

 

 

2.1 

одноколові 

км 

336,501 

 

2.2 

двоколові 

км 

569,547 

 

3 

ПЛ 110 кВ на залізобетонних опорах: 

км 

 

 

 

 

3.1 

одноколові 

км 

1897,89 

203,643 

 

386492,013 

3.2 

двоколові 

км 

284,36 

273,339 

 

77726,678 

4 

ПЛ 110 кВ на металевих опорах: 

км 

 

 

 

 

4.1 

одноколові 

км 

308,187 

 

4.2 

двоколові 

км 

518,364 

 

5 

КЛ 110 кВ 

км 

1388,876 

 

6 

ПС 150/35/10(6) кВ 

од. 

0 

 

 

 

з них: 

МВА 

0 

 

 

 

6.1 

двотрансформаторні

од. 

 

33 

МВА 

 

 

 

6.2 

однотрансформаторні

од. 

 

26 

МВА 

 

 

 

7 

ПС 110/35/10(6) кВ 

од. 

34 

 

 

 

з них: 

МВА 

994,9 

 

 

 

7.1 

двотрансформаторні

од. 

26 

 

17 

45928,39 

МВА 

902,6 

 

 

 

7.2 

однотрансформаторні

од. 

 

17 

9487,7 

МВА 

92,3 

 

 

 

8 

ПС 150/10(6) кВ 

од. 

0 

 

 

 

з них: 

МВА 

0 

 

 

 

8.1 

двотрансформаторні

од. 

 

25 

МВА 

 

 

 

8.2 

однотрансформаторні

од. 

 

18 

МВА 

 

 

 

9 

ПС 110/10(6) кВ 

од. 

48 

 

 

 

з них: 

МВА 

673,9 

 

 

 

9.1 

двотрансформаторні

од. 

11 

 

25 

23688,75 

МВА 

429,8 

 

 

 

9.2 

однотрансформаторні

од. 

37 

 

18 

23796 

МВА 

244,1 

 

 

 

10 

Всього по пункту 1 (В1

 

 

 

 

567119,531 

10.1 

для втратних споживачів (В1.1

 

 

 

 

567119,531 

 

у тому числі складові: 

 

 

 

 

 

10.1.1 

лінійна (В1.1 л

 

 

 

 

464218,691 

10.1.2 

підстанційна (В1.1 с

 

 

 

 

102900,84 

2 Ступінь напруги 35 кВ

1 

ПЛ 35 кВ на залізобетонних
опорах: 

км 

 

 

 

 

1.1 

одноколові 

км 

1928,2 

143,748 

 

277174,894 

1.2 

двоколові 

км 

174,29 

193,842 

 

33784,722 

2 

ПЛ 35 кВ на металевих опорах: 

км 

 

 

 

 

2.1 

одноколові 

км 

263,538 

 

2.2 

двоколові 

км 

406,197 

 

3 

КЛ 35 кВ 

км 

12,2 

387,081 

 

4722,388 

4 

ПС 150/35/10(6) кВ 

од. 

0 

 

 

 

з них: 

МВА 

0 

 

 

 

4.1 

двотрансформаторні

од. 

 

32 

МВА 

 

 

 

4.2 

однотрансформаторні

од. 

 

35 

МВА 

 

 

 

5 

ПС 110/35/10(6) кВ 

од. 

34 

 

 

 

з них: 

МВА 

994,9 

 

 

 

5.1 

двотрансформаторні

од. 

26 

 

39 

105365,13 

МВА 

902,6 

 

 

 

5.2 

однотрансформаторні

од. 

 

40 

22324 

МВА 

92,3 

 

 

 

6 

ПС 35/10(6) кВ 

од. 

109 

 

 

 

з них: 

МВА 

533,6 

 

 

 

6.1 

двотрансформаторні

од. 

41 

 

23 

31637,19 

МВА 

330,4 

 

 

 

6.2 

однотрансформаторні

од. 

68 

 

17 

26494,16 

МВА 

203,2 

 

 

 

7 

Всього по пункту 2 (В2

 

 

 

 

501502,484 

7.1 

для безвтратних споживачів (В2.0

 

 

 

 

185820,48 

7.2 

для втратних споживачів (В2.1

 

 

 

 

501502,484 

 

в тому числі складові: 

 

 

 

 

 

7.2.1 

лінійна (В2.1 л

 

 

 

 

315682,004 

7.2.2 

підстанційна (В2.1 с

 

 

 

 

185820,48 

3 Ступінь напруги 10(6) кВ

1 

ПЛ 10(6) кВ 

км 

 

 

 

 

1.1 

на залізобетонних опорах 

км 

15111,7 

91,2 

 

1378187,040 

1.2 

на дерев'яних опорах 

км 

571,6 

73,2 

 

41841,120 

2 

КЛ 10 кВ 

км 

1021,2 

146,327 

 

149429,132 

3 

КЛ 6 кВ 

км 

9,4 

137,391 

 

1291,475 

4 

РП 10(6) кВ 

од. 

 

100 

5 

ПС 150/35/10(6) кВ 

од. 

0 

 

 

 

з них: 

МВА 

0 

 

 

 

5.1 

двотрансформаторні

од. 

 

35 

МВА 

 

 

 

5.2 

однотрансформаторні

од. 

 

39 

МВА 

 

 

 

6 

ПС 110/35/10(6) кВ 

од. 

34 

 

 

 

з них: 

МВА 

994,9 

 

 

 

6.1 

двотрансформаторні

од. 

26 

 

44 

118873,48 

МВА 

902,6 

 

 

 

6.2 

однотрансформаторні

од. 

 

43 

23998,3 

МВА 

92,3 

 

 

 

7 

ПС 150/10(6) кВ 

од. 

0 

 

 

 

з них: 

МВА 

0 

 

 

 

7.1 

двотрансформаторні

од. 

 

75 

МВА 

 

 

 

7.2 

однотрансформаторні

од. 

 

82 

МВА 

 

 

 

8 

ПС 110/10(6) кВ 

од. 

48 

 

 

 

з них: 

МВА 

673,9 

 

 

 

8.1 

двотрансформаторні

од. 

11 

 

75 

71066,25 

МВА 

429,8 

 

 

 

8.2 

однотрансформаторні

од. 

37 

 

82 

108404 

МВА 

244,1 

 

 

 

9 

ПС 35/10(6) кВ 

од. 

109 

 

 

 

з них: 

МВА 

533,6 

 

 

 

9.1 

двотрансформаторні

од. 

41 

 

77 

105915,81 

МВА 

330,4 

 

 

 

9.2 

однотрансформаторні

од. 

68 

 

83 

129353,84 

МВА 

203,2 

 

 

 

10 

ТП 10(6)/0,4 кВ,

од. 

10055 

 

 

 

у тому числі: 

МВА 

1836,953 

 

 

 

10.1 

ЗТП 10(6)/0,4

од. 

1465 

 

 

 

з них: 

МВА 

675,905 

 

 

 

10.1.1 

двотрансформаторні

од. 

717 

 

16 

33517,008 

МВА 

474,83 

 

 

 

10.1.2 

однотрансформаторні

од. 

748 

 

13 

22069,104 

МВА 

201,075 

 

 

 

10.2 

РП, сумісний з ЗТП 10(6)/0,4

од. 

35 

 

 

 

з них: 

МВА 

19,435 

 

 

 

10.2.1 

з двотрансформаторними ЗТП 

од. 

16 

 

74 

11676,312 

МВА 

14,11 

 

 

 

10.2.2 

з однотрансформаторними ЗТП 

од. 

19 

 

68 

8186,656 

МВА 

5,325 

 

 

 

10.3 

КТПММ 10(6)/0,4 кВ 

од. 

24 

 

 

 

з них: 

МВА 

17,8 

 

 

 

10.3.1 

двотрансформаторні

од. 

 

МВА 

 

 

 

10.3.2 

однотрансформаторні

од. 

24 

 

124,968 

МВА 

17,8 

 

 

 

10.4 

КТП 10(6)/0,4 кВ 

од. 

8456 

 

 

 

з них: 

МВА 

1115,41 

 

 

 

10.4.1 

двотрансформаторні

од. 

 

МВА 

 

 

 

10.4.2 

однотрансформаторні

од. 

8456 

 

17885,112 

МВА 

1115,41 

 

 

 

10.5 

ЩТП 10(6)/0,4 кВ 

од. 

75 

 

6 

99,72 

МВА 

8,403 

 

 

 

11 

Всього по пункту 3 (В3

 

 

 

 

2221919,33 

11.1 

для безвтратних споживачів (В3.0

 

 

 

 

651170,56 

11.2 

для втратних споживачів (В3.1

 

 

 

 

2221919,33 

 

в тому числі складові: 

 

 

 

 

 

11.2.1 

лінійна (В3.1 л

 

 

 

 

1570748,77 

11.2.2 

підстанційна (В3.1 с

 

 

 

 

651170,56 

4 Ступінь напруги 0,4 кВ

1 

ПЛ 0,38 кВ 

км 

 

 

 

 

1.1 

на залізобетонних опорах 

км 

 

 

 

 

1.1.1 

з неізольованими проводами 

 

15496,5 

71,26 

 

1104280,59 

1.1.2 

з ізольованими проводами 

км 

26,9 

95,692 

 

2574,115 

1.2 

на дерев'яних опорах 

км 

9201 

68,206 

 

627563,406 

2 

КЛ 0,38 кВ 

км 

470,5 

145,92 

 

68655,36 

3 

ТП 10(6)/0,4 кВ,

од. 

10055 

 

 

 

 

у тому числі: 

МВА 

1836,953 

 

 

 

3.1 

ЗТП 10(6)/0,4

од. 

1465 

 

 

 

 

з них: 

МВА 

675,905 

 

 

 

3.1.1 

двотрансформаторні

од. 

717 

 

84 

175964,292 

МВА 

474,83 

 

 

 

3.1.2 

однотрансформаторні

од. 

748 

 

87 

147693,236 

МВА 

201,075 

 

 

 

3.2 

РП, сумісний з ЗТП 10(6)/0,4

од. 

35 

 

 

 

 

з них: 

МВА 

19,435 

 

 

 

3.2.1 

з двотрансформаторними ЗТП 

од. 

16 

 

26 

4102,488 

МВА 

14,11 

 

 

 

3.2.2 

з однотрансформаторними ЗТП 

од. 

19 

 

32 

3852,544 

МВА 

5,325 

 

 

 

3.3 

КТПММ 10(6)/0,4 кВ 

од. 

24 

 

 

 

 

з них: 

МВА 

17,8 

 

 

 

3.3.1 

двотрансформаторні 

од. 

 

97 

МВА 

 

 

 

3.3.2 

однотрансформаторні 

од. 

24 

 

94 

1957,832 

МВА 

17,8 

 

 

 

3.4 

КТП 10(6)/0,4 кВ 

од. 

8456 

 

 

 

 

з них: 

МВА 

1115,41 

 

 

 

3.4.1 

двотрансформаторні

од. 

 

97 

МВА 

 

 

 

3.4.2 

однотрансформаторні

од. 

8456 

 

94 

280200,088 

МВА 

1115,41 

 

 

 

3.5 

ЩТП 10(6)/0,4 кВ 

од. 

75 

 

94 

1562,28 

МВА 

8,403 

 

 

 

4 

Всього по пункту 4 (В4

 

 

 

 

2418406,23 

4.1 

для безвтратних споживачів (В4.0

 

 

 

 

615332,76 

4.2 

для втратних споживачів (В4.1

 

 

 

 

2418406,23 

 

в тому числі складові: 

 

 

 

 

 

4.2.1 

лінійна (В4.1 л

 

 

 

 

1803073,47 

4.2.2 

підстанційна (В4.1 с

 

 

 

 

615332,76 

____________
1) Питому оціночну вартість ЛЕП прийнято згідно з додатком 8 з урахуванням коефіцієнтів kр і kрк, які враховують умови проходження трас ліній регіону (ґрунти, рельєф, кліматичні умови тощо), наведені в додатку 9. 

2) Умовну оціночну вартість ПС визначено в додатку 6. 


 

Додаток 6
до пункту 2.2 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж 


Зразок розрахунку умовної оціночної вартості ПС 110(150) - 10(6) кВ для електропередавальної організації

Вартісні показники у цінах 2006 року (без ПДВ)

N з/п 

Напруга ПС, кВ 

Потужність ПС1), кВ·А 

Кількість ПС 

Питома оціночна вартість ПС,
згідно з додатком 7. тис. грн./ПС 

Умовна оціночна вартість ПС, тис. грн. 

1. Двотрансформаторні ПС 

1.1 

150/35/10(6), 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

0 

(0

0 

 

0 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

2 х 63000 

 

 

15796 

 

2 х 40000 

(32000) 

 

13905 

 

2 х 25000 

 

 

12919 

 

2 х 16000 

 

 

11467 

 

1.2 

110/35/10, 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

 

 

 

 

 

в тому числі: 

902,6 

(902,6

26 

 

270167 

 

2 х 80000 

 

 

16783 

 

2 х 63000 

 

 

15009 

 

2 х 40000 

 

 

13897 

 

2 х 25000 

 

12230 

110070 

2 х 16000 

 

10 

10228 

102280 

2 х 10000 

 

8339 

50034 

2 х 6300 

 

7783 

7783 

1.3 

150/10 (6), 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

0 

(0

0 

 

0 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

2 х 63000 

 

 

13966 

 

2 х 40000 

(32000) 

 

11692 

 

2 х 16000 

 

 

7231 

 

2 х 6300 

 

 

6685 

 

1.4 

110/10 (6), 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

429,8 

(429,8

11 

 

94755 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

2 х 63000 

 

11838 

11838 

2 х 40000 

 

10356 

10356 

2 х 25000 

 

9085 

9085 

2 х 16000 

 

8346 

25038 

2 х 10000 

 

7858 

15716 

2 х 6300 

 

7574 

22722 

2 х 4000 

 

 

3447 

 

2 х 2500 

 

 

3332 

 

1.5 

35/10, 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

343,2 

(330,4

41 

 

137553 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

2 х 40000 

 

 

10215 

 

2 х 25000 

 

8513 

8513 

2 х 16000 

 

 

7123 

 

2 х 10000 

 

 

6090 

 

2 х 6300 

 

5037 

25185 

2 х 4000 

 

19 

3004 

57076 

2 х 2500 

 

15 

2926 

43890 

2 х 1600 

 

2889 

2889 

2 х 1000 

 

 

2779 

 

1.6 

ЗТП 10(6)/0,4, 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

503,24 

(474,83

717 

 

209481,3 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

2 х 2500 

 

 

1025,9 

 

2 х 1600 

 

 

892,5 

 

2 х 1000 

 

790,4 

2371,2 

2 х 630 

 

113 

306,2 

34600,6 

2 х 400 

 

262 

297,5 

77945 

2 х 250 

 

219 

282,9 

61955,1 

2 х 160 

 

98 

272,9 

26744,2 

2 х 100 

 

22 

266,6 

5865,2 

2 х 63 

 

 

260 

 

1.7 

КТПММ 10(6)/0,4, 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

0 

(0

0 

 

0 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

2 х 2500 

 

 

434,4 

 

2 х 1600 

 

 

313,2 

 

2 х 1000 

 

 

190,4 

 

2 х 630 

 

 

153,4 

 

2 х 400 

 

 

130,1 

 

2 х 250 

 

 

113,9 

 

2 х 160 

 

 

104,2 

 

2 х 100 

 

 

98,7 

 

2 х 63 

 

 

82,7 

 

1.8 

КТП 10 (6)/0,4, 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

0 

(0

0 

 

0 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

2 х 400 

 

 

91,8 

 

2 х 250 

 

 

74,5 

 

2 х 160 

 

 

64,5 

 

2 х 100 

 

 

58,6 

 

2 х 63 

 

 

51,1 

 

2 х 40 

 

 

45 

 

2 х 25 

 

 

43 

 

1.9 

РП, сумісний з
ЗТП 10(6)/0,4, 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

15,1 

(14,11

16 

 

15778,8 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

2 х 1000 

 

1449,2 

1449,2 

2 х 630 

 

965 

4825 

2 х 400 

 

956,3 

5737,8 

2 х 250 

 

941,7 

3766,8 

2 х 160 

 

 

679 

 

2 х 100 

 

 

672,7 

 

2 х 63 

 

 

666,1 

 

2. Однотрансформаторні ПС 

2.1 

150/35/10(6), 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

0 

(0

0 

 

0 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

1 х 63000 

 

 

10453 

 

1 х 40000 

(32000) 

 

9042 

 

1 х 25000 

 

 

8836 

 

1 х 16000 

 

 

7754 

 

2.2 

110/35/10, 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

97,3 

(92,3

8 

 

55810 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

1 х 80000 

 

 

11303 

 

1 х 63000 

 

 

10117 

 

1 х 40000 

 

 

9450 

 

1 х 25000 

 

9228 

9228 

1 х 16000 

 

8783 

8783 

1 х 10000 

 

6448 

32240 

1 х 6300 

 

5559 

5559 

2.3 

150/10 (6), 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

0 

(0

0 

 

0 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

1 х 63000 

 

 

 

 

1 х 40000 

(32000) 

 

9398 

 

1 х 16000 

 

 

5447 

 

1 х 6300 

 

 

 

 

2.4 

110/10 (6), 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

244,1 

(244,1

37 

 

132200 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

1 х 63000 

 

 

6454 

 

1 х 40000 

 

 

5454 

 

1 х 25000 

 

 

4596 

 

1 х 16000 

 

 

4096 

 

1 х 10000 

 

3768 

15072 

1 х 6300 

 

32 

3576 

114432 

1 х 4000 

 

 

2774 

 

1 х 2500 

 

2696 

2696 

2.5 

35/10, 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

205,3 

(203,2

68 

 

155848 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

1 х 40000 

 

 

4937 

 

1 х 25000 

 

 

4114 

 

1 х 16000 

 

 

3420 

 

1 х 10000 

 

 

2903 

 

1 х 6300 

 

2376 

2376 

1 х 4000 

 

24 

2317 

55608 

1 х 2500 

 

38 

2278 

86564 

1 х 1600 

 

2260 

11300 

1 х 1000 

 

 

2205 

 

2.6 

ЗТП 10(6)/0,4, 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

205,835 

(201,08

748 

 

169762,34 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

1 х 2500 

 

 

451,31 

 

1 х 1600 

 

 

404,18 

 

1 х 1000 

 

349,58 

1048,74 

1 х 630 

 

26 

242,9 

6315,4 

1 х 400 

 

206 

232,4 

47874,4 

1 х 250 

 

315 

225,1 

70906,5 

1 х 160 

 

101 

221,9 

22411,9 

1 х 100 

 

82 

219,2 

17974,4 

1 х 63 

 

15 

215,4 

3231 

2.7 

КТПММ 10(6)/0,4, 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

17,8 

(17,8

24 

 

2082,8 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

1 х 2500 

 

 

220,2 

 

1 х 1600 

 

157,8 

315,6 

1 х 1000 

 

97,6 

195,2 

1 х 630 

 

20 

78,6 

1572 

1 х 400 

 

 

67,4 

 

1 х 250 

 

 

59,4 

 

1 х 160 

 

 

54,5 

 

1 х 100 

 

 

51,5 

 

1 х 63 

 

 

45 

 

2.8 

КТП 10 (6)/0,4, 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

1128,072 

(1115,4

8456 

 

298085,2 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

1 х 400 

 

257 

59,4 

15265,8 

1 х 250 

 

1334 

40,7 

54293,8 

1 х 160 

 

1877 

37,6 

70575,2 

1 х 100 

 

2556 

35 

89460 

1 х 63 

 

1769 

31,1 

55015,9 

1 х 40 

 

522 

20,6 

10753,2 

1 х 25 

 

141 

19,3 

2721,3 

2.9 

РП, сумісний з
ЗТП 10(6)/0,4, 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

5,646 

(5,325

19 

 

12039,2 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

1 х 1000 

 

 

755,7 

 

1 х 630 

 

649 

1298 

1 х 400 

 

638,5 

4469,5 

1 х 250 

 

631,2 

2524,8 

1 х 160 

 

628 

628 

1 х 100 

 

625,3 

1875,9 

1 х 63 

 

621,5 

1243 

2.10 

ЩТП 10(6)/0,4, 

 

 

 

 

 

всього, МВ·А 

8,514 

(8,403

75 

 

1662 

в тому числі: 

 

 

 

 

 

 

1 х 250 

 

28,5 

228 

1 х 160 

 

24,6 

221,4 

1 х 100 

 

39 

22,1 

861,9 

1 х 63 

 

18 

18,5 

333 

1 х 40 

 

17,7 

17,7 

2.11 

РП 

 

 

 

658,75 

 

____________
1) У дужках сумарної потужності кожної групи ПС зазначено фактичну сумарну потужність ПС цієї групи згідно з вихідними даними. 


 

Додаток 7
до пункту 2.3 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж 


Усереднені укрупнені питомі показники оціночної вартості ПС напругою 150(110) - 10(6) кВ

У цінах 2006 року (без ПДВ)

Напруга ПС, кВ 

Двотрансформаторні ПС 

Однотрансформаторні ПС 

Кількість та потужність трансформаторів, кВ·А 

Вартість ПС, тис. грн. 

Кількість та потужність трансформаторів, кВ·А 

Вартість ПС, тис. грн. 

150/35/10(6) 

2 х 63000 

15796 

1 х 63000 

10453 

2 х 40000 (32000) 

13905 

1 х 40000 (32000) 

9042 

2 х 25000 

12919 

1 х 25000 

8836 

2 х 16000 

11467 

1 х 16000 

7754 

110/35/10(6) 

2 х 80000 

16783 

1 х 80000 

11303 

2 х 63000 

15009 

1 х 63000 

10117 

2 х 40000 

13897 

1 х 40000 

9450 

2 х 25000 

12230 

1 х 25000 

9228 

2 х 16000 

10228 

1 х 16000 

8783 

2 х 10000 

8339 

1 х 10000 

6448 

2 х 6300 

7783 

1 х 6300 

5559 

150/10(6) 

2 х 63000 

13966 

1 х 63000 

 

2 х 40000 (32000) 

11692 

1 х 40000 (32000) 

9398 

2 х 16000 

7231 

1 х 16000 

5447 

2 х 6300 

6685 

1 х 6300 

 

110/10 (6) 

2 х 63000 

11838 

1 х 63000 

6454 

2 х 40000 

10356 

1 х 40000 

5454 

2 х 25000 

9085 

1 х 25000 

4596 

2 х 16000 

8346 

1 х 16000 

4096 

2 х 10000 

7858 

1 х 10000 

3768 

2 х 6300 

7574 

1 х 6300 

3576 

2 х 4000 

3447 

1 х 4000 

2774 

2 х 2500 

3332 

1 х 2500 

2696 

35/10(6) 

2 х 40000 

10215 

1 х 40000 

4937 

2 х 25000 

8513 

1 х 25000 

4114 

2 х 16000 

7123 

1 х 16000 

3420 

2 х 10000 

6090 

1 х 10000 

2903 

2 х 6300 

5037 

1 х 6300 

2376 

2 х 4000 

3004 

1 х 4000 

2317 

2 х 2500 

2926 

1 х 2500 

2278 

2 х 1600 

2889 

1 х 1600 

2260 

2 х 1000 

2779 

1 х 1000 

2205 

ЗТП
10(6)/0,4 

2 х 2500 

1025,9 

1 х 2500 

451,31 

2 х 1600 

892,5 

1 х 1600 

404,18 

2 х 1000 

790,4 

1 х 1000 

349,58 

2 х 630 

306,2 

1 х 630 

242,9 

2 х 400 

297,5 

1 х 400 

232,4 

2 х 250 

282,9 

1 х 250 

225,1 

2 х 160 

272,9 

1 х 160 

221,9 

2 х 100 

266,6 

1 х 100 

219,2 

2 х 63 

260 

1 х 63 

215,4 

КТПММ
10(6)/0,4 

2 х 2500 

434,4 

1 х 2500 

220,2 

2 х 1600 

313,2 

1 х 1600 

157,8 

2 х 1000 

190,4 

1 х 1000 

97,6 

2 х 630 

153,4 

1 х 630 

78,6 

2 х 400 

130,1 

1 х 400 

67,4 

2 х 250 

113,9 

1 х 250 

59,4 

2 х 160 

104,2 

1 х 160 

54,5 

2 х 100 

98,7 

1 х 100 

51,5 

2 х 63 

82,7 

1 х 63 

45 

КТП
10 (6)/0,4 

2 х 400 

91,8 

1 х 400 

59,4 

2 х 250 

74,5 

1 х 250 

40,7 

2 х 160 

64,5 

1 х 160 

37,6 

2 х 100 

58,6 

1 х 100 

35 

2 х 63 

51,1 

1 х 63 

31,1 

2 х 40 

45 

1 х 40 

20,6 

2 х 25 

43 

1 х 25 

19,3 

РП, сумісний з ЗТП 10(6)/0,4 

2 х 1000 

1449,2 

1 х 1000 

755,7 

2 х 630 

965,0 

1 х 630 

649,0 

2 х 400 

956,3 

1 х 400 

638,5 

2 х 250 

941,7 

1 х 250 

631,2 

2 х 160 

679,0 

1 х 160 

628,0 

2 х 100 

672,7 

1 х 100 

625,3 

2 х 63 

666,1 

1 х 63 

621,5 

ЩТП 10(6)/0,4 

 

1 х 250 

28,5 

1 х 160 

24,6 

1 х 100 

22,1 

1 х 63 

18,5 

1 х 40 

17,7 

РП 10 (6) кВ
(10 комірок) 

 

658,75 

РП 10 (6) кВ
(6 комірок) 

 

406,1 

Примітка. Під час розрахунків приймають:

- ПС з трьома чи більше трансформаторами - як двотрансформаторні та однотрансформаторні ПС;

- ПС з трансформаторами різними за напругою чи потужністю - як ПС з трансформаторами вищої напруги чи більшої потужності;

- ПС з трансформаторами, потужність яких не передбачено номенклатурою потужностей діючих відповідних Державних стандартів України (ДСТУ), - як близькі за вартісними показниками ПС з трансформаторами номінальною потужністю згідно ДСТУ. 


 

Додаток 8
до пункту 2.3 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж 


Усереднені укрупнені питомі показники оціночної вартості
ЛЕП 110(150) - 0,38 кВ

У цінах 2006 р. (без ПДВ)

Напруга ЛЕП, кВ 

Характеристика ЛЕП 

Питома оціночна вартість 1 км ЛЕП, тис. грн./км 

Повітряні лінії 

150 

На залізобетонних опорах: 

 

одноколові 

204 

двоколові 

275 

На металевих опорах: 

 

одноколові 

309 

двоколові 

523 

110 

На залізобетонних опорах: 

 

одноколові 

187 

двоколові 

251 

На металевих опорах: 

 

одноколові 

283 

двоколові 

476 

35 

На залізобетонних опорах: 

 

одноколові 

132 

двоколові 

178 

На металевих опорах: 

 

одноколові 

242 

двоколові 

373 

10 (6) 

На залізобетонних опорах 

76 

На дерев'яних опорах 

61 

0,38 

На залізобетонних опорах: 

 

з неізольованим проводом 

70 

з ізольованим проводом 

94 

На дерев'яних опорах 

67 

Кабельні лінії 

110 

 

1324 

35 

 

369 

10 

 

131 

 

123 

До 1 

 

128 

Примітка. Умовну оціночну вартість ЛЕП для кожного регіону визначають з урахуванням середньозважених коефіцієнтів kР та kРК, що враховують умови проходження трас ліній регіону (ґрунти, рельєф, кліматичні умови тощо), наведені в додатку 9. 


 

Додаток 9
до пункту 2.3 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж 


Середньозважені коефіцієнти до укрупнених показників оціночної вартості повітряних (kР) та кабельних (kРК) ліній для регіонів України, що враховують умови проходження трас ліній регіону (ґрунти, рельєф, кліматичні умови тощо)

У відносних величинах

Електропередавальна організація 

Коефіцієнт kР для ПЛ
напругою, кВ 

Коефіцієнт kРК для КЛ
напругою, кВ 

150 (110), 35 

10(6) 

0,38 

150 (110), 35 

10(6) 

0,38 

Вінницька область 

1,089 

1,2 

1,018 

1,049 

1,117 

1,14 

Волинська область 

1,025 

1,172 

0,984 

1,027 

1,105 

1,14 

Дніпропетровська область 

1,123 

1,306 

1,087 

1,069 

1,208 

1,232 

Донецька область 

1,265 

1,491 

1,197 

1,09 

1,274 

1,273 

Житомирська область 

1,073 

1,206 

0,998 

1,06 

1,166 

1,178 

Закарпатська область 

1,307 

1,476 

1,119 

1,136 

1,223 

1,209 

Запорізька область 

1,215 

1,335 

1,1 

1,048 

1,122 

1,197 

м. Київ 

1,173 

1,54 

0,966 

1,159 

1,153 

1,231 

Київська область 

1,003 

1,134 

0,969 

1,088 

1,091 

1,124 

Кіровоградська область 

1,156 

1,305 

1,112 

1,022 

1,09 

1,13 

Автономна Республіка Крим 

1,32 

1,453 

1,155 

1,072 

1,221 

1,24 

Луганська область 

1,219 

1,413 

1,159 

1,091 

1,22 

1,238 

Львівська область 

1,255 

1,385 

1,115 

1,046 

1,172 

1,208 

Миколаївська область 

1,101 

1,215 

1,038 

1,028 

1,076 

1,123 

Одеська область 

1,186 

1,364 

1,156 

1,046 

1,122 

1,178 

Полтавська область 

1,043 

1,158 

0,991 

1,028 

1,076 

1,123 

Івано-Франківська область 

1,545 

1,755 

1,346 

1,096 

1,143 

1,16 

Рівненська область 

1,071 

1,18 

1,009 

1,015 

1,077 

1,124 

м. Севастополь 

1,54 

1,814 

1,379 

1,134 

1,304 

1,207 

Сумська область 

1,027 

1,132 

0,978 

1,001 

1,061 

1,159 

Тернопільська область 

1,137 

1,254 

1,061 

1,028 

1,087 

1,128 

Харківська область 

1,087 

1,202 

1,04 

1,015 

1,091 

1,159 

Херсонська область 

1,181 

1,372 

1,158 

1,035 

1,076 

1,123 

Хмельницька область 

1,118 

1,242 

1,059 

1,016 

1,083 

1,119 

Черкаська область 

1,055 

1,159 

0,997 

1,006 

1,072 

1,112 

Чернівецька область 

1,219 

1,407 

1,154 

1,059 

1,128 

1,153 

Чернігівська область 

0,982 

1,103 

0,951 

1,06 

1,105 


 

Додаток 10
до пункту 2.4 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж 


Поділ елементів і обладнання електричних мереж за ступенями напруги

Ступінь напруги, кВ 

Точка приєднання електроустановок до електричних мереж (згідно з рис. 1)1) 

Ознака споживача згідно з точкою приєднання 

Рекомендована потужність електроустановок, кВт 

Елементи та обладнання електричних мереж, віднесені до ступенів напруги під час визначення вартості приєднання2) 

110
(150) 

Точка С1.1
Шини 110(150) кВ
ПС 110(150)/35/10(6)
та 110(150)/10(6) кВ.
ЛЕП 110(150) кВ.

Втратні

2500 - 6300 та понад 6300

Обладнання 110(150) кВ
ПС 110(150)/35/10(6) та
110(150)/10(6) кВ.
ЛЕП 110(150) кВ. 

35 

Точка С2.0
Шини 35 кВ
ПС 110(150)/35/10(6) кВ. 

Безвтратні

2500 - 6300 

Елементи ПС 110(150)/35/10(6) кВ:
половина вузлів силових трансформаторів і будівельної частини, обладнання 35 кВ. 

Точка С2.1
Шини 35 кВ
ПС 35/10(6) кВ.
ЛЕП 35 кВ.

Втратні

1000 - 6300 

Елементи ПС 110(150)/35/10(6) кВ:
половина вузлів силових трансформаторів і будівельної частини, обладнання 35 кВ.
ЛЕП 35 кВ.
Обладнання 35 кВ ПС 35/10(6) та 35/0,4 кВ. 

10(6) 

Точка С3.0
Шини 10(6) кВ
ПС 110(150)/35/10(6),
110(150)/10(6) та 35/10(6) кВ. 

Безвтратні

250 - 1500 

Елементи ПС 110(150)/35/10(6):
половина вузлів силових трансформаторів і будівельної частини, обладнання 10(6) кВ.
Елементи ПС 110(150)/10(6) кВ:
усі елементи ПС, за винятком обладнання 110(150) кВ.
Елементи ПС 35/10(6) кВ:
усі елементи ПС, за винятком обладнання 35 кВ. 

Точка С3.1
Шини 10(6) кВ РП 10(6) кВ,
ТП 10(6)/0,4 кВ.
ЛЕП 10(6) кВ. 

Втратні

20 - 500 

Елементи ПС 110(150)/35/10(6):
половина вузлів силових трансформаторів і будівельної частини, обладнання 10(6) кВ.
Елементи ПС 110(150)/10(6) кВ:
усі елементи ПС, за винятком обладнання 110(150) кВ.
Елементи ПС 35/10(6) кВ:
усі елементи ПС, за винятком обладнання 35 кВ.
ЛЕП 10(6) кВ.
Обладнання 10(6) кВ РП 10(6) кВ і
ТП 10(6)/0,4 кВ. 

0,4 

Точка С4.0
Шини 0,4 кВ
ТП 10(6)/0,4 кВ. 

Безвтратні

10 - 50 

Елементи ТП (ЗТП) 10(6)/0,4 кВ
та 35/0,4 кВ: усі елементи ТП, за винятком обладнання 10(6) та 35 кВ. 

Точка С4.1
ЛЕП 0,38 кВ. 

Втратні

1 - 25 

Елементи ТП (ЗТП) 10(6)/0,4 кВ та 35/0,4 кВ: усі елементи ТП (ЗТП), за винятком обладнання 10(6) та 35 кВ.
ЛЕП 0,38 кВ. 

____________
1) Приєднання до магістральних електричних мереж на напрузі 110(150) кВ (точка С1.0 на рис. 1) за умови невикористання місцевих (локальних) електричних мереж напругою 110(150) кВ у роботі не розглядається.

2) Під термінами "Обладнання 110(150) кВ", "Обладнання 35 кВ", "Обладнання 10(6) кВ" розуміють комутаційну апаратуру, трансформатори струму, трансформатори напруги, інше обладнання відповідної напруги та пристрої захисту, автоматики, засобів вимірювань, які забезпечують функціонування обладнання цієї напруги. 


Шини 110(150) кВ ПС напругою 220 кВ та вище 

 

Рисунок 1 - Характерні місця (точки) приєднання електроустановок до місцевих (локальних) електричних мереж

 

Додаток 11
до пункту 2.4 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж 


Орієнтовний поділ вартості ПС за ступенями напруги

У відсотках від загальної вартості

Напруга ПС, кВ 

Тип ПС, кількість і потужність трансформаторів,
(шт х МВА) 

Поділ вартості ПС за ступенями напруги, кВ 

110(150) 

35 

10(6) 

0,4 

150/35/10(6) 

Двотрансформаторна
(2 х 40) 

33 

32 

35 

 

Однотрансформаторна
(1 х 40) 

26 

35 

39 

 

110/35/10(6) 

Двотрансформаторна
(2 х 40) 

17 

39 

44 

 

Однотрансформаторна
(1 х 40) 

17 

40 

43 

 

110(150)/10(6) 

Двотрансформаторна
(2 х 16) 

25 

 

75 

 

Однотрансформаторна
(1 х 16) 

18 

 

82 

 

35/10(6) 

Двотрансформаторна
(2 х 4) 

 

23 

77 

 

Однотрансформаторна
(1 х 4) 

 

17 

83 

 

10(6)/0,4 

ЩТП 

 

 

94 

2 х КТП
(2 х 0,25) 

 

 

97 

1 х КТП
(1 х 0,25) 

 

 

94 

2 х ЗТП
(2 х 0,4) 

 

 

16 

84 

1 х ЗТП
(1 х 0,4) 

 

 

13 

87 

РП 10(6) 

 

100 

 

РП, сумісні з
ЗТП 10(6)/0,4 кВ 

2 х ЗТП
(2 х 0,4) 

 

 

74 

26 

1 х ЗТП
(1 х 0,4) 

 

 

68 

32 


 

Додаток 12
до пункту 4.7 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж 


Приклади обрахування плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж

Приклад 1

Показники1) 

Загальні показ-
ники 

За ступенями напруги, кВ 

назва 

позначення 

110(150) 

35 

10(6) 

0,4 

Електропередавальна організація 

умовна 

Дані замовника (найменування): 

умовне 

2.1 

Приєднана потужність (збільшення потужності) електроустановок, кВт 

Wс 

6500 

 

 

 

 

2.2 

Категорія електроустановок щодо надійності електропостачання: I, II, III 

 

III 

 

 

 

 

Узгоджена точка приєднання електроустановок у відповідності до договору про приєднання (характерна точка на рис. 1 додатка 10) 

 

С3.1 

 

 

 

 

Передбачена точка забезпечення приєднаної потужності (характерна точка на рис. 1 додатка 10) 

 

С1.1 

 

 

 

 

Характеристика ПС, від яких передбачають забезпечення приєднаної потужності електроустановок замовника

 

 

 

 

 

 

5.1 

ПС 110(150)/35/10(6) кВ (назва): 

5.1.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

 

 

5.1.2 

потужність обмоток трансформаторів (згідно з їх конструктивним виконанням), МВА 

 

 

 

 

 

 

             середньої напруги 

Wуф об 

 

 

 

 

             низької напруги 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 

максимальне навантаження ПС або обмоток ПС, від яких передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф
(Wмфоб

 

 

 

 

5.1.4 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.1.3 до п. 5.1.2) 

Кзф 

 

 

 

 

5.2 

ПС 110(150)/10(6) кВ (назва): 

5.2.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

1 х 10 

 

 

 

 

5.2.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

7,065 

 

 

 

 

5.2.3 

Коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.2.2 до п. 5.2.1) 

Кзф 

0,71 

 

 

0,71 

 

5.3 

ПС 35/10(6) кВ (назва): 

5.3.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

 

 

5.3.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

 

 

 

 

5.3.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.3.2 до п. 5.3.1) 

Кзф 

 

 

 

 

5.4 

ПС 10(6)/0,4 кВ (назва, номер): 

5.4.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

 

 

5.4.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

 

 

 

 

5.4.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.4.2 до п. 5.4.1) 

Кзф 

 

 

 

 

Розрахунковий коефіцієнт завантаження електричної мережі (виходячи із завантаження ПС, якими трансформується потужність до певних нижчих ступенів напруги)

Кзр 

 

0,6 

 

0,71 

 

Питома вартість приєднання на ступенях напруги (додаток 1), тис. грн./кВт (без ПДВ) 

ПП 

 

 

 

 

 

у тому числі складові: лінійна 

ППл 

 

0,332 

 

1,125 

 

                                     підстанційна 

ППс 

 

0,079 

 

0,602 

 

Коефіцієнт категорії надійності електропостачання (додаток 3) до складових питомої вартості за ступенями напруги:

 

 

 

 

 

 

                    лінійної 

Клн 

 

 

 

                    підстанційної 

Ксн 

 

 

 

Віддаленість від ПС, довжина у км одної (найдовшої) лінії електропередачі певної напруги, яку передбачають будувати (реконструювати): 

lф 

 

 

 

П'ять ліній 

 

9.1 

для видачі потужності: 

 

 

10 

 

5 х 1,5 

 

9.2 

для надійності: 

 

 

 

 

 

 

10 

Середня довжина однієї лінії на ступенях напруги (додаток 2), км 

l1, l2, l3, l4 

 

19,4 

 

6,9 

 

11 

Коефіцієнт віддаленості від ПС на ступенях напруги (відношення п. 9 до п. 10) 

Клв 

 

0,515 

 

0,217 

 

12 

Коефіцієнт діапазону потужності (додаток 4) на ступенях напруги 

Ксп 

 

1,33 

 

1,65 

 

13 

Плата за приєднання електроустановок замовника до електричних мереж, тис. грн. (без ПДВ) 

П 

6787,311 

1076,595 

 

5710,716 

 

____________
1) У пп. 5.1.3, 5.2.2, 5.3.2 і 5.4.2 максимальне навантаження ПС приймають з урахуванням загальної приєднаної потужності електроустановок замовника та потужності, дозволеної виданими діючими технічними умовами, у МВА з використанням, при необхідності, опосередкованого коефіцієнта потужності, рівного 0,92. 


Приклад 2

Показники1) 

Загальні показ-
ники 

За ступенями напруги, кВ 

назва 

позначення 

110(150) 

35 

10(6) 

0,4 

Електропередавальна організація 

умовна 

Дані замовника (найменування): 

умовне 

2.1 

Приєднана потужність (збільшення потужності) електроустановок, кВт 

Wс 

4500 

 

 

 

 

2.2 

Категорія електроустановок щодо надійності електропостачання: I, II, III 

 

III 

 

 

 

 

Узгоджена точка приєднання електроустановок у відповідності до договору про приєднання (характерна точка на рис. 1 додатка 10) 

 

С3.1 

 

 

 

 

Передбачена точка забезпечення приєднаної потужності (характерна точка на рис. 1 додатка 10) 

 

С1.1 

 

 

 

 

Характеристика ПС, від яких передбачають забезпечення приєднаної потужності електроустановок замовника

 

 

 

 

 

 

5.1 

ПС 110(150)/35/10(6) кВ (назва): 

5.1.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

1 х 16 

 

 

 

 

5.1.2 

потужність обмоток трансформаторів (згідно з їх конструктивним виконанням), МВА 

 

 

 

 

 

 

             середньої напруги 

Wуф об 

10,72 

 

 

 

 

             низької напруги 

 

5,28 

 

 

 

 

5.1.3 

максимальне навантаження ПС або обмоток ПС, від яких передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф
(Wмфоб)

8,5 

 

 

 

 

5.1.4 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.1.3 до п. 5.1.2) 

Кзф 

0,793 

 

0,793 

 

 

5.2 

ПС 110(150)/10(6) кВ (назва): 

5.2.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

 

 

5.2.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

 

 

 

 

5.2.3 

Коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.2.2 до п. 5.2.1) 

Кзф 

 

 

 

 

5.3 

ПС 35/10(6) кВ (назва): 

5.3.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

1 х 6,3 

 

 

 

 

5.3.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

4,89 

 

 

 

 

5.3.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.3.2 до п. 5.3.1) 

Кзф 

0,776 

 

 

0,776 

 

5.4 

ПС 10(6)/0,4 кВ (назва, номер): 

5.4.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

 

 

5.4.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

 

 

 

 

5.4.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.4.2 до п. 5.4.1) 

Кзф 

 

 

 

 

Розрахунковий коефіцієнт завантаження електричної мережі (виходячи з завантаження ПС, якими трансформується потужність до певних нижчих ступенів напруги)

Кзр 

 

0,6 

0,776 

 

Питома вартість приєднання на ступенях напруги (додаток 1), тис. грн./кВт, (без ПДВ) 

ПП 

 

 

 

 

 

у тому числі складові: лінійна 

ППл 

 

0,35 

0,99 

1,145 

 

                                     підстанційна 

ППс 

 

0,096 

0,551 

0,555 

 

Коефіцієнт категорії надійності електропостачання (додаток 3) до складових питомої вартості за ступенями напруги:

 

 

 

 

 

 

                    лінійної 

Клн 

 

 

                    підстанційної 

Ксн 

 

 

Віддаленість від ПС, довжина у км одної (найдовшої) лінії електропередачі певної напруги, яку передбачають будувати (реконструювати): 

lф 

 

 

 

П'ять ліній 

 

9.1 

для видачі потужності 

 

 

 

5 х 1,2 

 

9.2 

для надійності 

 

 

 

 

 

 

10 

Середня довжина однієї лінії на ступенях напруги (додаток 2), км 

l1, l2, l3, l4 

 

17,7 

11,68 

7,71 

 

11 

Коефіцієнт віддаленості від ПС на ступенях напруги (відношення п. 9 до п. 10) 

Клв 

 

0,77 

0,156 

 

12 

Коефіцієнт діапазону потужності (додаток 4) на ступенях напруги 

Ксп 

 

1,29 

1,12 

1,65 

 

13 

Плата за приєднання електроустановок замовника до електричних мереж, тис. грн. (без ПДВ) 

П 

10367,753 

334,368 

6211,845 

3821,540 

 

___________
1) У пп. 5.1.3, 5.2.2, 5.3.2 і 5.4.2 максимальне навантаження ПС приймають з урахуванням загальної приєднаної потужності електроустановок замовника та потужності, дозволеної виданими діючими технічними умовами, у МВА з використанням, при необхідності, опосередкованого коефіцієнта потужності, рівного 0,92. 


Приклад 3

Показники1) 

Загальні показ-
ники 

За ступенями напруги, кВ 

назва 

позначення 

110(150) 

35 

10(6) 

0,4 

Електропередавальна організація 

умовна 

Дані замовника (найменування): 

умовне 

2.1 

Приєднана потужність (збільшення потужності) електроустановок, кВт 

Wс 

2000 

 

 

 

 

2.2 

Категорія електроустановок щодо надійності електропостачання: I, II, III 

 

II 

 

 

 

 

Узгоджена точка приєднання електроустановок у відповідності до договору про приєднання (характерна точка на рис. 1 додатка 10) 

 

С3.1 

 

 

 

 

Передбачена точка забезпечення приєднаної потужності (характерна точка на рис. 1 додатка 10) 

 

С1.1 

 

 

 

 

Характеристика ПС, від яких передбачають забезпечення приєднаної потужності електроустановок замовника

 

 

 

 

 

 

5.1 

ПС 110(150)/35/10(6) кВ (назва): 

5.1.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

2 х 16 

 

 

 

 

5.1.2 

потужність обмоток трансформаторів (згідно їх конструктивного виконання), МВА 

 

 

 

 

 

 

           середньої напруги 

Wуф об 

2 х 16 

 

 

 

 

           низької напруги 

 

2 х 16 

 

 

 

 

5.1.3 

максимальне навантаження ПС або обмоток ПС, від яких передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф
(Wмфоб)

22 

 

 

 

 

5.1.4 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.1.3 до п. 5.1.2) 

Кзф 

0,688 

 

0,688 

 

 

5.2 

ПС 110(150)/10(6) кВ (назва): 

5.2.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

 

 

5.2.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

 

 

 

 

5.2.3 

Коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.2.2 до п. 5.2.1) 

Кзф 

 

 

 

 

5.3 

ПС 35/10(6) кВ (назва): 

5.3.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

2 х 2,5 

 

 

 

 

5.3.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

3,5 

 

 

 

 

5.3.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.3.2 до п. 5.3.1) 

Кзф 

0,7 

 

 

0,7 

 

5.4 

ПС 10(6)/0,4 кВ (назва, номер): 

5.4.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

 

 

5.4.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

 

 

 

 

5.4.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.4.2 до п. 5.4.1) 

Кзф 

 

 

 

 

Розрахунковий коефіцієнт завантаження електричної мережі (виходячи із завантаження ПС, якими трансформується потужність до певних нижчих ступенів напруги) 

Кзр 

 

0,6 

0,688 

0,7 

 

Питома вартість приєднання на ступенях напруги (додаток 1), тис. грн./кВт (без ПДВ) 

ПП 

 

 

 

 

 

у тому числі складові: лінійна 

ППл 

 

0,309 

1,227 

1,142 

 

                                    підстанційна 

ППс 

 

0,092 

0,638 

0,56 

 

Коефіцієнт категорії надійності електропостачання (додаток 3) до складових питомої вартості за ступенями напруги:

 

 

 

 

 

 

                   лінійної 

Клн 

 

1,5 

 

                   підстанційної 

Ксн 

 

 

Віддаленість від ПС, довжина у км однієї (найдовшої) лінії електропередачі певної напруги, яку передбачають будувати (реконструювати): 

lф 

 

 

Двоколова 

Чотири лінії 

 

9.1 

для видачі потужності: 

 

 

 

 

 

 

9.2 

для надійності: 

 

 

 

2 х 9 

4 х 1,0 

 

10 

Середня довжина однієї лінії на ступенях напруги (додаток 2), км 

l1, l2, l3, l4 

 

 

10,44 

7,26 

 

11 

Коефіцієнт віддаленості від ПС на ступенях напруги (відношення п. 9 до п. 10) 

Клв 

 

 

0,862 

0,138 

 

12 

Коефіцієнт діапазону потужності (додаток 4) на ступенях напруги 

Ксп 

 

0,97 

0,98 

1,65 

 

13 

Плата за приєднання електроустановок замовника до електричних мереж, тис. грн. (без ПДВ) 

П 

4664,691 

107,088 

3043,369 

1514,234 

 

_____________
1) У пп. 5.1.3, 5.2.2, 5.3.2 і 5.4.2 максимальне навантаження ПС приймають з урахуванням загальної приєднаної потужності електроустановок замовника та потужності, дозволеної виданими діючими технічними умовами, у МВА з використанням, при необхідності, опосередкованого коефіцієнта потужності, рівного 0,92. 


Приклад 4

Показники1) 

Загальні показ-
ники 

За ступенями напруги, кВ 

назва 

позначення 

110(150) 

35 

10(6) 

0,4 

Електропередавальна організація 

умовна 

Дані замовника (найменування): 

умовне 

2.1 

Приєднана потужність (збільшення потужності) електроустановок, кВт 

Wс 

750 

 

 

 

 

2.2 

Категорія електроустановок щодо надійності електропостачання: I, II, III 

 

II 

 

 

 

 

Узгоджена точка приєднання електроустановок у відповідності до договору про приєднання (характерна точка на рис. 1 додатка 10) 

 

С3.1 

 

 

 

 

Передбачена точка забезпечення приєднаної потужності (характерна точка на рис. 1 додатка 10) 

 

С1.1 

 

 

 

 

Характеристика ПС, від яких передбачають забезпечення приєднаної потужності електроустановок замовника

 

 

 

 

 

 

5.1 

ПС 110(150)/35/10(6) кВ (назва): 

5.1.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

1 х 16 

 

 

 

 

5.1.2 

потужність обмоток трансформаторів (згідно з їх конструктивним виконанням), МВА 

 

 

 

 

 

 

          середньої напруги 

Wуф об 

1 х 16 

 

 

 

 

          низької напруги 

 

1 х 16 

 

 

 

 

5.1.3 

максимальне навантаження ПС або обмоток ПС, від яких передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф
(Wмфоб)

9,75 

 

 

 

 

5.1.4 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.1.3 до п. 5.1.2) 

Кзф 

0,609 

 

0,609 

 

 

5.2 

ПС 110(150)/10(6) кВ (назва): 

5.2.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

 

 

5.2.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

 

 

 

 

5.2.3 

Коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.2.2 до п. 5.2.1) 

Кзф 

 

 

 

 

5.3 

ПС 35/10(6) кВ (назва): 

5.3.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

2 х 6,3 

 

 

 

 

5.3.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

4,75 

 

 

 

 

5.3.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.3.2 до п. 5.3.1) 

Кзф 

0,377 

 

 

0,377 

 

5.4 

ПС 10(6)/0,4 кВ (назва, номер): 

5.4.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

 

 

5.4.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

 

 

 

 

5.4.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.4.2 до п. 5.4.1) 

Кзф 

 

 

 

 

Розрахунковий коефіцієнт завантаження електричної мережі (виходячи із завантаження ПС, якими трансформується потужність до певних нижчих ступенів напруги)

Кзр 

 

0,6 

0,609 

0,377 

 

Питома вартість приєднання на ступенях напруги (додаток 1), тис. грн./кВт (без ПДВ) 

ПП 

 

 

 

 

 

у тому числі складові: лінійна 

ППл 

 

0,363 

1,638 

1,386 

 

                                  підстанційна 

ППс 

 

0,088 

0,718 

0,629 

 

Коефіцієнт категорії надійності електропостачання (додаток 3) до складових питомої вартості за ступенями напруги:

 

 

 

 

 

 

                   лінійної 

Клн 

 

1,5 

 

                   підстанційної 

Ксн 

 

1,0 

 

Віддаленість від ПС, довжина у км однієї (найдовшої) лінії електропередачі певної напруги, яку передбачають будувати (реконструювати): 

lф 

 

 

Двоколова 

Дві лінії 

 

9.1 

для видачі потужності 

 

 

 

 

 

 

9.2 

для надійності 

 

 

 

2 х 4 

2 х 1,2 

 

10 

Середня довжина однієї лінії на ступенях напруги (додаток 2), км 

l1, l2, l3, l4 

 

 

11,01 

8,42 

 

11 

Коефіцієнт віддаленості від ПС на ступенях напруги (відношення п. 9 до п. 10) 

Клв 

 

 

0,363 

0,285 

 

12 

Коефіцієнт діапазону потужності (додаток 4) на ступенях напруги 

Ксп 

 

0,97 

0,95 

1,4 

 

13 

Плата за приєднання електроустановок замовника до електричних мереж, тис. грн. (без ПДВ) 

П 

1118,011 

38,412 

718,920 

360,679 

 

____________
1) У пп. 5.1.3, 5.2.2, 5.3.2 і 5.4.2 максимальне навантаження ПС приймають з урахуванням загальної приєднаної потужності електроустановок замовника та потужності, дозволеної виданими діючими технічними умовами, у МВА з використанням, при необхідності, опосередкованого коефіцієнта потужності, рівного 0,92. 


Приклад 5

Показники1) 

Загальні показ-
ники 

За ступенями напруги, кВ 

назва 

позначення 

110(150) 

35 

10(6) 

0,4 

Електропередавальна організація 

умовна 

Дані замовника (найменування): 

умовне 

2.1 

Приєднана потужність (збільшення потужності) електроустановок, кВт 

Wс 

270 

 

 

 

 

2.2 

Категорія електроустановок щодо надійності електропостачання: I, II, III 

 

III 

 

 

 

 

Узгоджена точка приєднання електроустановок у відповідності до договору про приєднання (характерна точка на рис. 1 додатка 10) 

 

С3.1 

 

 

 

 

Передбачена точка забезпечення приєднаної потужності (характерна точка на рис. 1 додатка 10) 

 

С1.1 

 

 

 

 

Характеристика ПС, від яких передбачають забезпечення приєднаної потужності електроустановок замовника

 

 

 

 

 

 

5.1 

ПС 110(150)/35/10(6) кВ (назва): 

5.1.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

2 х 10 

 

 

 

 

5.1.2 

потужність обмоток трансформаторів (згідно з їх конструктивним виконанням), МВА 

 

 

 

 

 

 

              середньої напруги 

Wуф об 

2 х 10 

 

 

 

 

              низької напруги 

 

2 х 10 

 

 

 

 

5.1.3 

максимальне навантаження ПС або обмоток ПС, від яких передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф
(Wмфоб)

14,4 

 

 

 

 

5.1.4 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.1.3 до п. 5.1.2) 

Кзф 

0,72 

 

0,72 

 

 

5.2 

ПС 110(150)/10(6) кВ (назва): 

5.2.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

 

 

5.2.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

 

 

 

 

5.2.3 

Коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.2.2 до п. 5.2.1) 

Кзф 

 

 

 

 

5.3 

ПС 35/10(6) кВ (назва): 

5.3.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

1 х 4 

 

 

 

 

5.3.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

2,47 

 

 

 

 

5.3.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.3.2 до п. 5.3.1) 

Кзф 

0,618 

 

 

0,618 

 

5.4 

ПС 10(6)/0,4 кВ (назва, номер): 

5.4.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

 

 

5.4.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

 

 

 

 

5.4.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.4.2 до п. 5.4.1) 

Кзф 

 

 

 

 

Розрахунковий коефіцієнт завантаження електричної мережі (виходячи із завантаження ПС, якими трансформується потужність до певних нижчих ступенів напруги)

Кзр 

 

0,6 

0,618 

 

Питома вартість приєднання на ступенях напруги (додаток 1), тис. грн./кВт (без ПДВ) 

ПП 

 

 

 

 

 

у тому числі складові: лінійна 

ППл 

 

0,305 

1,768 

0,946 

 

                                     підстанційна 

ППс 

 

0,093 

0,739 

0,591 

 

Коефіцієнт категорії надійності електропостачання (додаток 3) до складових питомої вартості за ступенями напруги:

 

 

 

 

 

 

                    лінійної 

Клн 

 

 

                    підстанційної 

Ксн 

 

 

Віддаленість від ПС, довжина у км однієї (найдовшої) лінії електропередачі певної напруги, яку передбачають будувати (реконструювати): 

lф 

 

 

 

 

 

9.1 

для видачі потужності 

 

 

 

 

5,0 

 

9.2 

для надійності 

 

 

 

 

 

 

10 

Середня довжина однієї лінії на ступенях напруги (додаток 2), км 

l1, l2, l3, l4 

 

 

 

5,05 

 

11 

Коефіцієнт віддаленості від ПС на ступенях напруги (відношення п. 9 до п. 10) 

Клв 

 

 

 

0,99 

 

12 

Коефіцієнт діапазону потужності (додаток 4) на ступенях напруги 

Ксп 

 

0,97 

0,95 

0,96 

 

13 

Плата за приєднання електроустановок замовника до електричних мереж, тис. грн. (без ПДВ) 

П 

455,109 

14,614 

189,554 

250,941 

 

_____________
1) У пп. 5.1.3, 5.2.2, 5.3.2 і 5.4.2 максимальне навантаження ПС приймають з урахуванням загальної приєднаної потужності електроустановок замовника та потужності, дозволеної виданими діючими технічними умовами, у МВА з використанням, при необхідності, опосередкованого коефіцієнта потужності, рівного 0,92. 


Приклад 6

Показники1) 

Загальні показ-
ники 

За ступенями напруги, кВ 

назва 

позначення 

110(150) 

35 

10(6) 

0,4 

Електропередавальна організація 

умовна 

Дані замовника (найменування): 

умовне 

2.1 

Приєднана потужність (збільшення потужності) електроустановок, кВт 

Wс 

25 

 

 

 

 

2.2 

Категорія електроустановок щодо надійності електропостачання: I, II, III 

 

II 

 

 

 

 

Узгоджена точка приєднання електроустановок у відповідності до договору про приєднання (характерна точка на рис. 1 додатка 10) 

 

С4.0 

 

 

 

 

Передбачена точка забезпечення приєднаної потужності (характерна точка на рис. 1 додатка 10) 

 

С2.1 

 

 

 

 

Характеристика ПС, від яких передбачають забезпечення приєднаної потужності електроустановок замовника

 

 

 

 

 

 

5.1 

ПС 110(150)/35/10(6) кВ (назва): 

5.1.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

 

 

5.1.2 

потужність обмоток трансформаторів (згідно з їх конструктивним виконанням), МВА 

 

 

 

 

 

 

                  середньої напруги 

Wуф об 

 

 

 

 

                  низької напруги 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 

максимальне навантаження ПС або обмоток ПС, від яких передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф
(Wмфоб)

 

 

 

 

5.1.4 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.1.3 до п. 5.1.2) 

Кзф 

 

 

 

 

5.2 

ПС 110(150)/10(6) кВ (назва): 

5.2.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

 

 

5.2.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

 

 

 

 

5.2.3 

Коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.2.2 до п. 5.2.1) 

Кзф 

 

 

 

 

5.3 

ПС 35/10(6) кВ (назва): 

5.3.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

2 х 2,5 

 

 

 

 

5.3.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

3,225 

 

 

 

 

5.3.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.3.2 до п. 5.3.1) 

Кзф 

0,645 

 

 

0,645 

 

5.4 

ПС 10(6)/0,4 кВ (назва, номер): 

5.4.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

2 х 0,04 

 

 

 

 

5.4.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

0,027 

 

 

 

 

5.4.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.4.2 до п. 5.4.1) 

Кзф 

0,338 

 

 

 

0,338 

Розрахунковий коефіцієнт завантаження електричної мережі (виходячи із завантаження ПС, якими трансформується потужність до певних нижчих ступенів напруги)

Кзр 

 

 

 

0,645 

0,338 

Питома вартість приєднання на ступенях напруги (додаток 1), тис. грн./кВт (без ПДВ) 

ПП 

 

 

 

 

 

у тому числі складові: лінійна 

ППл 

 

 

 

1,010 

                                     підстанційна 

ППс 

 

 

 

0,476 

0,375 

Коефіцієнт категорії надійності електропостачання (додаток 3) до складових питомої вартості за ступенями напруги:

 

 

 

 

 

 

                      лінійної 

Клн 

 

 

 

1,5 

1,8 

                      підстанційної 

Ксн 

 

 

 

1,0 

1,0 

Віддаленість від ПС, довжина у км однієї (найдовшої) лінії електропередачі певної напруги, яку передбачають будувати (реконструювати): 

lф 

 

 

 

 

 

9.1 

для видачі потужності: 

 

 

 

 

 

 

9.2 

для надійності 

 

 

 

 

3,0 

0,05 

10 

Середня довжина однієї лінії на ступенях напруги (додаток 2), км 

l1, l2, l3, l4 

 

 

 

6,0 

0,49 

11 

Коефіцієнт віддаленості від ПС на ступенях напруги (відношення п. 9 до п. 10) 

Клв 

 

 

 

0,5 

0,102 

12 

Коефіцієнт діапазону потужності (додаток 4) на ступенях напруги 

Ксп 

 

 

 

0,9 

1,07 

13 

Плата за приєднання електроустановок замовника до електричних мереж, тис. грн. (без ПДВ) 

П 

22,534 

 

 

19,123 

3,411 

____________
1) У пп. 5.1.3, 5.2.2, 5.3.2 і 5.4.2 максимальне навантаження ПС приймають з урахуванням загальної приєднаної потужності електроустановок замовника та потужності, дозволеної виданими діючими технічними умовами, у МВА з використанням, при необхідності, опосередкованого коефіцієнта потужності, рівного 0,92. 


Приклад 7

Показники1) 

Загальні показ-
ники 

За ступенями напруги, кВ 

назва 

позначення 

110(150) 

35 

10(6) 

0,4 

Електропередавальна організація 

умовна 

Дані замовника (найменування): 

умовне 

2.1 

Приєднана потужність (збільшення потужності) електроустановок, кВт 

Wс 

10 

 

 

 

 

2.2 

Категорія електроустановок щодо надійності електропостачання: I, II, III 

 

III 

 

 

 

 

Узгоджена точка приєднання електроустановок у відповідності до договору про приєднання (характерна точка на рис. 1 додатка 10) 

 

С4.1 

 

 

 

 

Передбачена точка забезпечення приєднаної потужності (характерна точка на рис. 1 додатка 10) 

 

С2.1 

 

 

 

 

Характеристика ПС, від яких передбачають забезпечення приєднаної потужності електроустановок замовника

 

 

 

 

 

 

5.1 

ПС 110(150)/35/10(6) кВ (назва): 

5.1.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

 

 

5.1.2 

потужність обмоток трансформаторів (згідно з їх конструктивним виконанням), МВА 

 

 

 

 

 

 

                    середньої напруги 

Wуф об 

 

 

 

 

                    низької напруги 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 

максимальне навантаження ПС або обмоток ПС, від яких передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф
(Wмфоб)

 

 

 

 

5.1.4 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.1.3 до п. 5.1.2) 

Кзф 

 

 

 

 

5.2 

ПС 110(150)/10(6) кВ (назва): 

5.2.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

 

 

5.2.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

 

 

 

 

5.2.3 

Коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що приєднується (відношення п. 5.2.2 до п. 5.2.1) 

Кзф 

 

 

 

 

5.3 

ПС 35/10(6) кВ (назва): 

5.3.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

2 х 1,6 

 

 

 

 

5.3.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

2,205 

 

 

 

 

5.3.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.3.2 до п. 5.3.1) 

Кзф 

0,689 

 

 

0,689 

 

5.4 

ПС 10(6)/0,4 кВ (назва, номер): 

5.4.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

1 х 0,1 

 

 

 

 

5.4.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що приєднується, МВА 

Wмф 

0,066 

 

 

 

 

5.4.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати (відношення п. 5.4.2 до п. 5.4.1) 

Кзф 

0,66 

 

 

 

0,66 

Розрахунковий коефіцієнт завантаження електричної мережі (виходячи із завантаження ПС, якими трансформується потужність до певних нижчих ступенів напруги)

Кзр 

 

 

 

0,689 

0,66 

Питома вартість приєднання на ступенях напруги (додаток 1), тис. грн./кВт (без ПДВ) 

ПП 

 

 

 

 

 

у тому числі складові: лінійна 

ППл 

 

 

 

0,824 

1,096 

                                     підстанційна 

ППс 

 

 

 

0,479 

0,423 

Коефіцієнт категорії надійності електропостачання (додаток 3) до складових питомої вартості за ступенями напруги:

 

 

 

 

 

 

                    лінійної 

Клн 

 

 

 

                    підстанційної 

Ксн 

 

 

 

Віддаленість від ПС, довжина у км однієї (найдовшої) лінії електропередачі певної напруги, яку передбачають будувати (реконструювати): 

lф 

 

 

 

 

 

9.1 

для видачі потужності: 

 

 

 

 

0,02 

9.2 

для надійності: 

 

 

 

 

 

 

10 

Середня довжина однієї лінії на ступенях напруги (додаток 2), км 

l1, l2, l3, l4 

 

 

 

6,21 

0,59 

11 

Коефіцієнт віддаленості від ПС на ступенях напруги (відношення п. 9 до п. 10) 

Клв 

 

 

 

0,034 

12 

Коефіцієнт діапазону потужності (додаток 4) на ступенях напруги 

Ксп 

 

 

 

0,9 

0,8 

13 

Плата за приєднання електроустановок замовника до електричних мереж, тис. грн. (без ПДВ) 

П 

5,449 

 

 

2,970 

2,479 

____________
1) У пп. 5.1.3, 5.2.2, 5.3.2 і 5.4.2 максимальне навантаження ПС приймають з урахуванням загальної приєднаної потужності електроустановок замовника та потужності, дозволеної виданими діючими технічними умовами, у МВА з використанням, при необхідності, опосередкованого коефіцієнта потужності, рівного 0,92. 


 

Додаток 13
до пункту 4.7 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж 


Вихідні дані для обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж

Показники 

Позначення показника 

Значення 

Примітки, у тому числі: номер технічних умов, договору, потужність 

Електропередавальна організація 

умовна 

Дані замовника (найменування): 

умовне 

2.1 

Приєднана потужність (збільшення потужності) електроустановок, кВт 

WС 

 

 

 

у тому числі за категорією надійності електропостачання: 

 

 

 

 

                                   I 

WС1 

 

 

 

                                   II 

WС2 

 

 

 

                                   III 

WС3 

 

 

Узгоджена точка приєднання електроустановок у відповідності до договору про приєднання (характерна точка на рис. 1 додатка 10) 

 

 

 

Передбачена точка забезпечення приєднаної потужності (характерна точка на рис. 1 додатка 10) 

 

 

 

Характеристика ПС, від яких передбачають забезпечення приєднаної потужності електроустановок замовника

 

 

 

5.1 

ПС 110(150)/35/10(6) кВ (назва): 

 

 

 

5.1.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

5.1.2 

потужність обмоток трансформаторів (згідно з їх конструктивним виконанням), МВА 

 

 

 

        середньої напруги 

Wуф об 

 

 

        низької напруги 

 

 

 

5.1.3 

максимальне навантаження ПС або обмоток ПС, від яких передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням

Wмф 

 

5.1.3.1 + (5.1.3.2 + 5.1.3.3 + 5.1.3.4) /
(1000 * 0,92) 

потужності, що передбачають приєднати, МВА 

(Wмфоб

у тому числі: 

 

5.1.3.1 

існуюче максимальне навантаження ПС, МВА 

 

 

За даними диспетчерської служби за станом на ".........................." 200  р. 

5.1.3.2 

потужність для замовника, що звернувся стосовно приєднання, кВт 

 

 

Опитувальний лист 

5.1.3.3 

резерв потужності для існуючих споживачів (замовників), кВт 

 

 

Діючі договори про приєднання 

N..... від ......................... - .......... кВт 

N..... від ......................... - .......... кВт 

N..... від ......................... - .......... кВт 

............................................................ 

5.1.3.4 

дозволена потужність для замовників згідно з діючими технічними умовами та договорами про приєднання, кВт 

 

 

Діючі договори про приєднання 

N..... від ......................... - .......... кВт 

N..... від ......................... - .......... кВт 

N..... від ......................... - .......... кВт 

............................................................ 

5.1.4 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати

Кзф 

 

Відношення п. 5.1.3 до п. 5.1.2 

5.2 

ПС 110(150)/10(6) кВ (назва): 

5.2.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

5.2.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати, МВА 

Wмф 

 

5.2.2.1 + (5.2.2.2 + 5.2.2.3 + 5.2.2.4) /
(1000 * 0,92) 

у тому числі: 

 

 

 

5.2.2.1 

існуюче максимальне навантаження ПС, МВА 

 

 

За даними диспетчерської служби станом на ".........................." 200  р. 

5.2.2.2 

потужність для замовника, що звернувся стосовно приєднання, кВт 

 

 

Опитувальний лист 

5.2.2.3 

резерв потужності для існуючих споживачів (замовників), кВт 

 

 

Діючі договори про приєднання: 

N..... від ......................... - .......... кВт 

N..... від ......................... - .......... кВт 

N..... від ......................... - .......... кВт 

............................................................ 

5.2.2.4 

дозволена потужність для замовників згідно з діючими технічними умовами та договорами про приєднання, кВт 

 

 

Діючі договори про приєднання 

N..... від ......................... - .......... кВт 

N..... від ......................... - .......... кВт 

N..... від ......................... - .......... кВт 

............................................................ 

5.2.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати

Кзф 

 

Відношення п. 5.2.2 до п. 5.2.1 

5.3 

ПС 35/10(6) кВ (назва): 

5.3.1 

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

5.3.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати, МВА

Wмф 

 

5.3.2.1 + (5.3.2.2 + 5.3.2.3 + 5.3.2.4) /
(1000 * 0,92) 

у тому числі: 

 

 

 

5.3.2.1 

існуюче максимальне навантаження ПС, МВА 

 

 

За даними диспетчерської служби станом на ".........................." 200  р. 

5.3.2.2 

потужність для замовника, що звернувся стосовно приєднання, кВт 

 

 

Опитувальний лист 

5.3.2.3 

резерв потужності для існуючих споживачів (замовників), кВт 

 

 

Діючі договори про приєднання: 

N..... від ......................... - .......... кВт 

N..... від ......................... - .......... кВт 

N..... від ......................... - .......... кВт 

............................................................. 

5.3.2.4 

дозволена потужність для замовників згідно з діючими технічними умовами та договорами про приєднання, кВт 

 

 

Діючі договори про приєднання: 

N..... від ......................... - .......... кВт 

N..... від ......................... - .......... кВт 

N..... від ......................... - .......... кВт 

............................................................ 

5.3.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати

Кзф 

 

Відношення п. 5.3.2 до п. 5.3.1 

5.4 

ПС 10(6)/0,4 кВ (назва, номер): 

5.4.1

кількість та потужність силових трансформаторів, од. х МВА 

Wуф 

 

 

5.4.2 

максимальне навантаження ПС, від якої передбачають забезпечення приєднаної потужності, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати, МВА 

Wмф 

 

5.4.2.1 + (5.4.2.2 + 5.4.2.3 + 5.4.2.4) /
(1000 * 0,92) 

у тому числі: 

 

 

 

5.4.2.1 

існуюче максимальне навантаження ПС, МВА 

 

 

 

5.4.2.2 

потужність для замовника, що звернувся стосовно приєднання, кВт 

 

 

Опитувальний лист 

5.4.2.3 

резерв потужності для існуючих споживачів (замовників), кВт 

 

 

Діючі договори про приєднання: 

N..... від ......................... - .......... кВт 

N..... від ......................... - .......... кВт 

N..... від ......................... - .......... кВт 

............................................................. 

5.4.2.4 

дозволена потужність для замовників згідно з діючими технічними умовами або договорами про приєднання, кВт 

 

 

Діючі договори про приєднання 

N..... від ......................... - .......... кВт 

N..... від ......................... - .......... кВт 

N..... від ......................... - .......... кВт 

............................................................. 

5.4.3 

коефіцієнт фактичного завантаження ПС, з урахуванням потужності, що передбачають приєднати

Кзф 

 

Відношення п. 5.4.2 до п. 5.4.1 

Кількість і орієнтовна довжина (найбільша) ліній електропередачі, які передбачають будувати (реконструювати), для видачі потужності / забезпечення надійності ліній напругою, кВ 

 

 

 

 

                       110(150) 

lФ1 

 

 

 

                       35 

lФ2 

 

 

 

                       10(6) 

lФ3 

 

 

 

                       0,4 

lФ4 

 

 


Власник електричних мереж 

Замовник 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
        (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
        (підпис)                                (прізвище, ініціали)   


 

Додаток 14
до пункту 4.7 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж 


Зразок обсягу і основних технічних характеристик ПС електропередавальної організації

Напруга ПС, кВ 

Двотрансформаторні ПС 

Однотрансформаторні ПС 

Потужність ПС, кВ·А 

Кількість ПС, од. 

Потужність ПС, кВ·А 

Кількість ПС, од. 

110/35/10 (6) 

2 х 25000 

1 х 20000 

2 х 16000 

10 

1 х 16000 

2 х 10000 

1 х 10000 

2 х 6300 

1 х 6300 

110/10 (6) 

2 х 63000 

1 х 63000 

 

2 х 40000 

1 х 40000 

 

2 х 25000 

1 х 25000 

 

2 х 16000 

1 х 16000 

 

2 х 10000 

1 х 10000 

2 х 6300 

1 х 6300 

32 

2 х 2500 

 

1 х 2500 

35/10(6) 

2 х 20000 

1 х 20000 

 

2 х 6300 

1 х 6300 

2 х 4000 

19 

1 х 4000 

24 

2 х 2500 

13 

1 х 2500 

35 

2 х 1800 

1 х 1800 

2 х 1600 

1 х 1600 

ЗТП 10(6)/0,4 

2 х 1000 

1 х 1000 

1000 + 400 

1 х 630 

26 

2 х 630 

74 

1 х 400 

168 

630 + 560 

1 х 320 

23 

630 + 400 

27 

1 х 315 

15 

630 + 320 

1 х 250 

287 

630 + 315 

1 х 200 

19 

630 + 250 

1 х 180 

630 +200 

1 х 160 

101 

630 + 160 

1 х 100 

82 

630 + 100 

1 х 63 

10 

630 + 60 

1 х 60 

2 х 400 

164 

1 х 50 

400 + 320 

1 х 40 

400 + 315 

 

 

400 + 250 

56 

 

 

400 + 200 

 

 

400 + 180 

 

 

400 + 160 

17 

 

 

400 + 100 

 

 

400 + 40 

 

 

2 х 320 

 

 

320 + 250 

 

 

320 + 200 

 

 

320 + 160 

 

 

320 + 100 

 

 

ЗТП 10(6)/0,4 

2 х 315 

 

 

315 + 250 

 

 

315 + 180 

 

 

315 + 100 

 

 

2 х 250 

153 

 

 

250 + 200 

 

 

250 + 180 

 

 

250 + 160 

26 

 

 

250 + 100 

11 

 

 

2 х 200 

 

 

200 + 160 

 

 

2 х 180 

 

 

180 + 160 

 

 

180 + 100 

 

 

2 х 160 

63 

 

 

160 + 100 

16 

 

 

160 + 60 

 

 

160 + 50 

 

 

2 х 100 

21 

 

 

100 + 50 

 

 

КТП 10(6)/0,4 

 

 

1 х 1600 

 

 

1 х 1000 

 

 

1 х 630 

20 

 

 

1 х 400 

227 

 

 

1 х 320 

14 

 

 

1 х 315 

16 

 

 

1 х 250 

1261 

 

 

1 х 200 

29 

 

 

1 х 180 

44 

 

 

1 х 160 

1877 

 

 

1 х 100 

2556 

 

 

1 х 63 

1204 

 

 

1 х 60 

294 

 

 

1 х 50 

271 

 

 

1 х 40 

415 

 

 

1 х 30 

107 

 

 

1 х 25 

126 

 

 

1 х 20 

 

 

1 х 4 

 

 

1 х 1 

РП, сумісний з ЗТП 10(6)/0,4 

2 х 1000 

1 х 630 

2 х 630 

1 х 560

630 + 400 

1 х 400

2 х 560 

1 х 315

2 х 400 

1 х 250

400 + 250 

1 х 200

400 + 160 

1 х 180

2 х 250 

1 х 160

250 + 180 

1 х 100

 

 

1 х 50

 

 

1 х 30

ЩТП 10(6)/0,4 

 

 

1 х 250 

 

 

1 х 180 

 

 

1 х 160 

 

 

1 х 100 

39 

 

 

1 х 63 

11 

 

 

1 х 60 

 

 

1 х 50 

 

 

1 х 40 


 

Додаток 15
до пункту 4.7 Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж 


Зразок обсягів і технічних характеристик ЛЕП електропередавальної організації

Напруга ЛЕП, кВ 

Характеристика ЛЕП 

Довжина по трасі, км 

Повітряні лінії 

150 

На залізобетонних опорах: 

 

одноколові 

 

двоколові 

 

На металевих опорах: 

 

одноколові 

 

двоколові 

 

Усього 

 

110 

На залізобетонних опорах: 

 

одноколові 

1897,89 

двоколові 

284,36 

На металевих опорах: 

 

одноколові 

 

двоколові 

 

Усього 

2182,25 

35 

На залізобетонних опорах: 

 

одноколові 

1928,2 

двоколові 

174,29 

На металевих опорах: 

 

одноколові 

 

двоколові 

 

Усього 

2102,49 

10 (6) 

На залізобетонних опорах 

15111,7 

На дерев'яних опорах 

571,6 

Всього 

15683,3 

0,38 

На залізобетонних опорах

15523,4 

з них ізольованим проводом 

26,9 

На дерев'яних опорах 

9201 

Усього 

24724,4 

Кабельні лінії 

110 

 

 

35 

 

12,2 

10 

 

1021,2 

 

9,4 

До 1 

 

470,5 


____________

      
  ©  ЧНПП "СИНАПС". Все права защищены.
©  Разработка сайта  Студия РОМАрт 2006
03055 Киев, В.Василевской 7, ЧНПП "СИНАПС", т/ф +38 (044)238-09-67
ссылка на e-mail,  корпоративный сайт:  http://sinapse.ua
 
  *публикуемые материалы (кроме форума) отражают точку зрения компании "СИНАПС". Мы отвечаем за объективность и достоверность всей информации.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции, ссылка на
ресурс о когенерации www.cogeneration.com.ua обязательна.